Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Εόρτιος Λόγος εις Τόν Άγιον Νικόλαον τόν έν Μύροις


OMIΛIA
            ΠΟΥ ΕΞΕΦΩΝΗΘΗ ΣΤΙΣ 6-12-2010 ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  AΡXIM. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Ἴδιον οὐκ ἔκτησω ἐπί γής Θεοφόρε, Ἴησουν δέ μόνον ἀεί ἀναπνέων, Ἴησουν καί ζῶν καί πρός αὖτον ἄφορων ἄκλινως, τοῦτον ἔκεκτησω φῶς  καί ἔρωτα ἄνθ΄ ὧν προσφθεγγόμεθα σοί.
Χαῖρε σφραγίς νοερᾶς ἐργασίας
Χαῖρε θεῖον οἴκητηριον καρδιακῆς προσευχῆς.
χριστιανική ζωή ποτέλει πορεία ἁγιότητος. Αὔτην τήν πορεία ἀκολούθησαν πιστά περαγία Θεοτόκος καί ο ἅγιοί της Ἐκκλησίας μας.Ο ἐξαίσιες αὖτες μορφές ἄφησαν ἀνάμεσά μας ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τῆς διαβάσεώς τους. Ο ἅγιοι ὅμιλουν ὡς στόματα Ἴησου Χριστο καί φανερώνουν τήν ἀλήθεια.Ἔκφραζουν καί ἐνεργοποιοῦν μέσα στήν Ἱστορία τήν θέληση το Χριστο «Μέ τήν ζωή τούς συνεχίζουν τήν ἅγια θεανθρώπινη ζωή το Σωτῆρος Ἴησου Χριστο πό γενιά σέ γενιά μέχρι τή συντέλεια το κόσμου>>.
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα τήν Εὐλογία Σας
Σεβαστοί  Πατέρες  καί ἀγαπητοί ἕν Χριστ Ἴησου ἄδελφοι,
Χαίρετε πάντοτε τήν χαράν το γλυκυτάτου Ἴησου.
Τόν Ἅγιον καί θεοφόρον πατέρα Νικόλαον, τόν πίσκοπον Μύρων τῆς Λυκίας καί Θαυματουργόν ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερα Ἁγία μας Ἐκκλησία, καί τό μετεωρίτικο αὐτό μοναστήρι πού φέρει τό Ὄνομα το Ἅγιου Νικόλαου.
Ὅλοι μας Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα ἔχουμε ἄκουσει καί διαβάσει τήν θαυμασtε ζωή το Ἅγιου Νικολάου.
Θά ἤθελα παρακαλ νά σταθοῦμε μέ συντομία σέ τρεῖς πτυχές πό τήν ζωή το ἁγίου μας Νικολάου.
Ἅγιος Νικόλαος ἀγωνίζονταν νά διατηρήσει καθαρή καί ἀμόλυντη τήν ἱερωσύνη καί κοπίαζε νά μιμηθε μέ τούς ἄγωνές του, τούς ἀσώματους Ἀγγέλους, μολονότι ἔφερε τό θνητό σῶμα του, καί ἔδινε ἐγγυήσεις μ΄ ὅλα αὖτα στούς περισσοτέρους νά πιστεύουν ὅτι θά κατόρθωνε μεγάλα καί θαυμαστά πράγματα. θεῖος του, Ἀρχιερέας τῶν Μυρέων Νικόλαος πειδή ἔβλεπε τό νέο νά ἔχει φθάσει σέ μέτρα ἄρετης, το ἐμπιστεύθηκε τήν φροντίδα το ἱεροῦ Ναο πού εἶχε κτίσει καί εἶχε ἀφιερώσει στήν Ἁγία Σιῶν, καί ἀργότερα οἰκοδόμησε μοναστήριήμερα ὀνομάζεται «βασιλική του Ἁγίου Νικολάου» ἐκεῖ εὑρίσκεται καί τάφος το ἅγιου. Ἐδῶ κείρεται μοναχός αὖτος πού ἦταν μοναχός, κάτ΄ οὔσιαν ἀναδεικνύεται επρεπεστατο ἐργαστήρι κάθε ἄρετης.Μέ τήν πολύχρονη πίσης παραμονή του στό Μοναστήρι ἔγινε κύριος τῶν παθῶν, ὥστε νά χαρακτηρίζετε εἰκόνα τῆς πραότητος καί διδάσκαλος τῆς ἐγκράτειας, ἀρίστευσε δέ καί ὡς Ποιμένας τῶν λογικῶν προβάτων, ἀφοῦ μιμήθηκε τόν Ποιμένα τόν καλόν στήν ἄγαπη πρός τόν ἄνθρωπο. Πολλές φορές ἔμεις τῆς Ἐκκλησίας πνευματικοί ἄνθρωποι πισκεπτόμαστε τά Μοναστήρια, ζητοῦμε τήν πνευματική Βοήθεια καί προσευχή τῶν Μοναχῶν, δέν ἔχουμε ὅμως καλή γνώμη διά τούς μοναχούς καί νομίζουμε ὅτι τά Μοναστήρια εἶναι κλειστές φυλακές, κοσμικά σωματεῖα ὀργανώσεις.
Νά πώς Ἅγιος Ἰωάννης Σιναιτης συγγραφέας το περιφήμου Βιβλίου Κλίμακα, μᾶς λέγει.
Μοναχός εἶναι τάξις καί κατάστασις τῶν ἀσώματων ἄγγελων, πού κατορθώνεται μέσα σέ ὕλικο καί ρυπαρό σῶμα.Μοναχός εἶναι ἔκεινος πο εἶναι ἄφωσιωμενος μόνο στίς ἔντολες καί στούς λόγους το θεο καί τίς ἐφαρμόζει σέ κάθε χρόνο καί τόπο καί πράγμα.Μοναχός εἶναι μία συνεχής βία τῆς ἀνθρώπινης φύσεως καί μία ἀδιάκοπη φυλακή τῶν αἰσθήσεων.Μοναχός εἶναι ἐξαγνισμένο σῶμα καί καθαρό στόμα καί φωτισμένος νοῦς.Μοναχός εἶναι καταλυπημένη ψυχή, πού εἶναι πησχολημένη μέ τήν συνεχ μνήμη το θανάτου, καί ὅταν εἶναι ξύπνια καί ὅταν κοιμᾶται. μοναχός εἶναι ἵκετης ὅλου του κόσμου.Τά μοναστήρια Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητοί μου ἄδελφοι εἶναι τά ἐργαστήρια κάθε ἄρετης, τόπος μετανοίας καί προσευχῆς. Τά μοναστήρια εἶναι   διαμονή κατοικία τῶν ἀφιερωμένων ψυχῶν, εἶναι τά πνευματικά λειμάνια τῶν θελόντων σωθηναι, δέν εἶναι σωματεῖο καί θρησκευτική ὀργάνωση ἄλλα εἶναι   Ἔκλησιά μας μέ κέτρο  καί ἀναφορά τόν πίσκοπο πού εἶναι εἰς Τύπον καί Τόπον Ἰησοῦ Χριστο. Οί  Μοναχοί πού ζοῦνε στά Μοναστήρια δέν ἔχουν κάτι δικό τους, ἄλλα εἶναι τά πάντα κοινά, πως μᾶς λέγει ὕμνογρα φός το Ἅγιου ΝικολάουἼδιον οὐκ ἔκτησω πί γής θεοφόρε».
Ὅταν ο γονεῖς το Ἅγιου Νικολάου ἔφυγαν νωρίς πό τόν παρόντα κόσμο, τόν ἄφησαν μοναδικό κληρονόμο τῆς περιουσίας τους. Ἅγιος Νικόλαος πηρξε γιά ὅλους πλούσια τράπεζα, ποταμός πού κυλοῦσε μέ ἥσυχο ρεῦμα γιά τό κρυφό της ἐλεημοσύνης, και τῆς ἄγαπής του γιά τόν ἄνθρωπο.Ὅταν Κύριος ὅμιλει γιά τήν ἄγαπη πρός τόν θεόν «ἕξ΄ ὅλης της καρδίας καί ἕξ΄ ὅλης της ἴσχυος, καί ἕξ΄ ὅλης της διανοίας, καί τόν πλησίον σου νά ἀγαπήσης πως τόν ἑαυτόν σου ἔνοει, νά ἀγαπήσουμε τόν κάθε ἄνθρωπο, ποιασδήποτε ἔθνικης φυλετικῆς, θρησκευτικῆς, κοινωνικῆς παγγελματικῆς ἰδιαιτερότητος.Ή  άγάπη καί τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά μας, γιά τόν πλησίον δέν πρέπει νά περιορίζονται μόνο σέ λόγια.πως ή  πίστη ἔτσι καί άγάπη, ἄν δέν συνοδεύεται πό τά ἀνάλογα ἔργα, εἶναι νεκρά καί ἀνωφελῆ.Αύτήτήν ἔμπρακτη ἄγαπη ποζήτα πλησίον μας. πεινασμένος θέλει ψωμί. γυμνός  ἔνδυμα. φυλακισμένος τήν πισκεψη. Ό ἄρωστος νά σταθοῦμε κοντά του.Δέν ύπάρχει φυσικότερο πράγμα Σεβασμιώτατε, γιά ἕναν ἀληθινά πιστό ἄνθρωπο πό τό νά ἀκολουθεί τόν δρόμο τῆς άγάπης.Ό  ἄλλος καί διπλανός μας εἶναι τό ἀντικείμενο τῆς άγάπης  μας.Ό  πλησίον εἶναι πύλη το Παραδείσου μας.Ό  Ἅγιος Νικόλαος ἦτο σφραγίς νοερᾶς ἐργασίας καί θεῖον οἰκητήριον καρδιακῆς προσευχῆς, πως μᾶς λέγει ὑμνογράφος του. Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης κατεξοχήν Διδάσκαλος τῆς νοερᾶς καί καρδιακῆς προσευχῆς στό Βιβλίο Συμβουλευτικό Ἐγχειρίδιο μᾶς λέγει.
Σέ παρακαλ θερμά νά καταγίνεσαι καί μέ αὔτη τήν καρδιακή καί νοερά προσευχή καί νά τήν ἔχης ὡς ἔργο ἀδιάλειπτο καί πατοτεινό, λέγοντας στήν καρδιά σου μέσου του ἐνδιάθετου λόγου τό γλυκύ καί κοσμόθητο καί πολυπόθυτο ὄνομα το Ἴησου
τό΄ν  Ἴησου νά νοῆς  μέ τόν νο σου΄ τόν Ἴησού νά ποθῆς καί νά άγαπάς  μέ τήν θέλησί σου  στόν Ἴησού  νά πιστρέφης ὅλες τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς σου καί πό τόν Ἴησού  νά ζητᾶς ἔλεος μέ συντριβή καί ταπείνωσι..
καί συνεχίζει νά πιμένει λέγοντας .
Σέ παρακαλ καί γιά Τρίτη φορά ό Ἴησούς ἄς εἶναι τό γλυκύ μελέτημα τῆς καρδιάς σου, ό  Ἴησούς ἄς εἶναι τό ἐντρύφημα τῆς γλώσσα σου ό Ἴησούς ἄς εἶναι ή συνεχής ἀσχολία καί ίδέα του νοός σου καί ἕν συντομία, ό Ἴησούς  ἄς εἶναι ἀναπνοή σου καί ποτέ νά μήν χορταίνης πικαλούμενος τόν Ἴησού γιατί πό αύτήν τήν συνεχ καί γλυκυτάτη μνημόνευση το Ἴησού, θά ἐμφυτευθοῦν καί θά ἀναπτυχθοῦν καί θά γίνουν δένδρα μεγάλα στήν καρδιά σου, έκείνες ο τρεῖς μεγάλες θεολογικές ἄρετες, ή πίστις,   ἐλπίδα καί  ή  άγάπη»
Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα Ἵερά  Μονή το σήμερα ἑορταζόμένου Άγίου Νικολάου το  Ἀνάπαυσα συπληρώνει ἐφέτος 500 χρόνια Ὀρθοδόξου ζωῆς καί Μοναχικῆς Μαρτυρίας 1510-2010
Οί  Κτήτορες εἶναι Ἅγιος Διονύσιος πίσκοπος Λαρίσης Ἐλεήμων καί Νικάνωρ ό Ἵερδιάκονος. Δέν γνωρίζομε περισσότερα πό τήν ζωή τους. Ίερά  Μονή το Άγίου Νικολάου εἶναι ή  μικρότερη  άλλά  καί ὡραιότερη τῶν Μετεώρων. ὡραιότητα της ὀφείλεται κυρίως στήν καλλιτεχνική καί πνευματική άξία τῶν τοιχογραφιῶν πού κοσμοῦν τό καθολικό της Μονῆς. Ἵερα Μονή Άγίου Νικολάου Ἀναπαυσά πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στήν μακρόχρονη πορεία της καί ἔφτασε τά τελευταία χρόνια  στό χεῖλος το ὁλοκληρωτικοῦ ἀφανισμοῦ τηςήμερα ὅμως ή  Μονή  χάρη στήν φροντίδα ὅλων μας, εὑρίσκεται σέ μία πολύ εὐχάριστη  κατάσταση, καί μέ τήν συντήρησή της καί τήν γενική  άποκατάσταση τῶν ζημιῶν, παροσιάζει μία πολύ εἰκόνα ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά, καί ὡς χῶρος πισκέψεως κυρίως ὡς χῶρος λατρείας, στήν τέλεση τῆς θείας λατρείας, μέ καθημερινές θεῖες λειτουργίες καί ἱερές ἀκολουθίες.
Σεβασμιώτατε πάλιν καί πολάκις Σᾶς Εὐχαριστοῦμε διά τήν άγάπη  σας πού δείξατε καί συνεχίζετε νά ἔχετε στήν Ίερά μας Μονή΄. Σᾶς  εὐχόμεθα  Ἅγιος θεός νά σᾶς χαρίσει ἔτη πολλάΘεοφιλώς νά ποιμένετε τήν Άγία Ἐκκλησία του. Χάρις το Κυρίου ἠμῶν  Ἴησού  Χριστο καί ή θερμές πρεσβεῖες το σήμερα Ἔοραζομένου Άγίου Νικολάου το ἁγίου πάππου  εἰη μέ  τά πάντων ήμών.Γενοιτο 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου