Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος - Ὁ Ἅγιος ‘Ηρωδίωνας


                Τό  Συναξάρι  τς Δευτέρας

Τ αὐτῶ μηνί το  Ὁσίου Πατρός  ἠμῶν Ἰακώβου πισκόπου του Ὁμολογητοῦ.

Ο  ‘Ἅγιοι τώρα  καί πάντοτε
Μέ   τόν  Ἄρχιμ. Πολύκαρπο

Λύπας ἐνεγκῶν σής χάριν σκιᾶς λόγε,
Βίου σκιώδους Ἰάκωβος ἠρπάγη.
Κρύψαν π΄ χθόνα εἰκαδ΄ Ἰάκωβον κατά πρώτην.

ὅσιος Ἰάκωβος πό τήν νεαρή του ἡλικία ἔζησε τήν ἀσκητική  ζωή, καθάρισε τόν ἑαυτό του μέ τήν νηστεία καί τήν κακοπάθεια, καί ἀνέβηκε στόν θρόνο τῆς πισκοπῆς.Πολλούς διωγμούς καί ἐξορίες πέμεινε μακάριος γιά τήν προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων, καί γιατί ἤλεγχε καί πεστρέφετο τούς εἰκονομάχους.Ἔτσι ἀνδρείως πέμεινε τούς πειρασμούς μαζί καί τήν πείνα καί τήν δίψα, καί παρέδωσε τήν ψυχή του στά χέρια το Θεο, καί ἔτσι ἔλαβε τῆς ὁμολογίας τόν ἄφθαρτο στέφανο.

        
               Τό       Συναξάρι      τῆς   Δευτέρας

Τ αὐτῶ μηνί ΚΗ΄, μνήμη το Ἁγίου Ἠρωδίωνος ἑνός τῶν ἑβδομήντα ποστόλων.
Ο  ‘Ἅγιοι πάντοτε τώρα  καί πάντοτε
Μέ τόνἈρχιμ. Πολύκαρπο.

Ἅγιος ‘Ηρωδίωνας ἦταν ἕνας πό τούς ἐβδομήτα μαθητάς το Κυρίου, ἦταν ἀκόλουθος καί συνεργάτης τῶν ἁγίων ποστόλων καί μάλιστα το ποστόλου Πέτρου, στό κήρυγμα το Εὐαγγελίου.πειτα χειροτονήθηκε  πίσκοπος στίς νέες Πάτρες, ἐδίδασκε καί πέστρεφε πολλούς στόν Χριστό.Ἔτσι πιάσθηκε πό τούς εἰδωλολάτρες καί ἐδάρθη δυνατά.Διότι ἄλλοι μέν, ἔδερναν αὐτόν, ἄλλοι δέ, ἐσύτριβον τό στόμα του μέ  πέτρες, ἄλλοι δέ  ἐκτύπουν αὐτόν εἰς τήν κεφαλήν. Τέλος δέ τόν  ἔσφαξαν ο θηριόγνωμοι, καί  ἔτσι τελειώθηκε  παρέδωσε τήν ψυχή του  στά  χέρια το θεο τρισόλβιος.  

Ταῖς  αὐτῶν   Πρεσβεῖες  Γλυκύτατε Ἰησοῦ  Ἐλέησον ‘ημάς          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου