Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Ο Ἁγίος Ἀθηνογένης


                                   
                                ΤΟ    ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

         OI AΓΙΟΙ ΤΗC ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Μέ τόν `ρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τς ‘εράς  Μονς τογίου Νικολάου ‘ναπαυσγίων Μετεώρων

                          Ἀθηνογένης ἐκ ξίφους ἀνηρέθη,
                          Ψευδῆ θέαιναν τήν Ἀθηνᾶν οὐ σέβων.

                          Εἰς τούς δέκα μαθητᾶς αὐτοῦ.
                          Χωρεῖ συνάθλων ἡ δεκάς καί πρός ξίφος,
                         Τούς σώματα κτείνοντας οὐ φοβουμένη.

                       Ἕκτη καί δεκάτη Ἀθηνογένη τᾶμε χαλκός.
 
Πατρίδα το γίου θηνογένη ταν Σεβάστεια τς Καππαδοκίας. μόρφωσή του, θερμή πίστη του, καθώς καί γενναία φιλανθρωπική του δράση, τόν νέδειξαν πίσκοπο Πηδαχθόης.
Σάν πίσκοπος, ταν φωτεινό πνευματικό λυχνάρι γιά τό ποίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολύ θελε νά συνεχιστε τό ργο το Εαγγελίου, στε μέ διαίτερη φροντίδα καταρτισε κανότατους βοηθούς του. λλα ταν γινε διωγμός πί Διοκλητιανού, θηνογένης μέ δέκα μαθητές του, τόν Ριγίνο, τόν Μαξιμίνο, τόν Πατρόφιλο, τόν θηνογένη, τόν ντίοχο, τόν μμων, τόν Θεοφραστο, τόν Κλεόνικο, τόν Πέτρο καί τόν σύχιο, συνελήφθη πό τόν γεμόνα Φηλίμαρχο, καί φο λοι μολόγησαν τό Χριστό ποκεφαλίσθηκαν.
ξίζει δέ νά ναφέρουμε, τι στόν θηνογένη φείλουμε τό γνωστό κατανυκτικό σπερινό μνο, «Φς λαρόν γίας δόξης, θανάτου Πατρός, ορανίου, γίου, μάκαρος, ησο Χριστέ, λθόντες πί τήν λίου δύσιν, δόντες φς σπερινόν, μνομεν Πατέρα Υόν καί γιον Πνεμα, Θεόν. ξιον σέ ν πάσι καιρος μνεσθαι φωνας ασίαις, Υέ Θεο, ζωήν διδούς διό κόσμος σέ δοξάζει». Πο σημαίνει: ησο Χριστέ, σύ πού εσαι τό χαρούμενο φς το θανάτου, Ορανίου, γιου καί μακαρίου Πατρός, φο φθάσαμε στή δύση το λιου καί εδαμε τό σπερινό φς, μνομε τόν Πατέρα, τόν Υόν καί τό γιο Πνεμα, δηλαδή τόν Τριαδικό Θεό. Εναι ξιο νά σέ μνομε σέ κάθε ρα μέ μελωδικές φωνές, Υέ το Θεο, σύ πού δίνεις ζωή. Γι' ατό κόσμος σέ δοξάζει. 

Τας αύτων γίαις πρεσβεες Γλυκύτατε ησο Χριστέ  λέησον καί σσον ήμάς  μήν.

πολυτίκιον
χος δ’.
Κανόνα πίστεως, καί εκόνα πραότητος, γκρατείας διδάσκαλον, νέδειξε σέ τή ποίμνη σου, τν πραγμάτων λήθεια· διά τοτο κτήσω τή ταπεινώσει τά ψηλά, τή πτωχεία τά πλούσια. Πάτερ εράρχα θηνογένη, πρέσβευε Χριστ τ θε, σωθναι τάς ψυχς μν.
τερον πολυτίκιον  (Κατέβασμα)
χος γ’. Θείας πίστεως.
Χρίσμα γιόν, εσδεδεγμένος, Μάρτυς νθεος, το Λόγου φθης, θηνόγενες θλήσας στερρότατα, καί ς θυσίαν ατ προσενήνοχας τν φοιτητν σου δεκάδα τήν πάνσεπτον μεθ' ν πρέσβευε, δοθναι τος σέ γεραίρουσι, πταισμάτων λασμόν καί μέγα λεος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου