Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΑΣ
(11 πριλίου)
Πρώτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

ερός μνογράφος τόν ποκαλε θεον μυροβλύτην, συνάθλον τν Μαρτύρων, πανευκλε εράρχην καί Περγάμου πρόεδρον καί μέγαν ατρόν τς δεινς δόντων νόσου. διος Χριστός στήν ποκάλυψη τόν παινε ποκαλώντας τόν μαρτυρά Το πιστόν· “ντίπας μάρτυς μου πιστός” (β' 13).
ταν πίσκοπος Περγάμου τς Μικρς σίας, κατά τούς ποστολικούς χρόνους. ργάστηκε μέ γάπη καί ζλο ναντίον τς εδωλολατρείας σέ μία πόλη, ποία στήν “ποκάλυψη” ποκαλεται θρόνος το σαταν. Μέ πιμονή καί πομονή σπέρνει τόν λόγο το Θεο μέσα σέ πολλές ντιξοότητες καί μεγάλους πειρασμούς. Ο εδωλολάτρες ξεγείρονται μέ μίσος ναντίον του. Συλλαμβάνεται, νακρίνεται, βασανίζεται, λλά μένει ρθιος ς στύλος κλόνητος καί δίνει τήν καλήν μολογίαν τς πίστεως, τήν ποία σφραγίζει μέ τό αμα το μαρτυρίου του.
ζησε σέ μία ποχή στήν ποία πικρατοσε λατρεία τν εδώλων, λλά καί προσπάθεια πιβολς της μέ τήν βία. νελέητος διωγμός ναντίον τν Χριστιανν ποτελοσε ρουτίνα τς καθημερινότητας. Σήμερα δέν συλλαμβάνονται ο πιστοί, γιά νά ποβληθον σέ βασαντιστήρια προκειμένου νά λλαξοπιστήσουν, στόσο μως καί στήν δική μας ποχή φτειάχνονται καί λατρεύονται εδωλα. σοι προβάλλουν ντίσταση καί πιμένουν νά λατρεύουν τόν Θεό τν Πατέρων τους καί νά κάνουν πακοή στήν κκλησία, βρίζονται, συκοφαντονται, περιφρονονται, θεωρονται σκοταδισταί καί πισθοδρομικοί. ντίθετα, ταν κάποιος ρνεται τήν πίστη του καί βρίζει τόν Χριστό καί τήν κκλησία, ατός θεωρεται πό τούς πολλούς λογοτέχνης καί προοδευτικός. κατασκευή εδώλων συνιστ πνευματική νωριμότητα. ταν νθρωπος, πού εναι πλασμένος νά ζ μέ τόν Θεό, χάση τήν πικοινωνία μαζί Του, τότε δημιουργε ποκατάστατα καί “λατρεύει τήν κτίση παρά τόν Κτίσαντα”. Πολλές φορές μάλιστα φτάνει στό σημεο νά γίνεται ατείδωλον, δηλαδή νά κάνη εδωλο καί νά λατρεύη τόν διο τόν αυτό του.
Τό νά γωνίζεται κανείς νά καθαρίση τόν αυτό του πό τά πάθη καί παράλληλα νά σπέρνη τόν λόγο το Θεο, μέσα σέ ναν κόσμο πού συνεχς φτειάχνει καί λατρεύει εδωλα, εναι σάν νά χύνη καθημερινά αμα. Τό κήρυγμα γιά τήν γάπη σέ μία κοινωνία, στήν ποία πικρατον θέμιτοι νταγωνισμοί καί λικά συμφέροντα, εναι ργο πού προκαλε τό μίσος καί τόν φθόνο καί σοδυναμε μέ μαρτύριο. Γιά νά μπορέση κανείς νά παραμείνη ρθιος καί κλόνητος στίς πεποιθήσεις του, χρειάζεται νά διαθέτη σχυρά πνευματικά ντισώματα, ζωντανή πίστη, πού κφράζεται ς αθεντική γάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον καί ς προσωπική κοινωνία μέ τόν ζντα Θεό τς κκλησίας, ποος εναι Πρόσωπο.
γιος ντίπας, πως ναφέρθηκε πιό πάνω, εναι προστάτης καί θεραπευτής σων πάσχουν πό σθένειες τν δόντων. γιος Νικόδημος γιορείτης ναφέρει τι κατά τήν διάρκεια το μαρτυρίου το προσευχόταν κ βάθους καρδίας καί μεταξύ λλων ζήτησε πό τόν Χριστό τήν ξς χάρη: “σοι μέ πικαλονται στίς προσευχές τους νά νακουφίζονται πό τούς πόνους πό τούς ποίους ποφέρουν καί διαιτέρως πό τόν βασανιστικό πόνο τν δόντων”. Ο γιοι θεραπεύουν σωματικές καί ψυχικές σθένειες στό νομα το γίου Τριαδικο Θεο καί μέ τήν δύναμή Του. που δυνατε μως νά προχωρήση νθρώπινη δύναμη καί γνώση, κε νεργε κτιστη χάρη το Θεο, διότι “τά δύνατα παρά νθρώποις δυνατά στι παρά τ Θεώ”.
μες ο ρθόδοξοι Χριστιανοί δέν λατρεύουμε τούς γίους, λλά τούς τιμομε. Λατρεία πονέμουμε μόνον στόν κτιστο Τριαδικό Θεό, ποος νεργε καί διά μέσου τν γίων Του. Δηλαδή τά θαύματα δέν γίνονται πό τν γίων, μέ τήν ννοια τι νεργον μέ τήν δική τους δύναμη δίνουν κάτι δικό τους, λλά διά τν γίων, φο ατοί εναι τό ργανο καί τό μέσον διά το ποίου χορηγεται τό “δώρημα πρός τό συμφέρον τς ατήσεως”. πομένως, ατό πού πρέπει νά μς ντυπωσιάζη εναι βίος καί πολιτεία τους πού πρέπει νά προσπαθήσουμε νά μιμηθομε καί χι τό θαμα, τό ποο γιά τόν Θεό εναι κάτι τό πολύ εκολο καί πο, λλωστε, δέν μς φελε πάντοτε.
Ατό πού μς καταξιώνει ς Χριστιανούς, λλά καί ς νθρώπους καί τό ποο νοηματοδοτε τήν ζωή μέ σωτηριολογικές συνέπειες καί προεκτάσεις, εναι τό γκρέμισμα τν κάθε λογής εδώλων καί σταθερότητα στήν πίστη, πού κφράζεται ς μπιστοσύνη καί πακοή στόν Χριστό καί τήν κκλησία Του.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000
ρχική σέλιδαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου