Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Ενταλτήριον Γράμμα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Εν Καλαμπάκα τῆ 1/3/2001
  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                  ΑΡΙΘ΄  ΠΡΩΤ΄ 151
ΣΤΑΓΩΝ κ.  ΜΕΤΕΩΡΩΝ

       …………………………….          
   ΒΛΑΧΑΒΑ κ. ΦΕΙδΙΟΥ  65
   42200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
         …………………………                ΕΝΤΑΛΤΗΡΙΟΝ    ΓΡΑΜΜΑ        

Ἡ ταπεινότης ἡμῶν ἀνατίθησί σοι τῶ Πανοσιολογιωτάτω Ἀρχιμ. Πολυκάρπω Βενέτη τοῦ Ζήση, τό λειτούργημα τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος. Ὃθεν ὀφείλεις ἀναδέχεσθαι τούς λογισμούς και τάς πράξεις και τά ποικίλα πάθη πάντων τῶν εἰς τό μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως προσερχομένών σοι, καί οἰκονομεῖν τήν μετάνοιαν , καί τήν σωτηρίαν αὐτῶν ἀναλόγως κατά τήν ἑκάστου δύναμιν, καί τάς τῶν ἀμαρτημάτων διαφοράς.Δήσεις γάρ ὃ δεῖ δεθῆναι, καί λύσεις ὃ δεῖ  λυθῆναι, ὡς συνεργός καί  ὑπηρέτης τῆς παρά θεοῦ δοθείσης ἡμῖν Πνευματικῆς καί Ἀποστολικῆς Χάριτος, ἐπί   σωτηρία τῶν άνθρωπίνων   ψυχῶν. Δεῖ δέ μετά τῆς ὀφειλομένης κανονικῆς παρατηρήσεως καί ἐπιμελείας τούς πρός τό τῆς Ἱερωσύνης ἀξίωμα ἀναγωμένους μετ΄ ἀκριβείας ἐξετάζειν ὀφείλεις καί  τά κατ΄  αὐτούς διερευνᾶσθαι πάντα  ἐπακριβῶς, ὡς ὁ Ἀποστολικός καί Κανονικός ἀπαιτεῖ λόγος ἳνα μή διά ραθμίαν, ἢ συναρπαγήν τινά , λάθης σεαυτόν, ἀλλοτρίαις κοινωνῶν ἁμαρτίαις, κατά τόν θεῖον εἰπεῖν Ἀπόστολον.
       Ἐπί τούτω καί τό παρόν Ἐνταλτήριον Γράμμα, γεγονός παρά τῆς ἡμῶν  ταπεινότητος έπεδόθη σοι δι΄  άσφάλειαν.  


           
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου