Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ


                                        

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ. Μιὰ πολὺ σπουδαία συμβουλὴ
μᾶς δίνει ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγοντας: «Τὰ πάθη μοιάζουν
μὲ τὰ μικρὰ σκυλάκια, ποὺ συχνάζουν ἔξω ἀπὸ τὰ κρεοπωλεῖα. Αὐτὰ
λοιπὸν φεύγουν ἀμέσως, μόλις τοὺς βάλη κανεὶς μιὰ φωνή. Ὅταν ὅμως
τὰ ἀφήση ἐλεύθερα, ἀποθρασύνονται καὶ ἐπιτίθενται ὡς μεγάλοι λέ-
οντες. Ἐκμηδένισε καὶ ἀποδίωξε τὴν μικρὴ ἐπιθυμία, ἡ ὁποία μόλις
ἄρχισε νὰ κινῆται στὴν ψυχή σου, γιὰ νὰ μὴ καταφλεχθῆς ἀπὸ τὸ σφο-
δρότατον αὐτῆς πῦρ, ὅταν πλέον θὰ ἔχη γιγαντωθῆ μέσα σου. Διότι ἡ
φροντίδα, ποὺ ἐπιδεικνύουμε ἐγκαίρως καὶ ἡ ὑπομονὴ νὰ ἐξαλείψου-
με τὰ διάφορα μικρὰ πράγματα, ἀπομακρύνουν τὸν θανάσιμον κίνδυ-
νον, ποὺ προκαλοῦν τὰ μεγάλα πράγματα…». Προσοχὴ λοιπὸν στὰ
μικρὰ σκυλάκια.
ΠΟΣΟΝ ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ. Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴν δί-
νει ἐπιγραμματικὰ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μὲ τὰ ἑξῆς:
«Καὶ ἕνα δάκρυ μετανοίας ὅταν στάξη, ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ συγχωρητικὸν
λουτρὸν τοῦ θείου βαπτίσματος. Καὶ ἕνας στεναγμός, ποὺ βγαίνει μὲ
πόνον ἀπὸ τὴν καρδιά, ξαναφέρει τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου, ποὺ ἀπεχώ-
ρησε προσωρινά». Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς συμβου-
λεύουν νὰ κλαῖμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Γιατὶ ἂν δὲν κλάψουμε σ᾽
αὐτὴν τὴν ζωὴ θὰ κλαῖμε ἀσφαλῶς στὴν ἄλλη.
ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ. Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ὁ
Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος, ἂν θέλουμε νὰ εὐαρεστήσουμε τὸν Θεόν:
«Πρέπει, πρὶν ἀπ᾽ ὅλα, λέγει στὸν καθένα μας, νὰ ὁπλισθῆς μὲ ὑπο-
μονὴ καὶ μακροθυμία καὶ νὰ ὑπομένης μὲ γενναιότητα καὶ εὐχαρίστως
τὶς θλίψεις καὶ τὶς ἀνάγκες, ποὺ θὰ συναντήσης. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιτρέ-
πει ὁ Θεὸς κατ᾽ οἰκονομίαν, γιὰ νὰ δοκιμασθῆ ὁ καθένας σὲ διαφόρους
θλίψεις καὶ νὰ φανερωθοῦν αὐτοί, ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεὸν μὲ ὅλη τους
τὴν ψυχή, ἐφ᾽ ὅσον ὑπομείνουν ὅλες τὶς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ γενναί-
ως καὶ εὐχαρίστως καὶ δὲν ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πί-
στη πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ πάντοτε θὰ ἀναμένουν μὲ πίστη καὶ πολλὴν
ὑπομονήν. νὰ λυτρωθοῦν διὰ τῆς Χάριτος ἀπὸ τὰ λυπηρά». Ὑπομονὴ
λοιπὸν σὲ ὅλα.
ΠΩΣ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΜΕ. Τὸν τρόπον μᾶς τὸν ἐξηγεῖ ὁ
Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος: «Πρῶτα-πρῶτα ὑπάρχει ἡ προσ -
βολὴ τῆς κακῆς σκέψεως. Δεύτερον ὁ συνδυασμός, ὅταν δηλαδὴ ἀνα-
κατεύωνται οἱ δικοί μας λογισμοὶ μὲ τοὺς δαιμονικοὺς λογισμούς, ποὺ
μᾶς ἐπιτίθενται. Τρίτον εἶναι ἡ συγκατάθεσις, ὅταν οἱ λογισμοί μας συ-
σκέπτωνται μὲ τοὺς δαιμονικοὺς λογισμούς, γιὰ νὰ διαπράξουν τὴν
ἁμαρτία. Τέταρτον εἶναι ἡ αἰσθητὴ πράξη, δηλαδὴ ἡ τέλεση τῆς ἁμαρ-
τίας. Ἂν λοιπὸν ὁ νοῦς προσέχη μὲ νήψη (ἐσωτερικὴ προσοχή) καὶ μὲ
τὴν ἀντίρρηση (διαφωνία, ἀπόκρουση) καὶ τὴν ἐπίκληση τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ φυγαδεύει τὴν προσβολὴ μόλις ἀναφανῆ, τότε τὰ ἑπόμενα στά-
δια μένουν ἀργὰ καὶ δὲν πραγματοποιοῦνται. Ὁ πονηρὸς δαίμονας,
ἐπειδὴ εἶναι ἀσώματος νοῦς, δὲν μπορεῖ διαφορετικὰ νὰ πλανήση τὶς
ψυχές, παρὰ μὲ τὴν φαντασία καὶ τοὺς λογισμούς». Ἂς προσέχουμε
λοιπὸν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὴν φαντασία μας.
ΝΑ ΜΗ ΜΙΣΗΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΟΥ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος μᾶς λέγει: «Ὅταν κάποιος σὲ ἐχθρεύεται καὶ σὲ ἀντι-
παθεῖ, νὰ μὴ στραφῆς ἐναντίον του, ἀλλὰ ἐναντίον τοῦ δαίμονος, ποὺ
τὸν παρακινεῖ καὶ ἐναντίον αὐτοῦ νὰ στρέψης ὅλη τὴν ὀργή σου. Αὐτὸν
δὲ ποὺ ὑποκινεῖται ἀπὸ τὸν δαίμονα πρέπει νὰ τὸν σπλαγχνισθῆς».
Π. Μ. Σωτῆρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου