Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Οκτωβρίου 2017. (Η Θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν)


Ϛ' Λουκᾶ (Θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν). Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2017. (Ἡ παραβολὴ τοῦ σπορέως)


Δ' Λουκᾶ (Ἡ παραβολὴ τοῦ σπορέως) - Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787).