Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Ή Κοίμησις της Άγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου


ΤΟ  ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

Με τον Άρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο της Ίεράς Μονής του Άγίου Νικολάου Άναπαυσά Άγίων Μετεώρων


              ΔΕΥΤΕΡΑ  25 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ή Κοίμησις της Άγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου.
ή Άννα ήταν κόρη του ίερέα Ματθάν και της Μαρίας.Είχε άκόμη δύο άδελφές.Ή ίδια ή Άννα πατρεύτηκε τον Ίωακείμ στά μέρη της Γαλιλαίας και γέννησε την Θεοτόκο Μαρία που είχε έξαδέλφες τη Σαλώμη και την Έλισάβετ.Ή γέννησή της ήταν άποτέλεσμα θερμής  και συνεχούς προσευχής του ζεύγους.Μετά την γέννηση της Θεοτόκου και την άφιέρωσή της στο Ναό έζησε με νηστείες καί φιλανθρωπίες.Περικαλλή ναό προς τιμήν της Άγίας Άννης έκτισε στην Κων/πολη περί το 550 ό αύτοκράτορας Ίουστιανός.Τό Πόδι της Άγίας Άννης Βρίσκεται στη Σκήτη της Άγίας Άννης, στο Άγιον Όρος, το όποίο έπιτελει μέχρι την σήμερον πάπολλα θαύματα, και ίδιαιτέρως είναι Βοήθεια διά της άτεκνες γυναίκες.

      Ή διακόννισσα Όλυμπιάς πολύτιμη Βοηθός  και Μαθήτρια το Άγίου Ίωάννου του Χρυσοστόμου
είχε γεννηθείτο 368 και σε ήλικία 12-13έτών ύπέστη εύεργετική πνευματική έπίδραση άπό τους λόγους του άγίου Γρηγορίου του θεολόγο.Ύπανδρεύθηκε τον Νεβρίδιο, έπαρχο Κων/πόλεως.Ό άγιος Γρηγόριος της άφιέρωσε ένα θαυμάσιο ποιήμα, πραγματικό  γυναικείο καθρέπτη που παρουσιάζει το ίδεώδες πρότυπο της έγγαμης γυναίκας για την χριστιανική κοινωνία της κάθε έποχής.Ό Νεβρίδιος πέθανε πολύ γρήγορα.Ή Όλυμπιάς άποφάσισε να προσφέρει τις ύπερεσίες της στην Έκκλησία.Χειροτονήθηκε διακόνησσα 25 έτών. Ίδρυσε μοναστήρι δίπλα στον καθεδρικό ναό σε χώρο που άνήκε στην ίδιοκτησία της.
Στο έπιτελείο του Άγίου Ίωάννου Χρυσοστόμου έκτός άπό τους άφιερωμένους μαθητές κληρικούς, ήταν και ή Όλυμπιάς με μερικές άλλες  όπως ή Πενταδία  χήρα  ένός στρατηγού, η καρτερία η Χαλκιδία. Ή Όλυμπιάς προετοίμαζετα έφόδια πού χρειαζόταν ό άρχιεπίσκοπος Ίωάννης για την λιτή διαβίωσή του.Συνέχισε αύτό το έργο άκόμη, και όταν ό Ίωάννης έξορίσθηκε σε μακρινά μέρη.
Ταίς αύτών Άγίαις πρεσβείες Γλυκύτατε Ίησου Χριστέ Έλέησόν και σώσον ήμάς Άμήν,                          
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου