Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Σέ Άγίους πού εύλαβούμε

 
 Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον.
Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και ΚριμαίαςΙατρόν και ποιμένα, Λουκά τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Αρχιερέα λαμπρόν, τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τας εξορίας, τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακαίς, τας θλίψεις και τα ονείδη, τον επ εσχάτων φανέντα, εν Ρωσία νέον Αγιον.

Αγία Λυδία η Φιλιππησίαπολυτκιον 
χος α'. Τς ρήμου πολίτης.
Τ
ν Θεν σεβόμενη διανοίας εθύτητι, τ τς χάριτος φέγγος δι Παύλου εσδεδεξαι, κα πρώτη ν Φιλίπποις τ Χριστ, πιστευσας θεόφρον πανοικε· δι τοτο σ τιμμεν σματικς, Λυδία Φιλιππησία. Δόξα τ εδοκήσαντι ν σο, δόξα τ σ καταυγάσαντι, δόξα τ χορηγούντι δι σο, μν τ κρείττονα.


Άγιος Γεώργιος - Πιστό αντίγραφο εικόνας του Εμμανουήλ Τζάνε, του 17ου αιώνα μ.Χ. - Γεωργία Δαμικούκα© (http://www.tempera.gr)πολυτκιον  (Aγίου  Γεωργίου  Μεγαλομάρτυρος
χος δ’.
ς τν αχμαλώτων λευθερωτής, κα τν πτωχν περασπιστής, σθενούντων ατρός, βασιλέων πέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τς ψυχς μν.Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός
Τοῦ ν γίοις Πατρός μν Νικολάου ρχιεπισκόπου Μύρων τς Λυκίας το θαυματουργο  6 Δεκεμβρίου χος Δ΄
Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος γκρατείας διδάσκαλον νεδειξέ σέ τήν ποίμνη σου τόν πραγμάτων λήθεια διά τοτο κτήσω τή ταπεινώσει τά ψηλά τή πτωχεία τά πλούσια.Πάτερ εράρχα Νικόλαε πρέσβευε Χριστ τ Θε σωθναι τάς ψυχς μν.
                                                               
Σύναξη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού, Άγιος Αθανάσιος εξ ΑτταλείαςΤοῦ Τιμίου νδόξου Προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστο ωάννου {7 ανουαρίου}
Μνήμη δικαίου μέτ΄ ἐγκομίων σύ δέ ρκέσει μαρτύρια το Κυρίου Πρόδρομε νεδείχθης γάρ ντως καί Προφητν σεβασμιώτερος τι καί ν ρείθροις κατηξιώθης Βαπτίσαι τόν κηρυττόμενον.θεν της ληθείας


Άγιος Εφραίμ ο Μεγαλομάρτυρας και θαυματουργός                      Ἀπολυτίκιον 
                Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης.
Εν όρει των Αμώμων ώσπερ ήλιος έλαμψας, και μαρτυρικώς, θεοφόρε, προς θεόν εξεδήμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ Μεγαλομάρτυς του Χριστού, δια τούτο αναβλύζεις χάριν αεί, τοις ευλαβώς βοώσι σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.
 
                                                       Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ἀρετῶν ταῖς ἀκτίσι καταλαμπόμενος, τῆς ἐν Χριστῷ πολιτείας φωστῆρ πολύφωτος, θεοφόρε Ἰσαάκ ὤφθης ἐν Πνεύματι, καί κατευθύνεις ἀσφαλῶς, σωτηρίας πρός ὁδόν, διδάγμασι θεοπνεύστοις, τούς εὐφημούντας σέ Πάτερ, ὡς τοῦ Χριστοῦ θεῖον θεράποντα.


Τν σίων καί Θεοφόρων Μετεωριτν Πατέρων
                     χος Δ΄
            <<Κυριακή Παραλύτου>>

Τά  τερπνά της πάτης ς φθάρτα καταλίπετε, καί σταυρόν σκήσεως πόθω νελάβετε σιοι ες πέτρας Μετέωρων νοητς, ψώθητε ς θεοι ετοί, ν θαυμάζοντες τά θλα χαρμονικς, τούς βίους κμιμούμεθα, δόξα τ συγκαλέσαντι  Χριστ, δόξα τ νισχύσαντι, δόξα τ ναδείξαντι μς, γάπης θείας πρότυπα.

                               
 


        
                                                  Ἀπολυτίκιον 

                               Ἦχος ἅ’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.
Χριστῷ τῷ δί? ἠμᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνὴ Μανδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, αὐτοῦ τὰ δικαιώματα, καὶ τοὺς νόμους φυλάττουσα, ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἀνευφημοῦμεν σὲ πίστει, καὶ πόθω γεραίρομεν.
  
                                     
                            Ἀπολυτίκιον 
                            
                                 χος πλ. α'. Τον συνάναρχον  Λόγον. 
Κουδουμ  τοῦ σεμνείου τοὺς νέους κτίτορας,τοὺς αὐταδέλφους σίους  ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιρος ἐγκρατείας καὶ εὐχῆς  βολας ἐκλάψαντας, θεῖον Εὐμένειον ὠδας  καὶ Παρθένιον σοφόν, τιμντες ἀξιωχρέως ὑπὲρ ὑμν τὰς πρεσβείας πρὸς τὸν Χριστὸν αὐτῶν αἰτούμεθα
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου