Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Θεία Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου ’ενδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστού Ἰωάννου τοῦ θεολόγου

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής (Σύναξις της αγίας κόνεως της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου), Όσιος Αρσένιος ο Μέγας
ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ   ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝΑΠΑΥΣΑ
                           ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

                               ΙΕΡΑ   ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Στήν Ἱερά   Μονή  τοῦ  Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Ἁγίων Μετέωρων, τό βράδυ τῆς  Δευτέρας 7/ 5/2012 ἐτελέσθη θεία Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου ’ενδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστού Ἰωάννου  τοῦ θεολόγου καί ἐπιστηθίου φίλου του Γλυκυτάτου Ἰησοῦ.
Ἡ  Θεία  Λειτουργία  ἐτελέσθη στό Ἱερό Παρεκκλήση τοῦ ‘Αγίου Ἰωάννου Προδρόμου, σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα  μέ ὀλιγοστό  φῶς, μέ ταπεινή  χθαμηλή  ψαλμωδία, με ησυχια, και κατάνυξι.
‘Η Θεία  Εὐχαρστεία εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς ‘Αγίας  μας Ἐκκλησίας καί εἰκονίζει τή Βασίλεια τοῦ Θεοῦ.Εἶναι μυστήριο θεοποιητικό.Σ΄αὐτό  τό μυστήριο ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου ζυμώνεται μέ τήν θεότητα.Ἑνώνεται μυστιριακώς μέ τό σῶμα  καί τό αἷμα  τοῦ θεοῦ, γεμίζει  ἀπό θεό  θεοποιεῖται.Ὁ κοινωνῶν λαμβάνει ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον.Ἡ θεία  Εὐχαριστεία εἶναι μυστήριο καί θυσία.Εἶναι μυστήριο κατά  τό  ὁποῖο, διά τῆς εὐχῆς τοῦ  Ἱερέως, κατέρχεται ἡ χάρις τοῦ ‘Αγίου Πνεύματος  καί μεταβάλλει  τά φυσικά  στοιχεῖα τοῦ  ἄρτου  καί τοῦ οἴνου, σέ σῶμα καί  αἷμα  Χριστοῦ. Ὁ χριστιανός πού κοινωνεί  δέχεται αὐτούσιο τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ αὐτό  πού  γεννήθηκε, αὐξήθηκε, ἔπαθε στό Σταυρό, ἀναστήθηκε  ἐκ τῶν νεκρῶν  καί θεώμενο ἀναλήφθηκε  στούς οὐρανούς.
Κοινώνει  ὁλοκλήρου  τής ἀνθρωπίνης   φύσεως  τοῦ Κυρίου  καί συνημμένως  τῆς Θεότητός Του, πού εἶναι ἀχώριστα ἑνωμένη  μέ αὐτή.
Ἡ  θεία Εὐχαριστεία εἶναι ταυτόχρονα καί θυσία.Εἶναι ἡ ἴδια ἡ  θυσία  τοῦ Σταυροῦ, προτύπωση τῆς  ὁποίας  ἔδωσε  ὁ Σωτήρας  στόν Μυστικό Δεῖπνο  τήν Μ.Πέμπτη.
Εἶναι ἡ  ἴδια Θυσία  μέ τήν σταυρική, προσφερόμενη ὅμως ἀναιμάκτως, ἐνῶ ἡ θυσία τοῦ Σταυροῦ ἔγινε ἐν αἱ΄ματι.Ὁμοίως, ἐνῶ ἡ σταυρική θυσία ἔγινε μία γιά πάντα γιά τήν κατάργηση τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, ἡ θυσία τῆς Εὐχαριστειας γίνεται πολλάκις, μέ σκοπό νά ἐφαρμόσει τά ἀγαθά της  μεγάλης  ἐκείνης  Θυσίας στό σῶμα τῶν πιστευόντων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.Στήν Θυσία τῆς Εὐχαριστείας θύτης καί θύμα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Γλυκύτατος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος προσφέρεται διά χειρός τοῦ ἱερέως.Ὁ ἅγιος Νεκτάριος γράφει χαρακτηριστικά περί τοῦ μυστηρίου  τῆς  Θείας Εὐχαριστείας.Τό μυστήριο τῆς Εὐχαριστείας λέγεται λειτουργία, διότι πᾶς ἱερεύς καί πάσα τέλεσις τοῦ μυστηρίου ὑπέρ παντός τού πιστοῦ λαοῦ γίνεται καί ὑπέρ πάντων τῶν ζώντων  καί ἐν Χριστῷ κεκοιμειμενων προσφέρεται.
Ἡ λειτουργία  λέγεται καί διακονία,ὑπηρεσία, ὑπουργία, ἱερουργία, λέγεται ἀκόμη  θυσία ἀναίμακτος, προσφορά, καί λατρεία λογική, τίμια δῶρα καί ‘αγία κοινωνία.
Οἱ καρποί  τοῦ μυστηρίου  τῆς Θείας Εὐχαριστείας εἶναι:
Ἡ ἀνάμνησις  τοῦ πάθους καί τοῦ Θανάτου τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τό εἰρημένον«ὁσάκις γάρ ἄν ἐσθίετε τόν ἄρτον τοῦτον καί τό ποτήριον  τοῦτο πίνητε, τόν θάνατον  τοῦ Κυρίου καταγγέλετε, ἀχρις οὔ  ἄν ἔλθη».Ὁ ἱλασμός, διότι  τό μυστήριον τοῦτο ἱλασμός ‘ημίν πρός τόν θεόν  διά τάς ἁμαρτίας ‘ημών εἴτε ζώντων εἴτε τεθνεώντων  γίνεται.
Ὁ καθαρισμός  διότι τό αἷμα  τοῦ Κύριου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καθαρίζει ‘ημάς ἀπό πάσης ἁμαρτίας.
Στήν εὐκαιρία αὐτή θά γίνει σύντομη ἀναφορά στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, γιά τήν  ἄκτιστη  Θεία Λειτουργία στόν ἄκτιστο Ναό.
Τό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι δύσκολο στήν ἑρμηνεία του, γιαυτό  μόνον μερικοί ἀπό τούς Πατέρας, καί ἐκκλησιαστικούς  συγραφεῖς ἀσχολήθηκαν μέ τήν ἑρμηνείαν του, ἐνῶ πολλοί σύγχρονοι ἀσχολήθηκαν μέ τήν ἑρμηνεία μέσα ἀπό σύγχρονα ἱστορικά γεγονότα.
Ἡ βασική ἔννοια τῆς ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ φανέρωσις  τῆς θείας Λειτουργίας, ποῦ γίνεται στόν οὐρανό καί οἱ προΰποθέσεις συμετοχής σ΄αὐτήν.Ὅταν διαβάση κανείς προσεκτικά  τό βιβλίο  τῆς Ἀποκαλύψεως, βλέπει μία προοδευτική  εἴσοδο στήν θεία Λειτουργία  καί τήν  συμμετοχή  στόν Γάμο τοῦ Ἀρνίου.Καί τελικά, βέβαια φαίνεται ἡ νίκη  τοῦ Ἀρνίου τῆς Ἀποκαλύψεως ἐναντίον τοῦ θηρίου  τῆς Ἀποκαλύψεως.
Τό βιβλίο τῆς ἀποκαλύψεως χωρίζεται σέ 4 ἑνότητες:
H πρώτη ἑνότητα ἀναφέρεται στό ὅραμα τοῦ Εὐαγγελιστού ποῦ ἔγινε κατά τήν  ‘ἡμέρα  τῆς Κυριακῆς «ἐν Πνεύματι».Ἡ δεύτερη  ἑνότητα  ἀναφέρεται στήν λειτουργία  τήν ὁποία  εἶδε  ὁ Εὐαγγελιστής  στόν οὐρανό, δήλ. τήν μεγαλοπρεπῆ ἐμφάνηση τοῦ Χριστοῦ τήν  εἴσοδο τοῦ ἴδιου  του Εὐαγγελιστού  Ἰωάννου  στήν θεία Λειτουργία, τό ἱερό σύνθρονο μέ τούς Πρεσβυτέρους καί τά τέσσαρα  ὀντά, δήλ. τούς Εὐαγγελιστές, τό «Ἀρνίον τό ἐστηκός ὡς ἐσφαγμένον», τό ἱερό θυσιαστήριο,τόν πολύ ὄχλον, τούς μάρτυρες καί τούς παρθένους, τό λιβανωτό  μέ τά  θυμιάματα, τό ἀνεωγμένον Βιβλίον, τούς ἐσφαγμένους  μέ τό ὄνομα  τοῦ Ἀρνίου καί τοῦ Πατρός Του, τό δεῖπνο τοῦ Ἀρνίου  καί τόν μακαρισμό  τῶν νεκρῶν  ποῦ κοιμήθηκαν ἐν Χριστῷ.
Μεταξύ τῶν τμημάτων τῆς  οὐράνιας  αὐτῆς λειτουργίας   παρεμβάλλονται καί ἀλλά τμήματα, ὅπως  ἡ προτροπή στούς Ἐπισκόπους νά ἀγωνίζονται γιά νά συμμετάσχουν σέ αὐτήν τήν θεία Λειτουργία, ἡ βοήθεια  στούς ἀγαπητούς του θεοῦ ποῦ βρίσκονται ἀκόμη στήν γῆ  καί οἱ πληγές ποῦ δημιουργοῦνται στούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν σέ μία παραλειτουργία.
Ἡ τρίτη ἑνότητα παρουσιάζει τόν ἄκτιστο Ναό, στόν  ὁποῖο τελεῖται  ἡ θεία Λειτουργία, ποῦ εἶναι καινός οὐρανός καί καινή  γῆ, ἡ ‘ἁγία Πόλη  ποῦ εἶναι ὁλόκληρη  ἕνας Ναός ποῦ στό κέντρο ὑπάρχει τό Ξύλο τῆς ζωῆς.
Ἡ τέταρτη ἑνότητα ἀναφέρεται στήν ἀντανάκλαση  αὐτῆς  τῆς  οὐράνιας ζωῆς στήν θεία  λειτουργία  τῆς Ἐκκλησίας, δήλ. πῶς  οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας  προσάρμοσαν τήν κατασκευή  τῶν ‘Ιερών  Ναῶν  καί τό τυπικό της θείας Λειτουργίας  ποῦ τελοῦμε σέ αὐτούς  σύμφωνα  μέ τό ὅραμα  τοῦ  Εὐαγγελιστου Ἰωάννου.
Τέλος  ἡ Ὅσια  Μαρία εἶχε ἐμπειρίες  μίας τέτοιας ζωῆς στήν ἔρημο, ἡ ὁποία  ἀξιώθηκε πρίν πεθάνει νά κοινωνήση  τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Γλυκυτάτου Ἰησοῦ, σέ κατάσταση θεώσως.Ἔτσι λοιπόν  τό βιβλίο τῆς ἀποκαλύψεως  δείχνει  τήν Λειτουργία πού  γίνεται  ἀκατάπαυστα στόν οὐρανό,  τήν σύνδεσή της  μέ  τήν θεία λειτουργία πού γίνεται στήν γῆ, τήν παραλειτουργία τῆς ὁποίας ἄρχοντας εἶναι ὁ  Ἀντίχριστος καί τέλος, ὅτι  ὁ  σκοπός τῆς  ὅλης  ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς εἶναι νά κάνη  τούς Χριστιανούς νά ζοῦν  πραγματικά μέσα στόν χῶρο τῆς θείας Λειτουργίας  πού γίνεται στούς ναούς, καί νά αξιωθουν να συμετασχουν στην ουρανια θεία Λειτουργία.
Ταῖς τοῦ  Άγίου  Ἔνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστού  Ἰωάννου,  αὐτοῦ Πρεσβεῖες, Γλυκύτατε Ἰησοῦ Ἐλέησον καί σωσον ἠμας.Ἀμήν 


 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου