Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Ὁ ἅγιος Ἰουστίνος


                                              
Άγιος Αντίπατρος επίσκοπος Βόστρων
   
OI AΓΙΟΙ ΤΗC    ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Μέ τόν `Ἀρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τῆς ‘Ἱεράς  Μονῆς τοῦἉγίου Νικολάου ‘ἈναπαυσᾶἉγίων Μετεώρων
ἅγιος Ἰουστίνος (2ος αἵ.)
Καταγόταν ἀπό τή Φλαβία Νεάπολη τῆς Παλαιστίνης  Ὁ ζωηρός του πόθος πρός εὕρεση τῆς ἀλήθειας τόν ἔφερε στόν χριστιανισμό , ὅπου βρῆκε «τήν μόνην ἀσφαλῆ καί χρήσιμον  φιλοσοφίαν». Βλέποντας τούς χριστιανούς νά ὑπομένουν τούς διωγμούς μέ ἀξιοθαύμαστη καρτερία , προσῆλθε στή χριστιανική πίστη σέ ὥριμη ἡλικία καί ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πρώτους Ἀπολογητές τοῦ χριστιανισμοῦ.  Ἦλθε στή Ρώμη , ὅπου ἵδρυσε σχολή καί παρέδωσε στόν αὐτοκράτορα ἔγγραφη ἀπολογία γιά τήν ἀθωότητα τῶν χριστιανῶν καί τήν ἁγιότητα τῆς χριστιανικῆς πίστεως . Διατύπωσε τήν περίφημη θεωρία τοῦ «περί σπερματικοῦ λόγου», ὁ ὁποῖος ἔκαμε ἱκανούς τους ἐθνικούς φιλοσόφους νά διδάξουν « σπέρματα ἀληθείας». Κατά τόν Ἰουστίνο , ὁ Σωκράτης καί ὁ Ἠράκλειτος  μποροῦν νά θεωροῦνται χριστιανοί , διότι « οἱ μετά λόγου βιώσαντες χριστιανοί εἰσί , καν ἄθεοι ἐνομίσθησαν». Στή Ρώμη εἶχε μαρτυρικό θάνατο ἄθεοι  τό 167 καί μαζί του μαρτύρησαν ὁ συνώνυμός του Ἰουστίνος , Ὁ Χαρίτωνας , ἡ Χαριτῶ , ὁ Εὐέλπιστος , ὁ Ἱέρακας , ὁ Παίωνας , ὁ Λιβεριανός  καί ὁ Ἰοῦστος.
     Ταῖς αὔτων ΄Ἁγίαις πρεσβεῖες Γλυκύτατε ΄Ἰησοῦ Χριστέ  ‘Ἐλέησον καί σῶσον ἤμας `Ἀμήν. 
                     ΤΟ CΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗC ΔΕΥΤΕΡΑC
          OI AΓΙΟΙ ΤΗC ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Μέ τόν `Ἀρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τῆς ‘Ἱεράς  Μονῆς τοῦἉγίου Νικολάου ‘ἈναπαυσᾶἉγίων Μετεώρων
                 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τό Ἅγιο Πνεῦμα , τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος , τό ζωοποιόν καί ὁμοούσιον τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῶ.
ἅγιος Μητροφάνης καταγόταν ἀπό ἐπίσημη οἰκογένεια . Ὁ πατέρας τοῦ Δομέτιος διετέλεσε Ἐπίσκοπος Βυζαντίου καί ἦταν συγγενής του Ρωμαίου αὐτοκράτορα Πρόβου. Ὁ Μητροφάνης χειροτονήθηκε κι αὐτός Ἐπίσκοπος Βυζαντίου περί τό 320 .Τό ὄνομά του συνδέεται μέ τή μεταφορά τῆς ἕδρας τοῦ ρωμαϊκοῦ  κράτους ἀπό τή Ρώμη στό Βυζάντιο ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν τελική ἀπόφαση τοῦ χριστιανοῦ αὐτοκράτορα γιά τή μεταφορά τῆς ἔδρας  στό Βυζάντιο καί τήν ἵδρυση τῆς βασιλίδας τῶν πόλεων.Ὅταν τό 325 συγκροτήθηκε στή Νίκαια τῆς Μ.Ἀσίας ἡ Ἅ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος , ὁ μακάριος Μητροφάνης «διαγῆρας καί νόσον» δέν ἔλαβε αὐτοπροσώπως μέρος  στίς ἐργασίες τῆς ἀλλά ἔστειλε ἀντιπρόσωπό του τόν πρωτοπρεσβύτερο Ἀλέξανδρο . Ἡ ἴδια Σύνοδος ἀνακήρυξε πρῶτο πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τόν ἅγιο Μητροφάνη. Ὁ ἅγιος Μητροφάνης ἀπεβίωσε εἰρηνικά τό 326.
Ταῖς αὔτων ΄Ἁγίαις πρεσβεῖες Γλυκύτατε ΄Ἰησοῦ Χριστέ  ‘Ἐλέησον καί σῶσον ἤμας `Ἀμήν.


    


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου