Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Μέ τούς Άγίους της Έκκλησίας τώρα καί πάντοτε

                      Θεο τεθνηκς πυξίω προσεγράφη,
                      Θείου Σισώης Πνεύματος τό πυξίον.
                      Βή δέ Σισώης γθεν ες ορανόν κτη μύμων.
σιος Σισώης λαμψε μέ τήν πνευματική του σύνεση, τήν ταπεινοφροσύνη, τή φιλαδελφία καί τό νδιαφέρον του στό νά πιστρέψει καί να μόνο μαρτωλό. Μεταξύ τν σκητν ναδείχτηκε νομαστός καί μέγας, θλητής τς πρώτης γραμμς, τύπος γκράτειας, λλά καί ψυχή πο προσευχόταν γιά δικαίους καί δίκους, πλούσιους καί φτωχούς, ρχοντες καί διτες, κληρικούς καί λαϊκούς καί γενικά γιά λο τόν κόσμο. Στή γ ταν, λλά ζωή το ταν οράνια. ψωμένος πάνω πό τή σάρκα, πού χαλιναγωγοσε τέλεια μέ τή χάρη το γίου Πνεύματος καί τή θεία κοινωνία το σώματος καί το αματος το Χριστο. μνήμη το μένει πόδειγμα σ' σους θέλουν τήν σκητική ζωή, γιά νά εναι γνήσιοι καί πραγματικοί σκητές, χι μόνο μέ τήν ντοχή το σώματος, λλά καί μέ τήν πνευματική ναγέννηση καί τή λάμψη τς ρετς.
πολυτίκιον
χος πλ. α?. Τόν συνάναρχον Λόγον.
μαρτίας κάνθας κατεπυρπόλησας, τ πυρί γκρατείας καί χαμευνίας στερρς, καί πρός φς τό νοητόν, μετλθες σιε. θεν Σισώη τος χορος, τν γγέλων συνοικες, καί χαίρων εί πρεσβεύεις, τ Κυρίω πέρ τν πίστει, πιτελούντων τήν σήν μνήμην λαμπρς.

τερον πολυτίκιον
χος ’. Το λίθου σφαγισθέντος.
Τς ρήμου πολίτης καί ν σώματι γγελος, καί θαυματουργός νεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ μν Σισώη· νηστεία γρυπνία προσευχή, οράνια χαρίσματα λαβν, θεραπεύεις τούς νοσοντας, καί τάς ψυχς τν πίστει προστρεχόντων σοί. Δόξα τ δεδωκότι σοί σχύν, δόξα τ σέ στεφανώσαντι, δόξα τ νεργούντι διά σου πάσιν άματα.

           Ἕτερον πολυτίκιον 
        Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
κ παιδός γεωργήσας ζωήν τήν κρείττονα, τν κατ' ατς νεπλήσθης θεουργικν γαθν, τν γγέλων μιμητά Σισώη σιε, θεν ς λιος λαμπρός, παυγάζεις τηλαυγς, ν ρα τς σς ξόδου, δηλοποιν τήν σήν δόξα, καί καταλάμπων τάς ψυχς μν.

                  Κοντάκιον
χος πλ. δ?. Τή περμάχω.
Τόν σκητήν τς ρημίας τόν περιδοξον, Αγύπτου γόνον ντωνίου τόν συνόμιλον, καί ράϊσμα πάντων τν μονοτρόπων, ταπεινώσεως τό σκεος τό πολύτιμον, τόν Σισώην ν δας νευφημήσωμεν, νακράζοντες· Χαίροις, Πάτερ τρισόλβιε.

                         τερον Κοντάκιον
.                                χος δ’. πεφάνης σήμερον.                                   .                   ν σκήσει γγελος ν γ ράσθης, καταυγάζων σιε, τάς διανοίας τν πιστν, θεοσημείαις κάστοτε· θεν σέ πάντες, Σισώη γεραίρομεν.

                Κάθισμα
χος δ ψωθες ν τ Σταυρ.
ς τετρωμένος το Χριστο τή γάπη, ν τή ρήμω νασκήσεως τρίβους, περιχαρς διέδραμες Σισώη κλεινέ· θεν καί διέλαμψας, ς στήρ φωτοφόρος, δαδούχων διδάγμασι, καί σοφία σου πάντας, τούς φοιτητς σου σκεος κλεκτόν, τς κατοικούσης, ν σο θείας χάριτος.

                      τερον Κάθισμα
            Ἦχος . Τόν τάφον σου Σωτήρ.
Σαρκός τάς δονς, γκρατείας τ τόνω, νέκρωσας σοφέ, ρετν μμελεία· διό τας ναβάσεσιν, αξανόμενος ριστα, Πάτερ φθασας, πρός τήν οράνιον τρβον, καί παρίστασαι, εί Χριστ σύν γγέλοις, Σισώη Πατήρ μν.
                         Ὁ Οκος
γγελοι τήν σεπτήν σου, πολιτείαν δόντες, Σισώη ξεπλάγησαν ντως· ς σώματος γάρ ν τή γ, βιοτεύσας πν χαμαιτυπές φρόνημα, εχόμενος δίωξας· διό σοί κβομεν τατα·
          Χαρε, δί  ο Χριστός μνήθη·
          χαρε, δί  ο σατν τρώθη.
Χαρε, ντωνίου το θείου μότροπος·
χαρε, τν ρήμου σίων μόσκηνος.
Χαρε, ψος δυσθεώρητον ρετν πνευματικν·
χαρε, κπος εωδέστατος θεοσδότων δωρεν.
     Χαρε, νθος Αγύπτου ποπνέον σοφίαν·
χαρε, στύλος τιμίας ν Χριστ πολιτείας.
Χαρε, κανών στερρς νασκήσεως·
χαρε, λειμών νθέου φρονήσεως.
Χαρε, γλυκύ καί γαλήνιον μμα·
χαρε, λαμπρόν ταπεινώσεως στέμμα.
Χαίροις, Πάτερ τρισόλβιε.

Μεγαλυνάριον
Δειλιν καί τρέμων σκητής, τάφω λεξάνδρου, Βασιλέως ποτέ τρανο, το καιρο τό ρέον, καί πρόσκαιρόν της δόξης, ξίσταται Σισώης, θαυμάζων καί θρηνν.
            τερον Μεγαλυνάριον
Μνήμην το θανάτου διηνεκς, μελετν Σισώη, κατεμάρανας τάς ρμς, καί πρός ναβάσεις, αρόμενος μεγίστας, το ορανίου κάλλους, χαίρων πήλαυσας
             τερον Μεγαλυνάριον
Νέκρωσιν Σισώη ζωοποιόν, παθν τή κδύσει, νδυσάμενος λικς, νεκρούς ς ξ πνου, τ ερ σου λόγω, ξήγειρας νεκρώσας, τόν παναλάστορα.
Ταίς  αύτού Αγίαις Πρεσβείες  Γλυκύτατε  Ίησού Έλέησοόν  καί σώσόν ήμάς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου