Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

AΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΡΩΣΣΙΚΑ


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ
ΑΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
1510-2010 μ.Χ – 500χρόνια
Μοναχικής ζωής και ορθοδόξου μαρτυρίας

Монастырь Святого Николая Анапафса
Святые Метеоры
1510-2010 г. н.э. - 500 лет
Μонашеской жизни и Православного свидетельства


Ιστορία της Ιεράς Μονής

Ανηφορίζοντας το φιδωτό δρόμο που οδηγεί από το χωρίο Καστράκι, στην καρδιά της μοναστικής πολιτείας των Αγίων Μετεώρων, μετά το μικρό ναό της Παναγίας της Δούπιανης, συναντούμε το πρώτο μοναστήρι, τον Άγιο Νικόλαο τον Αναπαυσά.
Ατενίζοντας από κάτω τον βράχο στον οποίο κρέμεται η μικρή αλλά και ιδιαίτερα κομψή μονή, αποκτούμε μία πρώτη αντίληψη των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι μοναχοί που ασκήτευαν σ’ αυτούς τους θεόρατους βράχους που σαν πύρινες γλώσσες υψώνονταν στον ουρανό.
Σήμερα η ανάβαση προς το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά είναι ευχάριστη και ξεκούραστη, καθώς ο προσκυνητής διασχίζει ένα ειδυλλιακό τοπίο γεμάτο πράσινο. Φτάνοντας ο προσκυνητής στην ιερά μονή έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει από κοντά τις εξαίρετες τοιχογραφίες στον κεντρικό ναό της μονής.
Η μονή μας συμπλήρωσε 500 χρόνια μοναχικής ζωής και ορθοδόξου μαρτυρίας 1510-2010.
Οι κτήτορες της ιεράς μονής είναι ο άγιος Διονύσιος, Επίσκοπος Λαρίσης ο Ελεήμων και ο Ιεροδιάκονας Νικάνωρ.


История монастыря

Поднимаясь по извилистой дороге, ведущей из деревни Кастраки, в самое сердце монашеского государства Святых Метеор, после небольшого храма Панагии Дупьяни, расположен первый монастырь, Святого Николая Анапафса.
Глядя снизу на скалу, на которой висит маленький, но по-особенному элегантный, монастырь, получаем первое представление о трудностях,, испытываемых монахоми уединенных на этих необъятных скалах, устремленных ввысь.
Сегодня восхождение к монастырю Святого Николая Анапафса, приятное и без устали, так как паломник пересекает идиллический зеленый ландшафт. Прибыв в монастырь у паломников есть возможность полюбоваться необычными фресками в центральном храме монастыря.
Наш монастырь завершил 500 летие православной монашеской жизни и свидетельства периодом 1510-2010.
Основателями монастыря являются святой Дионисий Милосердный, Εпископ Ларисы и дьакон Никанор.


Η θεολογία των ιερών εικόνων

Ο χαρακτήρας της ορθοδόξου αγιογραφίας είναι σεμνός, κατανυκτικός, με πνευματικό και όχι σωματικό κάλλος. Τα άγια πρόσωπα εικονίζονται εν αφθαρσία, με πνευματική και σωματική ρωμαλεότητα, με ανδρείο και γενναίο φρόνημα, με ευθύτητα, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Η εικόνα είναι σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό, αλλά και κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Είναι ένα σημείο συναντήσεως κτιστού και άκτιστου,παρελθόντος και μέλλοντος, του «νυν» και του «αεί».
Ο ορθόδοξος ναός είναι ο επίγειος ουρανός, ενώ ο επουράνιος Θεός ενοικεί και εμπεριπατεί κατά τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Ο ναός είναι αγιογραφημένος, διότι «υπόμνημα γάρ εστίν η εικών. Και όπερ τοις γράμμασι μεμυημένοις η βίβλος, τούτο τοις αγραμμάτοις η εικών…»


Богословие священных икон

Характер у православной иконографии скромный, торжественный, наполненный духовной, а не физической красотой. Святые персонажи изображены в нетлении, духовном и физическом совершенстве, доблестным и храбрым духом, открытостью, честностью и целостностью. Икона это лестница, которая поднимает нас в небо, но и спускает небо на землю. Это место встречи исчезаемого и неувядающего, прошлого и будущего, «существующего» и «вечное» !
Православная Церковь является земным небом, так как небесный Бог проживает и ходит среди людей, по словам святого Иоанна Хрисοстoмоса. Храм украшен фресками так как, «назначение иконы - служить и напоминать». Как Библия служит грамотным, так же и икона служит неграмотным.


Η μνημειακή ζωγραφική του 16ου αιώνα και ο Θεοφάνης στον άγιο Νικόλαο Αναπαυσά

Ο 16ος αιώνας χαρακτηρίζεται ως ο αιώνας της μνημειακής ζωγραφικής στα μεγάλα μοναστικά κέντρα του Αγίου Όρους και των Μετεώρων.
Ο κύριος εκπρόσωπος της τέχνης αυτής είναι ο ζωγράφος Θεοφάνης ο Κρής.
Ο Θεοφάνης ο Κρητικός φαίνεται να‘ναι ο πρώτος ολοκληρωμένος συνεχιστής των παλαιών μαστόρων. Ζωγραφίζει –σταυραναστάσιμα – μέσα στο πνεύμα της ορθοδόξου λατρείας. Η χαρμολύπη, το γνήσιο αίσθημα της πίστεώς μας, διαπνέει όλη του τη ζωγραφική. Ο Θεοφάνης ιστορεί ό,τι παρέλαβε σε πνεύμα και σε σχήμα, δίνοντας το χρώμα στα αναλλοίωτα.


Монументальноя живопись 16-ого века и Теофанис у Святого Николая Анапафса

16-ый век характеризуется как век монументальной живописи в больших монастырских центрах Афона и Метеор.
Главным представителем этого искусства является художник Феофан Критский.
Феофан Критский является первым всеобъемлющим продолжателем старых мастеров. Творит изображая дух православного богослужения. Cмесь печали и радости, подлинный смысл нашей веры, одухотворяет все его картины. Феофан, рассказывает о православии в духе и форме, которые он унаследовал, добавив цвета неувядающему.

Εύχομαι στον προσκυνητή ευχάριστη διαμονή στα Άγια Μετέωρα και περισσότερη γνωριμία με τον μεγάλο διδάσκαλο της Κρητικής Σχολής, τον Θεοφάνη τον Κρήτα που ζωγράφισε το Καθολικό της Μονής μας.

Желаю паломнику приятного пребывания на Святых Метеорах и более обширного знакомства с великим учителем критской школы, Феофаном Критским, который создал облик нашего монастыря.


Ο Καθηγούμενος
Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος

Εпископ
Αрхимандрит ПоликарпΏρες επισκέψεως
Καθημερινώς 9 πμ έως 3:30 μμ
Κάθε Παρασκευή η ιερά μονή θα παραμένει κλειστή.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2432 022375

Βремя посещения:
Ежедневно c 9 утра до 3:30 вечера
Каждую пятницу, монастырь остаётся закрытым.
Телефон: (0030) 2432 022375


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου