Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Ὁ Γλυκύτατος Ίησούς ...


...
Κύριός Ίησους  εναι γάπη. γάπησέ Τον καί σύ,
καί μαζί μέ Ατόν γάπησε λους τούς νθρώπους,
πειδή εναι παιδιά το Θεο.
Κύριός σου εναι φωτιά.
Μήν
φήνεις τήν καρδιά σου νά κρυώσει,
λλά νά τήν θερμαίνεις μέ πίστη καί γάπη.
Κύριός σου εναι φς.
Μήν περπατ
ς στό σκοτάδι τς μαρτίας,
μήν κάνεις τίποτα μέ σκοτισμένο νο
,
χωρίς λόγο, χωρίς πίστη.
Κύριός Ίησούς εναι Θεός λέους καί γαθότητος.
Γίνε κι
σύ στόν πλησίον σου πηγή λέους καί γαθότητος.
ν τά κάνεις λα ατά, τότε θά βρες τή σωτηρία σου
καί θά κερδίσεις τήν α
ώνια ζωή.
,(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)


.........
.
Ἡ Ἀγάπη πῆρε ἕνα προσωπικὸ ὄνομα. Πῆρε πρόσωπο ἀνθρώπου. Περπάτησε στοὺς δρόμους μας. Ἔγινε ἕνας ἀπό μας, χωρὶς νὰ πάψει νὰ εἶναι θεϊκὰ ὁ ἐαυτός της. «Ἰησοῦς = Ἀγάπη». . .
Αὐτὴ ὅμως ἡ ἐξερεύνηση ποῦ κάναμε ἐδῶ προχωρεῖ πέρα ἀπὸ ἕνα Πρόσωπο ἢ ἀπὸ τὰ θεία Πρόσωπα. Ἀφορᾶ τὸ κοινὸ ἐσωτερικό τους, ὄχι αὐτὸ ποῦ προσιδιάζει στὸ καθένα. Πρόκειται αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ ἀτενίσουμε τὴν «θεία οὐσία», νὰ διακρίνουμε αὐτὸ ποῦ εἶναι «ἐν τῷ Θεῶ», αὐτὸ ποῦ ὑπῆρξε ἡ πρώτη γενεσιουργὸς συγκίνηση. Αὐτὸ τὸ ὀνομάσαμε Ἀγάπη, Ἀγάπη χωρὶς ὅρια.
.Θέλουμε λοιπὸν νὰ ἀνέβουμε στὴν ἴδια τὴν Πηγή. Ἀσφαλῶς θὰ βοηθοῦσε τὸ νὰ διακρίνουμε καὶ ν' ἀκολουθήσουμε σ' αὐτὴ τὴν Πηγὴ τὰ συγκεκριμένα ἀναβλύσματα· Νὰ σταματήσουμε κοντὰ στὶς τρεῖς συμβολικὲς μορφές, ἐξ ἴσου ὡραῖες καὶ νεανικές, ποῦ κάθονται στὸ τραπέζι τοῦ Ἀβραὰμ κάτω ἀπ' τὴ δρῦ Μαμβρὴ ν' ἀκούσουμε τὴ  πνεματικὴ  μελωδία μὲ τρεῖς φωνές, ὅπου κάθε φωνὴ ψάλλει τὴν ἴδια Ἀγάπη μὲ τὴ δική της μελωδικότητα. Γιὰ τὶς προσωπικὲς σχέσεις στὸ ἐσωτερικά της θείας οὐσίας δὲν θὰ γίνει λόγος ἐδῶ. Αὐτὸ θὰ ξεπερνοῦσε τὸ σχέδιό μας καὶ τὶς δυνατότητές μας. Θὰ μιλήσουμε λοιπὸν γιὰ τὸν " Κύριο - Ἀγάπη " , χωρὶς διαφοροποίηση.

Θὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν Ἀγάπη μὲ τὸν πιὸ ἁπλὸ τρόπο. Θὰ μιλήσουμε γι' αὐτὴν ἀπὸ τὶς πιὸ ἁπλὲς ἀπόψεις.
Σ' αὐτὴ τὴν πρώτη προσέγγιση, ἄμεση κι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ κι ἀπὸ τὶς φόρμες, θὰ βρεθοῦμε στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τόσες ψυχές, πολὺ ἁπλὲς κι αὐτές, ποῦ ἀγνοοῦν τὶς θεωρίες, ξέρουν μόνο ν' ἀγαποῦν καὶ στενάζουν γιὰ τὴ συνάντηση τοῦ ἀγαπημένου μὲ τὸν Ἐραστή, τῆς ψυχῆς μὲ τὴν Ἀγάπη.
— Εἶναι ἀλήθεια, παιδί μου, ὅτι δὲν ποθεῖς τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν Ἀγάπη;
— Εἶναι ἀλήθεια, Κύριε Ἴησου.
— Ἀληθινὰ δὲν ποθεῖς παρὰ νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ ἀγαπιέσαι ;
— Ἀληθινά, Κύριε Ἴησου.
— Λοιπόν, παιδί μου, ἀφοῦ ἔχεις αὐτὴ τὴ δίψα, ἔλα στὸ νερό.
Ἔλα στὸ ἀρχικὸ νερό. Ἔλα νὰ πιεῖς στὴν Πηγὴ !


Γιὰ τὴν ἀγάπη Σου  Γλυκύτατε  Ἴησου !
.
" Ἂν Σὲ ἀγαπῶ Κύριε  Ιησου
δὲν τὸ κάνω αὐτὸ γιὰ τὸν Παράδεισο ποὺ μᾶς ὑποσχέθηκες...
.Ἂν φοβᾶμαι νὰ πέσω στὴν ἁμαρτία,
ὁ λόγος δὲν εἶναι ἡ Κόλαση ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ...
.Ὅτι μὲ ἑλκύει κοντά Σου, Κύριε Ἴησου,
δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ μονάχα Ἐσύ...
.Ἐσὺ  Ἴησου ποὺ ἀγάπησες τόσο τὸ πλάσμα Σου,
ὥστε νὰ σταυρωθεῖς γι' αὐτὸ σὰν κακοῦργος.
.Σὲ ἀγαπῶ τόσο, ὥστε κι ἂν δὲν ὑπῆρχε Παράδεισος...
καὶ πάλιν θὰ σὲ ἀναζητοῦσα . . .
. Κι ἂν δὲν ὑπῆρχε Κόλαση . . .
καὶ πάλιν θὰ σὲ λογαρίαζα . . . "
.

 .Ὅταν βρεῖς Τὸν Γλυκύτατον Ἴησουν                                                                                               " Ὅταν βρεῖς τὸν Γλυκύτατον Ἴησου Χριστό, σοὺ ἀρκεῖ, δὲν θέλεις τίποτε ἄλλο, ἡσυχάζεις.
Γίνεσαι ἄλλος ἄνθρωπος. Ζεῖς παντοῦ, ὅπου ὑπάρχει ὁ Χριστός. Ζεῖς στὰ ἄστρα, στὸ ἄπειρο, στὸν οὐρανὸ μὲ τοὺς ἀγγέλους, μὲ τοὺς ἁγίους, στὴ γῆ μὲ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ τὰ φυτά, μὲ τὰ ζῶα, μὲ ὅλους, μὲ ὅλα. Ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀγάπη στὸν Ἴησου Χριστό, ἐξαφανίζεται ἡ μοναξιά.
Εἶσαι εἰρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Οὔτε μελαγχολία, οὔτε ἀρρώστια, οὔτε πίεση, οὔτε ἄγχος, οὔτε κατήφεια, οὔτε κόλαση.
 Ὁ Ἴησους Χριστὸς εἶναι σ΄ὅλες σου τὶς σκέψεις, σ΄ὅλα σου τὰ ἔργα. Ἔχεις τὴν χάρη καὶ μπορεῖς ὅλα νὰ τὰ ὑποφέρεις γιὰ τὸν Χριστό. Ἀκόμη μπορεῖ νὰ πάσχεις καὶ ἀδίκως. Νὰ ὑποφέρεις ἀδικίες γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ μάλιστα μὲ χαρά. Ὅπως ἔπαθε Ἐκεῖνος, τὸ ἴδιο κι ἐσὺ μπορεῖς νὰ πάσχεις ἀδίκως. Διάλεξες τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ μὴν πάθεις; Τί λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; "Χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου". Αὐτὴ εἶναι ἡ  Ὀρθόδοξη πνευματική μας πίστι. Νὰ ξυπνήσει ἡ ψυχὴ καὶ ν΄ἀγαπήσει τὸν  Ἴησου Χριστό, νὰ γίνει ἁγία. Νὰ ἐπιδοθεῖ μόνο στὸν θεῖο ἔρωτα. Ἔτσι θὰ τὴν ἀγαπήσει κι Ἐκεῖνος.
 Ὅταν ἔλθει ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά, ἡ ζωὴ ἀλλάζει. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν. Ὅποιος ζεῖ μέσα τοῦ τὸν Χριστό, ζεῖ πράγματα ποὺ δὲν λέγονται, ἅγια καὶ ἱερά. Ζεῖ ἐν ἀγαλλιάσει. Αὐτὰ εἶναι ἀλήθεια. Τὰ ἔχουνε ζήσει ἄνθρωποι, ἀσκητὲς στὸ Ἅγιον Ὅρος. Συνεχῶς μὲ λαχτάρα ψιθυρίζουν τὴν εὐχή : « Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ... » "
 Εὔχομαι ὄμορφη κι΄ εὐλογημένη βδομάδα σὲ κάθε διαβάτη καὶ ὁδοιπόρο τῆς ζωῆς.
Καλὴ συνέχεια στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν , καὶ καλὴ συνέχεια στοῦ καθενὸς τὸν ἀγώνα.
Καλὴ δύναμη καὶ καλὴ ὑπόμονη σὲ κάθε δυσκολία , πειρασμὸ καὶ στενοχώρια ..
.Γράμμα ἀπὸ Ἕνα Φίλο !
.
" Ἔπρεπε νὰ σοὺ γράψω γιὰ νὰ σοὺ πῶ πόσο σ' ἀγαπῶ καὶ νοιάζομαι γιὰ σένα.
 Χθὲς σὲ εἶδα νὰ περπατᾶς καὶ νὰ γελᾶς μὲ τοὺς φίλους σου.
Ἤλπιζα ὅτι σύντομα θὰ μὲ ἤθελες νὰ περπατήσω μαζί σου.
Γι' αὐτὸ ζωγράφισα ἕνα ἡλιοβασίλεμα νὰ κλείσει τὴ μέρα σου κι ἔστειλα μία δροσερὴ ὥρα νὰ σὲ ἀναζωογονήσει.
 Περίμενα πότε θὰ μὲ καλέσεις . . .
Συνέχισα νὰ σ'ἀγαπῶ . . .
Καθὼς σὲ παρατηροῦσα νὰ πέφτεις γιὰ ὕπνο χθὲς βράδυ, ἤθελα τόσο πολὺ νὰ σ' ἀκουμπήσω.
.Διέχυσα τὸ φεγγαρόφως στὸ πρόσωπό σου, σταλάζοντας στὰ μάγουλά σου τόσα πολλὰ δάκρυα . . .
καὶ δὲ σκέφτηκες τίποτα γιὰ μένα. Οὔτε καν Τὸ Ὄνομά μου .Ἤθελα τόσο πολὺ νὰ σὲ ἀνακουφίσω . . .
Τὴν ἑπόμενη μέρα ἔριξα μία λαμπρὴ ἀνατολὴ ἡλίου σ' ἕνα ὑπέροχο πρωινὸ γιὰ σένα.
Ἐσὺ ὅμως ξύπνησες ἀργὰ καὶ βιαστικὰ γιὰ τὴ δουλειὰ . Οὔτε ποὺ πρόσεξες.
Ὁ οὐρανός μου συννεφίασε καὶ τὰ δάκρυά μου ἦταν ἡ βροχή.
Σ' ἀγαπῶ , ἤθελα καὶ πάλιν νὰ σοὺ πῶ . Ὢ ! Μόνο ν' ἄκουγες.
Πραγματικὰ πόσο σ' ἀγαπῶ !
Προσπαθῶ νὰ στὸ πῶ μὲ τὸ γαλάζιο τ΄ οὐρανοῦ , μὲ τὸ χρυσὸ φῶς τοῦ ἥλιου.
Ὁ ἄνεμος ψιθυρίζει τὴν ἀγάπη μου διὰ μέσου τῶν κορυφῶν τῶν δέντρων καὶ τὴ διαχέει στὰ χρώματα τῶν λουλουδιῶν.
Στὸ φωνάζω στὸ θόρυβο τῶν νερῶν στὰ ποτάμια ,
καὶ συνθέτω τραγούδια ἀγάπης , γιὰ νὰ παίζουν, καὶ νὰ σοὺ τραγουδοῦν.
Σὲ θερμαίνω μὲ τὶς ἀκτίδες τοῦ ἥλιου, καὶ ἀρωματίζω τὸν ἀέρα μὲ τὸ γλυκὸ ἄρωμα τῆς φύσης.
Ἡ ἀγάπη μου γιὰ σένα εἶναι βαθύτερη ἀπὸ κάθε ὠκεανό,
.μεγαλύτερη ἀπὸ κάθε ἀνάγκη τῆς καρδιᾶς σου.
Μόνο νὰ μποροῦσες νὰ ἀντιληφθεῖς πόσο νοιάζομαι . . .
.Ὁ πατέρας μου στέλνει τὴν ἀγάπη Του . Θέλω νὰ Τὸν συναντήσεις, νὰ Τὸν γνωρίσεις .
.Κι' Αὐτὸς νοιάζεται γιὰ σένα. Οἱ Πατέρες ἔτσι εἶναι.
.Νοιάζονται , καὶ πονοῦν γιὰ τὰ παιδιά τους .
 Γι' αὐτό, σὲ παρακαλῶ, κάλεσε μὲ σύντομα. Δὲν ἔχει σημασία πόσο χρόνο θὰ πάρει.
Θὰ περιμένω , ὅσο κι΄ ἂν χρειαστεῖ . . . γιατί σ' ἀγαπῶ !

. Ὁ φίλος σου Ἰησοῦς . "

.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου