Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012


 
 
ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ. Μέ ατήν τήν λήθεια ς δηγόν μπορομε νά λοκληρώσουμε τήν γήϊνη πορεία μας ν Κυρί, προσέχοντας τά λόγια καί τά ργα μας πρωτίστως τίς σκέψεις καί τίς πιθυμίες μας. Τό Εαγγέλιον τό λέγει καθαρά καί μς προειδοποιε: «κα-
στος
μν περί αυτο λόγον δώσει τ Θε (Ρωμ. ιδ 12)». Καί σέ λλον σημεον λέγει διος Χριστός: «Παντί δέ δόθη πολύ, πολ ζητηθήσεται παρ’ ατο, κα παρέθεντο πολ, περισσότερον ατήσουσιν ατόν
(Λουκ. ιβ
48)». ς προσέξουμε καλά καί ς τοιμάσουμε τήν λογοδοσία μας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ.
Μέγας Βασίλειος
μ
ς ξηγε τό θεον δρον τς ξομολογήσεως καί τόν σκοπόν της, λέγοντας: « ξομολόγησις τν μαρτημάτων χει τόν διον σκοπόν, πού χει πίδειξις τν σωματικν πληγν στόν γιατρόν. Δέν δείχνουν ο νθρωποι στίς πληγές τους στόν πρτον τυχόντα, λλά στούς μπειρους για τήν θεραπεία τν πληγν. τσι καί ξομολόγησις τν μαρτημάτων πρέπει νά γίνεται σέ ατούς, πού μπορον νά τά θεραπεύσουν, κατά τό γεγραμμένον “μες ο δυνατοί τά σθενήματα τν δυνάτων βαστάζετε”
(Ρωμ. ιε
1), δηλαδή, νά τά φαιρτε μέ πιμέλειαν». Ατά μς λέγει Μ. Βασίλειος. μες τί κάνουμε;
 ΤΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣ ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑΝ. Στό βιβλίον του «137
φέλιμα κεφάλαια» γιος Γρηγόριος Σιναΐτης γράφει τόν κόλουθον ποκαλυπτικόν λόγον γιά τήν λήθεια: «Νά θεωρς τι γνώση τς λήθειας εναι κυρίως ασθηση τς Χάριτος. λες ο λλες γνώσεις πρέπει νά νομάζονται ποτελέσματα τς νοήσεως καί ποδείξεις πραγμά-
των». Διότι
λήθεια εναι μόνον Χριστός, πως μς τό πεκάλυψε διος: «γώ εμι δός καί λήθεια καί ζωή» (ωαν. ιδ 6).
ΕΜΠΟΔΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ.
Μ. ντώνιος στίς «Συμ-
βουλές»
νομάζει «μπόδιον τς ψυχς» τήν πλεονεξία. Λέγει μέγας γιος: «κενοι, πού δέν ρκονται στά παραίτητα γιά νά ζον, λλά πιθυμον περισσότερα, ποδουλώνουν τόν αυτόν τους στά πάθη, πού ταράζουν τήν ψυχή καί τς φέρνουν λογισμούς καί φαντασίες, τι τό νά θέλουν λίγα πολλά εναι τό διο. Καί πως τά ροχα, πού εναι μεγαλύτερα πό τό σμα, μποδίζουν κείνους, πού τρέχουν στό γώνισμα το δρόμου, τσι καί πιθυμία το νθρώπου νά χει περισσότερα πό σα πρέ-
πει,
μποδίζει τίς ψυχές καί δέν τίς φήνει νά γωνίζονται νά σωθον».Εναι πραγματικά μπόδιον τς ψυχς πλεονεξία.
ΦΙΛΑΥΤΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ. Φιλαυτία ε
ναι φάμαρτη καί κακή γάπη το αυτο μας, πού μς πομακρύνει πό τόν Θεόν καί τά το Θεο. Γι ατό καί γιος Θαλάσσιος Λίβυος μς λέγει: «ν θέλης νά παλλαγς ταυτόχρονα πό λες τίς κακίες, παρνήσου τήν μητέρα τν κακν, τήν φιλαυτία». ς προσπαθή-
σουμε καί
Θεός θά μς βοηθήση. μήν.
Π. Μ. Σωτ
ρχος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου