Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Τούς προσερχόμενους διά τῆς μετανοίας ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ


                                     

«Τούς  προσερχόμενους διά τῆς μετανοίας  τη  τοῦ Θεοῦ  ἐπιγνώσει  το  παιδιον Ἰησοῦς γράφει  τά ὀνόματα  αὐτῶν ἐν βιβλω ζωῆς».Μετάνοια
«Ἐάν εἰπωμεν  ὅτι ἁμαρτίαν  οὐκ ἐχομεν, εαυτους πλανωμεν καί ἡ ἀλήθεια οὐκ ἐστι ἐν ημιν» Ἱερά ἐξομολόγησις.

Στά  ἱερά της  Ἐκκλησίας μας Μυστήρια, ποῦ ἀποτελοῦν τῆς σωτηρίας μας κεφάλαια, περιέρχεται, καί τό ἅγιον της Μετανοιας καί ἐξομολογήσεως  Μυστήριο, ποῦ θεωρεῖται καί δεύτερο Βάπτισμα, τό βάπτισμα τῶν δακρύων.
Ἀπαραίτητη προυπόθεση  γιά νά γίνη κανείς Χριστιανός εἶναι τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος τό ὁποῖο ἀπό τούς αγίους Πατέρας λέγεται « εἰσαγωγικό  μυστήριο» δηλ.μᾶς εἰσάγει στήν ἐκκλησιαστική  ζωή  καί γινόμαστε  μέλη  τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Μελετώντας τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τήν αγία παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας  γεμίζουμε  μέ ἐλπίδα καί πνευματική χαρά, διότι ἀνακαλύπτουμε τό πρωταρχικό ἄγγελμα τῆς σωτηρίας ποῦ ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν μετάνοια, καί τήν αὐθεντική πορεία τῆς ἀναγεννήσεως μας,  κηρυσεται μέ τό «Μετανοεῖται καί πιστεύετε ἐν τῷ Εὐαγγελιω»*Μάρκ.α΄15,* καί τό «Ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»*Μάτθ.στ΄33* Ἡ ἁμαρτία ποῦ εἶναι καρπός τῆς αἰχμαλωσίας τῶν παθῶν, συσωρευει πόνο καί θλίψη, μᾶς χωρίζει  ἀπό τήν  ἀγάπη τοῦ θεοῦ  καί  μᾶς ἐπλεκει στά πλοκάμια τοῦ πνευματικοῦ θανάτου:«τά  γάρ ὀψωνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»Ρώμ.στ 23 διακηρύττει ὁ  Θεῖος Παῦλος.Ἡ κατάσταση αὐτή μας ἐπιβαρύνει ψυχικά, καί μᾶς τροφοδότει  μέ  λύπη καί ἄγχος.Ὅμως ὑπάρχει λύτρωσι  καί φῶς, γι΄ αὐτό ὅπως μᾶς συνιστοῦν οἱ Πατέρες, κάθε στιγμή νά μετανοοῦμε καί νά «βάζουμε ἀρχή»!Ἡ καταφυγή μας στήν εὐσπλαχνία  τοῦ θεοῦ νά εἶναι ἀδιάκοπη, αὐτή σώζει,γαληνεύει, χαροποίει, ἀνοίγει τήν πύλη τῆς σωτηριας¨«τά ὀπίσω ἐπιλανθομενοι »Φιλιπ. γ΄ 14 δημιουργοῦμε χριστοειδως τό παρόν καί τό αὔριο.Ἡ Μετάνοια,ὅπως  μελετοῦμε στίς Γραφές, χάρισε στό  ληστή τόν Παράδεισο, μέ τό «Μνήσθητι  μου Κύριε, ἐν  τη βασίλειά σου», ἄνοιξε τήν Πατρική ἀγκαλιά, στόν ἄσωτο υἱό μέ τό «Πάτερ ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί  ἐνώπιόν σου».διέγραψε τά πλήθη  τῶν ἁμαρτιῶν τῆς πόρνης, μέ τά δάκρυά της. ἐλέησε τόν Ζακχαιο  καί ἔλαβε τήν συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν του.H μετάνοια μᾶς  ἐπανασυνδέει μέ  τήν Ἐκκλησία  καί τά  σωτηρία Μυστήρια  της, καί μᾶς χαρίζει  τήν  αἰώνια  ζωή.
Ἡ τρεπτη φύσι μας  ὁ «ἕτερος νόμος» ποῦ ἀντιστρατεύεται στόν νόμο τοῦ θεοῦ, ὁ πειράζων «ἐκ νεότητος ημων» διάβολος,  τό φρόνημα  τοῦ κόσμου,«ὅστις ἐν  τῷ πονήρω κεῖται»,ὅλα αὐτά τά ἀρνητικά στοιχεῖα προκαλοῦν τίς καθημερινές πτώσεις μας, ποῦ μᾶς βυθίζουν πολλές φορές στό τέλμα τῆς ἀπογνώσεως, καί αἰχμαλωτίζουν τήν ψυχή μας στά  διάφορα  πάθη, ποῦ ἐπιφέρουν τόν  πνευματικό θάνατον.
Ἡ μετάνοια  ὅμως, ἀποτέλει τό θεμελιῶδες  στοιχεῖο τῆς πνευματικῆς μας  ἐλευθερίας, θεοδωρητο χάρισμα ποῦ καθορίζει τήν ἀλλαγή  τῆς προσωπικῆς μας πορείας  καί  τήν  ποιότητα  τῆς  ζωῆς  μας.Ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο  στό κάτ΄ εἰκόνα, ἀλλά  καί  ὑφαίνει τόν φωτολάμπει  καί  θεουφαντο  χιτώνα τῶν ἀρετῶν, ὁδηγοῦσα  στό κάθ΄ ὁμοίωσιν.
Ἡ μόνη ὁδός σωτηρίας  εἶναι  ἡ μετάνοια.Καί τί εἶναι  ἡ  μετάνοια; Ἐτυμολογικά  εἶναι δύο λέξεις:΄΄Μετά΄΄ καί νοῦς΄΄.Μετάνοια λοιπόν σημαίνει ἀλλαγή σκέψεων, ἀντιλήψεων,ἀποφάσεων ἐνεργειῶν, ὑπαρξιακῶν  θεωρήσεων.Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη  τῆς μετανοίας, γιατί  ὅλοι μας, εἴμαστε  ἁμαρτωλοί.Ὁ Θεῖος Παῦλος, θεωρει τόν ευατον του «ἔσχατο πάντων τῶν ἁμαρτωλῶν»Αὐτή ἀκριβῶς ἡ βαθειά του  ταπείνωσι, τόν ἀνυψώνει καί τόν ἀναδεικνύει  σκεῦος ἐκλογῆς  τοῦ Αγίου Πνεύματος.Οἱ ἅγιοι  εἶχαν τήν μετάνοια ὡς στάσι ζωῆς.
«Οὐ γεγονεν  ἐν τῷ βιω ἁμάρτημα, οὐδέ πράξις, οὐδέ κακία, ἤν ἔγω, Σωτήρ, οὐκ  ἐπλημελησα κατά νοῦν καί λόγον καί προαίρεσιν, καί θέση καί γνώμη ἑξαμαρτήσας, ὡς ἄλλος οὐδείς πώποτε»,διαβάζουμε στόν μεγάλο κανόνα.βλέπουμε σ΄αὐτό τό τροπάριο ὅτι  ὁ Ἅγιος προσεγγίζει τόν θεό ὡς ὁ ἔσχατος ἁμαρτωλός πράγμα ποῦ ἐμεῖς  πολλές φορές γιά  τόν  ἑαυτόν  μας  δέν τό παραδεχόμαστε.
«Κύριε, ὁ  Θεός μου, οἶδα   ὅτι   οὐκ εἰμι ἄξιος, οὐδέ  ἱκανός  ινα μου ὑπό τήν στέγης εἰσέλθης τοῦ οἴκου τῆς ψυχῆς, διότι  ὅλη ἔρημος καί καταπεσουσα  ἐστι».ὁμολογει ὁ θεῖος Χρυσόστομος στίς εὐχές  τῆς θείας μεταλείψεως.Καί  ἀλλοῦ ὁ  ἅγιος  Συμεών γράφει «Ἀπό ρυπαρῶν χειλέων, ἀπό  βδελυρᾶς καρδίας, ἀπό ἀκαθάρτου γλώττης ἐκ ψυχῆς ἐρρυπωμένης, δέξαι δέησιν Χριστέ μου»Ὤ βάθος ταπεινώσεως καί μετανοίας τῶν ἐκλεκτῶν του θεοῦ τέκνων!
Ὅμως πολλοί ἀπό  μας, ἰσχυριζόμαστε ὅτι δέν ἔχουμε ἁμαρτίες, καί ἀποφεύγουμε τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως,προφασιζόμενοι  προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις!Θεωροῦμε τόν ευατον μας ἄν ὄχι ἐνάρετο, τουλάχιστον καλύτερο   ἀπό πολλούς ἄλλους.Αὐτό ὑποσημαίνει  ὅτι μᾶς  ἀπασχολει  ἡ ἐπιφάνεια, ἡ αὐτοπροβολή, ἡ αὐτοδικαίωσι.

    Η  ΟΡΘΟΔΟΞΗ   ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  ΨΥΧΩΝ 
                 ΣΤΑΔΙΑ  ΚΑΙ  ΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Ἡ   ὀρθόδοξη   Ἐκκλησία   εἶναι τό πραγματικό  καί ζωντανό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί τῶν πιστῶν, μέ κεφαλή  τόν   ἴδιο τόν Κύριό  μας. Ἡ Αγία μας Ἐκκλησία  εἶναι  κατά  κύριο λόγο νοσοκομεῖο ψυχῶν καί θεραπευτήριο παθῶν. Εἶναι ἡ μόνη  πού  μπορεῖ  νά  προσφέρει, διά  τοῦ  Μυστηρίου  τῆς  Ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, τήν ἄφεση  ὅλων  τῶν ἁμαρτιῶν  μας πού ἔχει  τήν  δύναμη  νά  παίρνει  συντρίμματα ψυχῶν καί  νά   ἀναδεικνύει ἀνθρώπινα πρότυπα, αγίους, μάρτυρες καί ὁμολογητές! Ὁ  ἀείμνηστος Καθηγητής π.Ἰωάννης  Ρωμανίδης ἔγραφε  ὅτι  σκοπός τῆς  Ἐκκλησίας  εἶναι «νά θεραπεύη τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν κατάσταση πού βρίσκονται, νά τούς περάση ἀπό τήν κάθαρση  στόν φωτισμό».Γι΄αὐτό  καί παρομοιζει τήν   Ἐκκλησία μέ νοσοκομεῖο «τό  ὁποῖο  θεραπεύει τούς ἀρρώστους. Οπότε  ὁ ἀρχηγός τοῦ νοσοκομείου αὐτοῦ  λέγεται Ἐπίσκοπος.Καί  οἱ  γιατροί  λέγονται Πρεσβύτεροι καί διάκονοι.Οἱ διάκονοι  εἶναι  οἱ νοσοκόμοι.Οἱ  Πρεσβύτεροι εἶναι οἱ  γιατροί.Καί  ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι  ὁ  πρόεδρος τοῦ Πρεσβυτερίου, δηλ.τοῦ νοσοκομείου, δηλ.τῆς ἐνορίας.Οπότε τό νοσοκομεῖο εἶναι ἡ  ἐνορία.Μέσα εἶναι οἱ  πρός θεραπεία  και οι θεραπευτές.
Ο πρώτος βαθμός της μετανοίας είναιη άναγνώριση της   καταστασεως  στην  οποια  μας οδηγησε ο διαβολος  με την ελευθερη συγκαταθεση  μας.Και αυτή  η αναγνωριση  γινεται με  τον φωτισμο  της Θείας Χάριτος, γιατί μόνον  δια του τρόπου  αυτου μπορουμε  να αντιληφθουμε σε ποια κατασταση βρισκόμασταν πρωτα  και πως  μας κατάντησε  η  άμαρτία.
Ο δεύτερος  βαθμός μετανοιας  είναι  η διάθεση  για  αλλαγή  τρόπου ζωης, για άπόκτηση  εκ  νέου της κοινωνίας με τον Θεόν.
Ο τρίτος βάθμός μετανοίας  είναι  η  έξομολόγησις  ενώπιον του Πνευματικου Πατρός, ώστε αφ΄ενός μεν  να λάβουμε την άφεσιν των αμαρτιών  με  την συγχωρητική ευχή, αφ΄ ετέρου  δε  να  λάβουμε  την κατάλληλη θεραπεία.  
Ἡ θεία  Λειτουργία εἶναι τό ὑπερφυέστατο Μυστήριο, τό κετρο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, ὁ σκοπός  ὅλων τῶν  Μυστηρίων,τό τέλος τῆς  πορείας  μας πρός τόν Θεό.Πρέπει νά κοινωνοῦμε  μέ  τήν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ  μας πατέρα.Πρίν  τήν θεία κοινωνία  νά  διαβάζουμε  τήν ἀκολουθία τῆς Θείας μεταλήψεως γιά νά ἐνισχυθῆ ὁ πνευματικός  μας  ὀργανισμός, ὥστε  νά  ἀντέξη στήν λήψη τῆς στερεᾶς αὐτῆς  πνευματικῆς  τροφῆς, ἀλλά  καί  μετά  τήν  Θεία  Κοινωνία  θά πρέπει  νά  διαβάζουμε τήν  Θεία Εὐχαριστία, ποῦ  ἔχουν  συγράψη ἅγιοι ἄνθρωποι, ὥστε  μέ τήν κατάνυξη  καί  τήν  μετάνοιά  μας  νά ἐπενεργήση  μέσα  μας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ γλυκυτάτου  Ἰησοῦ  μας.Η διδασκαλία  και τα έργα  του Κυρίου μας  τονίζουν την έπιστροφή  μας   στον θεό  και μάλιστα  μας δηλώνουν ότι «Χαρά εσται εν τω ουρανω επι ενί  αμαρτωλώ μετανοουντι»
Σ αυτήν την ουράνια χαρά ας προστεθει η προσωπική μας μετάνοια και εξομολόγησις.
Το 2012 που αποτελει μια νέα άφετηρία στην διαδρομή της ζωης μας, και ξεχωριστή ευλογία της αγάπης του θεου για νεα αρχη στην εν πνευματι πορειας μας, ας αποτελέσει ευκαιρία μετανοίας και επανασυνδέσεως  μας  με την Εκκλησία του Χριστού, που είναι η πύλη της μετανοίας και σωτηρία των ψυχών μας.
Εύχόμενος  να εχετε ύγεία ψυχής καί σώματος, καλή μετάνοια, ετη πολλά και εύλογημένα, διατελώ  μέ  άγάπη   Ίησού Χριστού και πολλές εύχές.
                                        Ο    Καθηγούμενος
     Της Ίεράς Μονής Άγίου Νικολάου  Αναπαυσά Αγίων Μετεώρων
                     
                                        Άρχιμ.  Πολύκαρπος
Πρωτοχρονιά  2012

Υ. Γ.Περισσότερα για το Θέμα στο «Άθωνικό   Ήμερολόγιο  2012 της   Ίεράς Μονης Ξενοφώντος» καί στο «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ»του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου.                                                                                                                                 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου