Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

OMIΛIA ΠΟΥ ΕΞΕΦΩΝΗΘΗ ΣΤΙΣ 6-12-2010 ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ AΡXIM. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ


                                                         OMIΛIA
            ΠΟΥ ΕΞΕΦΩΝΗΘΗ ΣΤΙΣ 6-12-2010 ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  AΡXIM. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Ίδιον ούκ έκτήσω έπί γης Θεοφόρε, Ίησουν δε μόνον άεί άναπνέων, Ίησουν και ζων και προς αύτόν άφορων άκλινως, τουτον έκέκτησω φως  και έρωτα άνθ΄ ων προσφθεγγόμεθα σοι.
Χαιρε σφραγίς νοεράς έργασίας
Χαιρε θειον οίκητήριον καρδιακής προσευχης.
Ή χριστιανική ζωή άποτελει πορεία άγιότητος. Αύτήν την πορεία άκολούθησαν πιστά ή Υπεραγία Θεοτόκος και οί άγιοι της Έκκλησίας μας.Οί έξαίσιες αύτές μορφές άφησαν άνάμεσά μας άνεξίτηλα τά ίχνη της διαβάσεώς τους. Οί άγιοι όμιλουν ως στόματα Ίησου Χριστου και φανερώνουν την άλήθεια.Έκφράζουν και ένεργοποιουν μέσα στην Ίστορία τήν θέληση του Χριστου «Με την ζωή τους συνεχίζουν την άγία θεανθρώπινη ζωή του Σωτήρος Ίησου Χριστου άπό γενιά σε γενιά μέχρι τη συντέλεια του κόσμου>>.
Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα την Ευλογία Σας
Σεβαστοί  Πατέρες  και άγαπητοί έν Χριστω Ίησου άδελφοί,
Χαίρετε παντοτε την χαράν του γλυκυτάτου Ίησου.
Τον Άγιον και θεοφόρον πατέρα Νικόλαον, τον Έπίσκοπον Μύρων της Λυκίας και Θαυματουργόν έορτάζει και πανηγυρίζει σήμερα ή Αγία μας Έκκλησία, καί το μετεωρίτικό αυτό μοναστήρι που φέρει το Όνομα του Άγιου Νικόλαου.
Ολοι μας Σεβασμιώτατε πάτερ και Δέσποτα έχουμε άκούσει και διαβάσει την θαυμασtεί ζωή του Άγίου Νικολάου.
Θα ήθελα παρακαλω να σταθουμε με συντομία σε τρεις πτυχές από την ζωή του αγίου μας Νικολάου.
Ο Αγιος Νικόλαος άγωνιζόνταν να διατηρήσει καθαρή και άμόλυντη την ιερωσύνη και κοπίαζε να μιμηθει με τους άγώνες του, τους άσωμάτους Αγγέλους, μολονότι έφερε το θνητό σώμα του, και έδινε έγγυήσεις μ΄ όλα αύτά στους περισσοτέρους να πιστεύουν οτι θα κατόρθωνε μεγάλα και θαυμαστά πραγματα.Ο θείος του, ο Αρχιερέας των Μυρέων Νικόλαος επειδή εβλεπε το νέο να εχει φθάσει σε μετρα άρετης, του έμπιστευθηκε την φροντίδα του ιερου Ναου που ειχε κτίσει και ειχε αφιερώσει στην Αγία Σιών, και αργότερα οικοδόμησε μοναστήρι.Σήμερα όνομάζεται «βασιλική του Αγίου Νικολάου» έκει ευρίσκεται και ο τάφος του άγίου. Εδώ κείρεται μοναχός αύτός που ηταν μοναχός, κατ΄ ούσίαν άναδεικνύεται εύπρεπέστατο έργαστήρι κάθε άρετής.Μέ την πολύχρονη έπίσης παραμονή του στο Μοναστήρι έγινε κύριος των παθων, ώστε να χαρακτηρίζετε εικόνα της πραότητος καί διδάσκαλος της έγκρατείας, άρίστευσε δε και ως Ποιμένας των λογικων προβάτων, άφού μιμήθηκε τόν Ποιμένα τον καλόν στήν άγάπη προς τον άνθρωπο. Πολλές φορές έμεις της Έκκλησίας πνευματικοί άνθρωποι έπισκεπτόμαστε τά Μοναστήρια, ζητούμε την πνευματικη Βοήθεια και προσευχή των Μοναχών, δεν έχουμε όμως καλή γνώμη διά τους μοναχούς και νομίζουμε ότι τά Μοναστήρια είναί κλειστές φυλακές, κοσμικά σωματεία ή οργανώσεις.
Να πως ό Άγιος Ίωάννης ό Σιναιτης συγγραφέας του περιφήμου Βιβλίου ή Κλίμακα, μας λέγει.
Μοναχός είναι τάξις και κατάστασις των άσωμάτων άγγέλων, που κατορθώνεται μέσα σε ύλικό και ρυπαρό σώμα.Μοναχός είναι έκείνος πού είναι άφωσιωμένος μόνο στις έντολές καί στους λόγους του θεου καί τις έφαρμόζει σε κάθε χρόνο και τόπο και πράγμα.Μοναχός είναι μία συνεχής βία της άνθρωπίνης φύσεως και μία άδιάκοπη φυλακή των αίσθήσεων.Μοναχός είναι έξαγνισμένο σώμα και καθαρό στόμα και φωτισμένος νους.Μοναχός είναι καταλυπημένη ψυχή, που είναι απησχολημένη με την συνεχή μνήμη του θανάτου, και όταν είναι ξύπνια και όταν κοιμάται.Ο μοναχός είναι ίκέτης ολου του κόσμου.Τα μοναστήρια Σεβασμιώτατε και άγαπητοί μου άδελφοί ειναι τα έργαστήρια κάθε άρετής, τόπος μετανοίας και προσευχής. Τά μοναστήρια είναι ή  διαμονή ή κατοικία των άφιερωμένων ψυχών, είναι τα πνευματικά λειμάνια των θελόντων σωθηναι, δεν είναι σωματειο και θρησκευτική όργανωση άλλά ειναι η  Έκλησία μας με κέτρο  και άναφορά τον Έπίσκοπο που είναι εις Τύπον και Τόπον Ιησού Χριστου. Οί Μοναχοί που ζουνε στα Μοναστηρια δεν έχουν κατι δικό τους, άλλά είναι τα πάντα κοινά, όπως μας λέγει ο ύμνογρά φος του Άγίου Νικολάου<<Ίδιον ούκ έκτήσω έπί γης θεοφόρε.
Οταν οι γονεις του Άγίου Νικολάου έφυγαν νωρίς άπο τον παρόντα κόσμο, τον άφησαν μοναδικό κληρονόμο της περιουσίας τους.Ό Άγιος Νικόλαος ύπήρξε γιά όλους πλούσια τράπεζα, ποταμός που κυλούσε μέ ήσυχο ρεύμα γιά τό κρυφό της έλεημοσύνης, καί  της άγάπης του γιά τον άνθρωπο. Όταν ό Κύριος όμιλει γιά την άγάπη προς τόν θεόν «έξ΄ όλης της καρδίας καί έξ΄ όλης της ίσχύος, και έξ΄ όλης της διανοίας, καί τόν πλησίον σου να άγαπήσης οπως τον εαυτόν σου ένοει, να άγαπήσουμε τόν καθε άνθρωπο, οποιασδήποτε έθνικης φυλετικής, θρησκευτικής, κοινωνικής ή έπαγγελματικής ίδιαιτερότητος.Ή άγάπη και τα φιλάνθρωπα αίσθήματά μας, γιά τόν πλησίον δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σέ λόγια.Όπως ή πίστη έτσι και η άγάπη, αν δεν συνοδεύεται άπό τα άνάλογα έργα, είναι νεκρά και άνώφελη.Αύτή τήν έμπρακτη άγάπη άποζητά ό πλησίον μας.Ό πεινασμένος θέλει ψωμί. Ό γυμνός  ένδυμα. Ό φυλακισμένος την έπίσκεψη. Ό άρωστος να σταθούμε κοντά του.Δεν ύπάρχει φυσικότερο πράγμα Σεβασμιώτατε, γιά έναν άληθινά πιστό άνθρωπο άπό το να άκολόυθει τόν δρόμο της άγάπης. Ό άλλος και διπλανός μας είναι τό άντικείμενο της άγάπης μας.Ό πλησίον είναι η πύλη του Παραδείσου μας.Ό Άγιος Νικόλαος ήτο σφραγίς νοεράς έργασίας και θειον οικητήριον καρδιακής προσευχής, όπως μας λέγει ό ύμνογράφος του. Ό Άγιος Νικόδημος ό Άγιορείτης ό κατεξοχήν Διδάσκαλος της νοεράς και καρδιακης προσευχης στο Βιβλίο Συμβουλευτικό Εγχειριδιο μας λέγει.
Σε παρακαλώ θερμά να καταγίνεσαι και με αύτή τήν καρδιακή και νοερά προσευχή και να την έχης ώς έργο άδιάλειπτό και πατοτεινό, λεγοντας στην καρδιά σου μέσου του ένδιαθέτου λόγου το γλυκύ και κοσμoπόθητο και πολυπόθυτο όνομα του Ίησου,το΄ν  Ίησου να νοής  με τον νου σου΄ τον Ίησου να ποθης και να άγαπας με την θελησί σου΄ στον Ίησου να έπιστρέφης όλες τις δυνάμεις της ψυχής σου και άπο τον Ίησου να ζητάς έλεος με συντριβή και ταπείνωσι..
και συνεχίζει να έπιμένει λέγοντας .
Σε παρακαλώ και για Τρίτη φορά ό Ίησους άς είναι το γλυκύ μελέτημα της καρδιάς σου, ό Ίησους άς είναι το έντρύφημα της γλώσσα σου΄ ό Ίησους ας είναι ή συνεχης άσχολία και ίδέα του νοός σου΄ και έν συντομία, ό Ίησους  ας είναι η άναπνοή σου και ποτέ να μην χορταίνης έπικαλούμενος τον Ίησου΄ γιατί άπό αύτήν την συνεχή και γλυκυτάτη μνημόνευση του Ίησου, θα έμφυτευθουν και θα άναπτυχθουν και θα γίνουν δένδρα μεγάλα στην καρδιά σου, έκείνες οι τρεις μεγάλες θεολογικές άρετές, ή πίστις, η’ ελπίδα και ή άγάπη…»
Σεβασμιώτατε πατερ και Δέσποτα’ η Ίερα Μονή του σήμερα έορταζομένου Άγίου Νικολάου του Άναπαυσά συπληρώνει έφέτος 500 χρόνια Όρθοδόξου ζωης και Μοναχικης Μαρτυρίας 1510-2010
Οί Κτήτορες είναι ο ‘Αγιος Διονυσιος Έπίσκοπος Λαρίσης ο Έλεήμων και ο Νικάνωρ ό Ίερδιάκονος. Δεν γνωρίζομε περισσότερα άπό την ζωή τους. Η Ίερά Μονή του Άγίου νικολάου είναι ή μικρότερη άλλά και η ώραιότερη των Μετεώρων.Η ώραιότητα της όφείλεται κυρίως στην καλλιτεχνική καί πνευματική άξία των τοιχογραφιών πού κοσμουν το καθολικό της Μονης. Η Ίερά Μονή Άγίου Νικολάου Άναπαυσά πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στην μακρόχρονη πορεία της και έφτασε τα τελευταια χρόνια  στο χειλος του ολοκληρωτικου άφανισμου της.Σήμερα όμως ή Μονή , χάρη στην φροντίδα όλων μας, εύρίσκεται σε μια πολύ εύχάριστη κατάσταση, και με την συντήρησή της και την γενική άποκατάσταση των ζημιων, παροσιάζει μια πολύ εικόνα έξωτερικά και έσωτερικά, και ως χώρος έπισκέψεως κυρίως ως χωρος λατρείας, στην τέλεση της θείας λατρείας, με καθημερινές θειες λειτουργίες και ιερές άκολουθίες.
Σεβασμιώτατε παλιν και πολάκις Σας Εύχαριστουμε διά την άγάπη σας που δείξατε και συνεχίζετε να έχετε στην ίερά μας Μονή, Σας  ευχόμεθα  ο Αγιος θεός να σας χαρίσει ετη πολλά  Θεοφιλως να ποιμένετε την Άγία Έκκλησια του.Η Χάρις του Κυρίου ημών  Ίησου Χριστου και ή θερμές πρεσβείες του σήμερα Έοραζομένου Άγίου Νικολάου του αγίου παππου ειη με τα πάντων ήμων.Γενοιτο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου