Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Ορθόδοξη Ζωή κατά τούς Άγίους Πατέρες

 

«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ». Ατός Μακαρισμός, πού  βγκε πό τό στόμα το Θεανθρώπου ναφέρεται στό πένθος γιά τις μαρτίες καί τά λάθη μας καί χι γιά λλους λόγους. Γι ατό καί γιος ωάννης Χρυσόστομος λέγει ( μιλία ες Ματθαον) τι:«Εναι ντελς παγορευμένον, τό νά θρην κανείς γιά κάτι κοσμικό. Ατό δίδασκε καί πόστολος Παλος, ταν λεγε τι: “ λύπη, πού προκα-λε κόσμος μέ τήν μαρτία, χει ς ποτέλεσμα τόν πνευματικόν θάνατον, ν κατά Θεόν λύπη κατεργάζεται τήν ελικριν μετάνοια, γιά την ποίαν ποτέ δέν θά μεταμεληθ λυπούμενος καί ποία λύπη φέρνειτήν σωτηρία”».  ΠΟΙΟΥΣ ΒΛΑΠΤΕΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ. Μ. Βασίλειος σε μιά πιστολή του (204) ναφέρει τι: « συκοφάντης προκαλε βλάβη σέ τρία πρόσωπα συγχρόνως, γιατί καί τόν συκοφαντούμενον δικε και ατούς πρός τούς ποίους πευθύνεται καί τόν διον τόν αυτόν του». συκοφαντία, σους καί ν βλάπτη, πρωτίστως θανατώνει πνευματικά τόν συκοφάντην, γι ατό καί δέν πιτρέπεται σέ κανέναν Χριστιανόν.
ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ. Στό ργον του «Περί γάπης» (Α κατοντάδα) γ. Μάξιμος μολογητής μς ξηγε πς φαιρονται τά πάθη καί γι ατό πρέπει νά προσέξουμε διαιτέρως τήν ξήγηση ατή καί προπαντός νά τήν φαρμόσουμε ν θέλουμε νά παλλαγομε πό τά πάθη. Λέγει λοιπόν γιος ατός: «πό τά πάθη λλα εναι σωματικά καί λλα ψυχικά. Τά σωματικά χουν φορμές πό τό σμα, ν τά ψυχικά πάθη πό ξωτερικά πράγματα. Καί τά δύο εδη τν παθν τά φαιρε γάπη καί γκράτεια. γάπη φαιρε τά ψυχικά, ν γκράτεια τά σωματικά».Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ. Τήν περιγράφει γιος Γρηγόριος Θεολόγος στά «Θεολογικά πη» του (Ποίημα Η), που λέγει: «Το νά λάβω νά μή λάβω κάτι γιά μένα εναι τό διο. Φθάνει νά εναι μαζί μου Θεός, στω καί ν λα τά λλα τά πάρη λλος. Τό νά εναι μαζί μου Θεός εναι γιά μένα μεγαλύτερη δόξα, ατό εναι γιά μένα μεγαλύτερη νίκη». ς κάνουμε λοιπόν κι μες δόξα καί νίκη κορυφαία στήν ζωή μας, τό νά εναι μαζί μας Θεός. Καί πς μπορομε νά τό πιτύχουμε ατό; Μέ τήν κλόνητη πίστη καί τήν περιόριστη γάπη.
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝ. κομε συχνά τήν κφραση ατή, τι «τά φαινόμενα πατον». Πολλές φορές καί μς παραπλανον. Τώρα ρχεται νας γιος Μρκος σκητής καί μς τό πιβεβαιώνει λέγοντας: «πάρχει πράξη, πού φαίνεται καλή, λλά σκοπός κείνου, πού τήν κάνει, δέν εναι καλός. πάρχει καί λλη πράξη, πού φαί-νεται κακή, καί σκοπός κείνου, πού τήν κάνει εναι γαθός. Καί ατό συμβαίνει χι μόνον σέ ργα, λλά καί σέ λόγια. Ατή ντίθεση λλοτε φείλεται σέ πειρία γνοια, λλοτε σέ πονηρή πρόθεση, λλοτε μως σέ εσεβ σκοπό». Ατά τά λόγια τά βρήκαμε στό 35ον κεφάλαιον το«Πνευματικο Νόμου», το γίου Μάρκου το σκητο, πού κυκλοφόρησε πό τίς κδόσεις Ν.Δ. Παναγόπουλος καί ξίζει νά διαβαστ πό τούς πιστούς, πού θέλουν νά μάθουν πς λειτουργε «Πνευματικός Νόμος», κατά τό θέλημα το Θεο.Π. Μ. Σωτρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου