Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Η μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χρι- στίνης, Ἀνδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλί- νου καὶ Ἡρακλείου.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
 Μέ τόν Καθηγούμενο Άρχιμ. Πολύκαρπο

ΣΤΙΣ 18 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη
τῶν ἁγίων μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χρι-
στίνης, Ἀνδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλί-
νου καὶ Ἡρακλείου. Ὁ μὲν Πέτρος ἦταν ἀπὸ τὴν
πόλη τῆς Λαμψάκου. Ὅταν διατάχθηκε ἀπὸ τὸν
Δέκιο, ἄρχοντα τῆς πόλης τῶν Ἀβυδινῶν, νὰ θυ-
σιάση στὴν θεὰ Ἀφροδίτη ἀρνήθηκε καὶ ὁμολόγη-
σε τὸν Χριστὸ ὡς Κύριο καὶ Θεὸ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
ὁδηγηθῆ στὰ βασανιστήρια καὶ νὰ ἀξιωθῆ τὸν στέ-
φανο τοῦ μαρτυρίου. Ὁ δὲ Παῦλος καὶ ὁ Ἀνδρέας
κατάγονταν ἀπὸ τὴν Μεσοποταμία, ἦσαν στρα-
τιῶτες καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἄρχοντα Δέκιο πῆγαν στὴν
Ἀθήνα. Ἐκεῖ συνέλαβαν ὡς χριστιανοὺς τὸν Διο-
νύσιο καὶ τὴν Χριστίνα καὶ τοὺς ὁδήγησαν στὴν
φυλακή. Τὴν Χριστίνα, βλέποντάς την ὁ Παῦλος
καὶ ὁ Ἀνδρέας ὅτι ἦταν παρθένος καὶ ὡραία, θέλη-
σαν νὰ τὴν πειράξουν. Ἡ ἁγία ὅμως κατάφερε ὄχι
μόνο νὰ τοὺς νουθετήση ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς ὁδηγή-
ση στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ μὲν
Διονύσιος, Παῦλος καὶ Ἀνδρέας νὰ λιθοβοληθοῦν,
ἡ δὲ Χριστίνα νὰ ἀποκεφαλισθῆ.
ὉἩράκλειος, ὁ Παυλῖνος καὶ ὁ Βενέδιμος κατά-
γονταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ἐκήρυτταν τὸ Εὐαγγέ-
λιο προσπαθώντας νὰ πείσουν τοὺς εἰδωλολάτρες
νὰ ἀποστραφοῦν τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ συνελήφθησαν καὶ ἀφοῦ ἐβασανίσθη-
καν τοὺς ἔβαλαν σὲ πυρακτωμένη κάμινο, ἐπειδὴ
ὅμως ἐφυλάχθηκαν ἀβλαβεῖς, μὲ τὴν πρόνοια τοῦ
Θεοῦ, ἀπεκεφαλίσθηκαν καὶ ἔτσι ἔλαβαν οἱ μακά-
ριοι τούς στεφάνους τοῦ μαρτυρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου