Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

¨Εόρτιον Άφιέρωμα την Δ΄των νηστειών εις τόν Όσιον Πατέρα Ίωάννην των Σιναίτην


    ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ
        ΣΥΓΡΑΦΕΩΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

       Ο ΙΕΡΕΑΣ  ΩΣ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
     Κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην Τόν Σιναίτην
Γράφει: Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου   Νικολάου Ἀναπαυς Μετεώρων.

Ἅγιος Ἰωάννης Σιναιτης ἔζησε στήν περιοχή το ὅρους Σινα τόν ἕκτο ΣΤ΄ αἰώναέ ἡλικία 16 ἐτῶν ἔγινε μοναχός καί μάλιστα ἔζησε τήν αὐστηρή ἀσητικη  ἡσυχαστική ζωή πρίν τό τέλος τῆς ζωῆς του.Ἔγινε Ἡγούμενος στήν Ἱερά Μονή της.Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἀλλά τελικά ποσύρθηκε στήν ἔρημο πού τόσο ἀγάπησε στήν ζωή του.
Βιογράφος το μᾶς δίνει μερικές πληροφορίες γιά τήν ζωή του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει πώς ἀνεδείχθηκε δεύτερος Μωυσῆς πού καθοδηγοῦσε τούς νέους Ἴσραηλιτας πό τήν γ τῆς δουλείας στήν γ τῆς παγγελίας.Μέ τήν λίγη τροφή νίκησε τήν δύναμη το τύφου το ἐγωισμοῦ καί τῆς κενοδοξίας πού εἶναι πολύ λεπτά πάθη καί διακρίνονται δύσκολα στούς ἄνθρωπους πού πλέκονται στίς κοσμικές ἐνασχολήσεις. Μέ τήν ἐσωτερική  καί τήν σωματική ἡσυχία ἔσβησε τήν φλόγα τῆς καμίνου τῆς σαρκικῆς πιθυμίας. Μέ τήν χάρη το Θεο καί τόν δικό του ἄγωνα  ἐλευθερώθηκε πό τήν δουλεία πό τά πάθη.Ἀνέστησε τήν ψυχή του πό τόν θάνατο πο τήν πειλοῦσε.Ἔκοψε τά δεσμά τῆς λύπης, θεραπεύοντας τόν εὔατον πό τήν κενοδοξία καί τήν περηφάνεια.
Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία το Ἅγιου Ἰωάννου το Σιναίτη, Ἱέρεας πού ἀναλαμβάνει νά θεραπεύση ἕναν ἀννθρωπο, πρέπει νά εἶναι ἵκανος γιά τήν ἐργασία αὔτη, νά ἔχη τά κατάλληλα προσόντα καί νά ἔχη Βιώσει ἴδιος προυγουμένως τήν ἐμπειρία το Θεο στά ὅρια τς προσωπικῆς του ζωῆς.
Δέν εἶναι εὔκολη θεραπεία τῶν ἄσθενων .Χρειάζεται ἄγαπη, πνευματική ἄνδρεια, γιατί στήν πορεία τῆς θεραπείας θά δημιουργηθοῦν πολλά προβλήματα καί θά γίνουν πολύ λεπτοί χειρισμοί, ἀκριβῶς γιατί ἔχει νά κάνει κανείς μέ τό λεπτό εὐαίσθητο ψυχικό κόσμο το ἄνθρωπου, μέ τίς τόσο λεπτές διεργεσίες΄ ὅλο τό κείμενο το Ἅγιος δίνει μεγάλη σημασία στήν ὁλοπρόθυμη καί ἀβίαστη προσέλευση το ἄρρωστου, καί μάλιστα στήν ὁλοκληρωτική βοήθειά του γιά τήν δική του θεραπεία. Ἐλευθερία το ἄνθρωπου εἶναι παραβίαστη.Κάπου τονίζει ὅτι οὔτε κυβερνήτης μπορε νά σώση τό πλοῖο χωρίς τηνσυνέργεια τῶν ναυτῶν, οὔτε Ἴατρος νά θεραπεύση τόν ἄρρωστο, δήλ, χρειάζεται ἐμπιστοσύνη το ἄρρωστου στόν θεραπευτή του, παράκληση νά τό συνδράμη καί βέβαια οἰκειοθελ ποκάλυψη το τραύματοςυνέπεια τῆς ἐλευθερίας πού πρέπει νά ἔχη ἄρρωστος ἄνθρωπος εἶναι τρόπος τῆς ἐξομολογήσεως. Δήλ. σημαντικό μέσο εἶναι τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, στό ποιο ἄρρωστος μέ τήν πόλυτη δική του ἐλευθερία ποκαλύπτει τά ἐσωτερικά του τραύματα  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου