Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Εόρτιος Λόγος στόν Θεοφόρο Πατέρα Σιλουανό


                                              


                                                                       ΕΟΡΤΙΟΣ  ΛΟΓΟΣ
                                                  ΣΤΟΝ ΘΕΟΦΟΡΟ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟ


Στήν ερά γρυπνία 24/9/2011 διά τήν μνήμη το σίου Πατρός μν  Σιλουανο το θωνίτου
πό το Καθηγουμένου Πολυκάρπου

                                   ΚΡΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΥ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΚΑΙ ΜΗΝ
                                                         ΑΠΕΛΠΙΖΟΥ
Μέ τήν χάρι το Τριαδικο θεο το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος,καί τίς Πατρικές Εχές το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών καί Μετεώρων Πατρός Σεραφείμ, ἀξιωνόμαστε καί σήμερα νά ἑορτάσουμε καί νά Πανηγυρίσουμε τήν Μνήμη τοῦ ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός  ἠμῶν Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.
.Πρίν τήν ἔναρξι τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών καί Μετεώρων κ.κ. Σεραφείμ, ἐτέλεσε τήν ἀκολουθία τῶν θυρανοιξίων τοῦ Μικροῦ Ναοῦ ποῦ βρίσκεται στόν Φυσικό αὐτόν ἐδῶ βράχο.Στόν ἐόρτιο λόγο μας ποῦ ἐκφωνήσαμε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό, ἀναφερθήκαμε στήν προσωπικότητα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ στήν ἐμπιστοσύνη ποῦ πρέπει νά ἔχη ὁ ἐξομολογούμενος στόν πρῶτο λόγο τοῦ πνευματικοῦ του πατρός, καί στήν πνευματική  ἐμπειρία ποῦ ἔζησε ὁ Ὅσιος Σιλουανός, στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Ἅγιον Ὅρος.Δεκαπέντε χρόνια πέρασαν ἀπό τήν ἡμέραν ποῦ τοῦ ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος καί σ΄ ἕναν ἀπό τούς μαρτυρικούς του ἀγῶνες ἐναντίον τῶν δαιμόνων πάρ΄ ὅλες τίς προσπάθειές του νά προσευχηθῆ καθαρά ὁ Σιλουανός, κάθεται στό σκαμνί καί ἀφοῦ ἔσκυψε τό κεφάλι λέγει μέ θλιμμένη καρδιά τήν προσευχή.Κύριε βλέπεις πῶς θέλω νά προσευχηθῶ μέ καθαρό νοῦ, μά οἱ δαίμονες δέν μέ ἀφήνουν δίδαξε μέ τί πρέπει νά κάνω γιά νά μή μέ ἐνοχλοῦν.
Ἀμέσως ἀκούει στήν ψυχή του τήν ἀπάντηση:Οἱ ὑπερήφανοι πάντα ὑποφέρουν ἔτσι ἀπό τούς δαίμονες»Καί νέα ἀπάντηση ἀπό τόν θεό στήν καρδιά:Κράτα τόν νοῦ σου εἰς τόν Ἅδη καί μήν ἀπελπίζου.θά συνεχίσουμε τόν λόγο μας σήμερα στήν μικρή ἀλλά καί μέ πολλά πνευματικά νοήματα, φράση «Κράτα τόν νοῦ σου στόν Ἅδη».
Ὁ Κύριος μέ ἐδίδαξε νά κρατῶ τόν νοῦ μου στόν ἅδη καί νά μήν ἀπελπίζομαι μᾶς λέγει ὁ γέροντας Σιλουανός.Μέ αὐτόν τόν τρόπο ταπεινώνεται ἡ ψυχή μου, ἄλλ΄  δέν εἶναι ἀκόμη ἡ ἀληθινή κατά Χριστόν ταπείνωση, ποῦ δέν μπορεῖ κανείς νά τήν περιγράψη.Τό νά μάθη κανείς τήν κατά Χριστόν ταπείνωση εἶναι μεγάλο ἀγαθό.Μ΄αὐτήν γίνεται εὔκολη καί εὐχάριστη ἡ ζωή καί ὅλα γίνονται ἀγαπητά στήν καρδιά.Μονάχα στούς ταπεινούς ἐμφανίζεται ἐν Ἁγίω Πνεύματι ὁ Κύριος, καί ἄν δέν ταπεινωθοῦμε δέν θά δοῦμε τόν θεόν.Ἡ ταπείνωση εἶναι τό φῶς, μέσα στό ὁποῖο μποροῦμε νά δοῦμε τόν θεό  σάν φῶς, ὅπως ψάλλεται:Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς»Γιά νά σωθῆς εἶναι ἀνάγκη νά ταπεινωθῆς.Γιατί τόν ὑπερήφανο καί μέ τήν βία νά τόν βάλης στόν παράδεισο, δέν θά βρῆ ἀνάπαυση καί θά λέγη:«Γιατί δέν εἶμαι στήν πρώτη θέση: Ἀντίθετα ἡ ταπεινή ψυχή εἶναι γεμάτη ἀγάπη καί δέν ἐπιδιώκει πρωτεῖα ἀλλά ἐπιθυμεῖ γιά ὅλους τό καλό καί εὐχαριστιέται μέ ὅλα.
Ἡ ψυχή τοῦ ταπεινοῦ μοιάζει μέ πέλαγος.
Ρίξε μία πέτρα στό πέλαγος.θά ταράξη γιά λίγο τήν ἐπιφάνεια καί μετά καταδύεται ἀμέσως στά βάθη.Ἔτσι καταβυθίζονται στήν καρδιά τοῦ ταπεινοῦ οἱ θλίψεις, γιατί ἡ δύναμι τοῦ Κυρίου εἶναι μαζί του.Ποῦ εἶναι ἡ κατοικία σου ταπεινή ψυχή: Καί ποιός κατοικεῖ μέσα σου Μέ τί νά σέ παρομοιάσω Καῖς μέ λαμπρότητα σάν τόν ἥλιο καί δέν κατακαίγεσαι, ἀλλά θερμαίνεις ὅλους μέ τήν φλόγα σου.
Σέ σένα ἀνήκει ἡ γῆ τῶν πραέων σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ Χριστοῦ.Σύ μιάζεις μέ ὁλάνθιστο κῆπο, ποῦ στό βάθος τοῦ ὑπάρχει μία ἀξιοθαύμαστη σκηνή, ποῦ ἀγαπᾶ νά κατοικεῖ σ΄ αὐτήν ὁ Ἰησοῦς.
Σ΄ ἀγαποῦν ὁ Οὐρανός καί ἡ γῆ.
Σ΄ ἀγαποῦν Ἀπόστολοι, προφῆτες, Ἱεράρχες καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι.
Σ΄ ἀγαποῦν Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι, τά Σεραφείμ καί τά χερουβείμ.Ἐσέ τήν ταπεινή, ’ἀγαπᾶ ἡ Πανάχραντη μητέρα τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ.Σ΄ ἀγαπᾶ καί χαίρετε γιά σένα ὁ Κύριος Ἰησοῦς.
Ὁ ὅσιος Σιλουανός εἶχε μεγάλη δίψα γιά τόν Θεόν
Νά τί γράφει:
Διψᾶ ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί μέ δάκρυα τόν ζητῶ.Πῶς νά μή σέ ζητῶ!Σύ μέ ἐζήτησες πρῶτος καί μοῦ ἔδωσες νά γευθῶ τήν γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ  ψυχή μου Σέ ἀγάπησε ἕως τέλους.Ποθεῖ ἡ ψυχή μου τόν Θεό καί τόν ζητῶ, μέ δάκρυα.Εὔσπλαχνε Κύριε, σύ βλέπεις τήν πτώση μου καί τήν θλίψη μου ταπεινά ὅμως παρακαλῶ τό ἔλεός Σου:Δῶσε μου, τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος.Κύριε, δῶσε μου πνεῦμα ταπεινώσεως, γιά νά μήν ξαναχάσω τήν χάρη Σου καί νά ξαναρχίσω νά τήν θρηνῶ, ὄπως  θρηνουσε ὁ Ἀδάμ γιά τόν παράδεισο καί τόν θεό.
Κύριε, δῶσε μου νά ἀγαπῶ μόνον Ἐσένα.
Ἡ θυμησή Σου θερμαίνει τήν ψυχή μου, ποῦ τίποτε στήν γῆ δέν τήν ἀναπαύει ἐκτός ἀπό σένα.Γι  αὐτό μέ δάκρυα Σέ ζητῶ, καί ποθεῖ ὁ νοῦς μου τήν γλυκύτητά Σου.
Ἐλεήμων Κύριε Ἰησοῦ, δίδαξέ μας ὅλους μέ τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιο νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θελημά Σου, ἔτσι ποῦ ὅλοι νά γνωρίσωμε μέ τό φῶς Σου Ἐσέ τόν ἀληθινό Θεό.Γιατί χωρίς τό φῶς Σου δέν μποροῦμε νά καταλάβωμε ὅλο τό πλάτος τῆς ἀγάπης Σου.φώτισέ μας  μέ τήν χάρη Σου,κι αὐτή θά θερμαίνη τίς καρδιές μας γιά νά Σέ ἀγαποῦμε.Τελειώντας τόν ἐόρτιον λόγο μας στόν θεοφόρο πατέρα μας Σιλουανό τόν Ἀθωνίτη θά ἐπαναλάβω ὅτι εἶναι ἕνας μεγάλος Ἅγιος της Ἁγίας  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γί΄αὐτό καί ἡ μαρτυρία του ξαναζωτανεύει τήν μαρτυρία τῶν ἀρχαίων ἀσκητῶν, καί ἀποδεικνύει ὅτι δέν ἐξέλειψαν ἀπό τήν Ἐκκλησία οἱ ἔνδοξες καί ἠρωΐκές μορφές ποῦ ἀγωνίζονται νά τηρήσουν τίς ἐντολές τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ στήν ζωή τους.Κάθε φορᾶ ποῦ διαβάζω τό βιβλίο ΄΄ Ὁ Γέροντας Σιλουανός΄΄νοιώθω  ἀγαπητοί μου ὅτι πλησιάζω τήν καθαρή πηγή τῆς ὀρθοδοξίας, αἰσθάνομαι τήν βαθειά μετάνοια, τήν ἀκόρεστη δίψα γιά τόν θεόν, τήν ἀνέκφραστη σέ κάλλος καί ὡραιότητα ταπείνωση τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ, τήν θρηνώδη κραυγή γιά τήν σωτηρία ὅλου του κόσμου, τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ.Καί πάλι ὄχι μόνον συνιστοῦμε αλλά καί προτρέπομε ἐνθέρμως τό πατερικό αὐτό  βιβλίο, τό ὁποῖο θά σᾶς βοηθήση στήν πνευματική σας ζωή.Ἡ χάρις τοῦ Γλυκυτάτου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ θερμές πρεσβεῖες τοῦ σήμερα ἑορταζομένου Ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ήμῶν Σιλουανοῦ, νά εἶναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου