Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ἡ ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ


           
  


Τς ν λρυγγι Στερ ψσεις φρει,
ψομενον βλπουσα τν Σταυρν κτσις.
ψθη δεκτ, Σταυρο ξλον, δ τετρτ

Τς ν λρυγγι Στερ ψσεις φρει,
ψομενον βλπουσα τν Σταυρν κτσις.
ψθη δεκτ, Σταυρο ξλον, δ τετρτ.

Τὸ 326 μ.Χ. ἡ Ἁγία Ἑλένη πῆγε στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ προσκυνήσει τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Θεὸν γιὰ τοὺς θριάμβους τοῦ γιοῦ της Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ὁ Θεῖος ζῆλος ὅμως, ἔκανε τὴν Ἁγία Ἑλένη νὰ ἀρχίσει ἔρευνες γιὰ τὴν ἀνεύρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.Ἐπάνω στὸ Γολγοθὰ ὑπῆρχε εἰδωλολατρικὸς ναὸς τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης, τὸν ὁποῖο γκρέμισε καὶ ἄρχισε τὶς ἀνασκαφές. Σὲ κάποιο σημεῖο, βρέθηκαν τρεῖς σταυροί. Ἡ συγκίνηση ὑπῆρξε μεγάλη, ἀλλὰ ποιὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἦταν τοῦ Κυρίου; Τότε ὁ ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων Μακάριος μὲ ἀρκετοὺς Ἱερεῖς, ἀφοῦ ἔκανε δέηση, ἄγγιξε στοὺς σταυροὺς τὸ σῶμα μίας εὐσεβεστάτης κυρίας ποὺ εἶχε πεθάνει. Ὅταν ἦλθε ἡ σειρὰ καὶ ἄγγιξε τὸν τρίτο σταυρό, ποὺ ἦταν πραγματικά τοῦ Κυρίου, ἡ γυναίκα ἀμέσως ἀναστήθηκε.Ἡ εἴδηση διαδόθηκε σὰν ἀστραπὴ σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἱερουσαλήμ. Πλήθη πιστῶν ἄρχισαν νὰ συρρέουν γιὰ νὰ ἀγγίξουν τὸ τίμιο ξύλο. Ἐπειδή, ὅμως, συνέβησαν πολλὰ δυστυχήματα ἀπὸ τὸ συνωστισμό, ὕψωσαν τὸν Τίμιο Σταυρὸ μέσα στὸ ναὸ σὲ μέρος ὑψηλό, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουν ὅλοι.Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῶ ἑκουσίως, τὴ ἐπωνύμω σου καινὴ πολιτεία, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, Εὔφρανον ἐν τὴ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἠμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.
 Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθέν.
Ἐν Παραδείσω μὲ τὸ πρίν, ξύλον ἐγύμνωσεν, οὗπερ τὴ γεύσει, ὁ ἐχθρὸς εἰσφέρει νέκρωσιν, τοῦ Σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα, ἀνθρώποις φέρον, ἐπάγη ἐπὶ τῆς γής, καὶ κόσμος ὅλος ἐπλήσθη πάσης χαρᾶς· ὂν ὀρῶντες ὑψούμενον, Θεῶ ἐν πίστει λαοί, συμφώνως ἀνακράξωμεν· Πλήρης δόξης ὁ οἶκός σου. (Δὶς)
 Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθέν.
Προδιετύπου μυστικῶς πάλαι τῷ χρόνω, ὁ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, Σταυροῦ τὸν τύπον, ὡς τὰς χείρας ἐξέτεινε σταυροφανῶς Σωτήρ μου· καὶ ἔστη ὁ ἥλιος ἕως ἐχθρούς, ἀνεῖλεν, ἀνθισταμένους σοὶ τῷ Θεῶ· νῦν δὲ οὗτος ἐσκότισται, ἐπὶ Σταυροῦ σὲ ὁρῶν, θανάτου κράτος λύοντα, καὶ τὸν Ἅδην σκυλεύοντα.
 Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος πλ. β’.
Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον Χριστὲ τοῦ Σταυροῦ σου, τὰ θεμέλια ἐσαλεύθη τοῦ θανάτου Κύριε· ὂν γὰρ κατέπιε πόθω Ἅδης, ἀπήμεσε τρόμω· ἔδειξας ἠμὶν τὸ σωτήριόν σου Ἅγιε, καὶ δοξολογοῦμεν σέ, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησον ἠμᾶς. (Δὶς)
 Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος ἅ’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυνοῦμεν Φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν αὐτῶ προσηλώθης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων· Παράδεισον ἠνέωξας Σωτήρ, τῷ πίστει προσελθόντι σοὶ Ληστή· καὶ τρυφῆς κατηξιώθη, ὁμολογῶν σοί, Μνήσθητί μου Κύριε. Δέξαι ὥσπερ ἐκεῖνον καὶ ἠμᾶς, κραυγάζοντας· Ἠμάρτομεν, πάντες τὴ εὐσπλαγχνία σου, μὴ ὑπερίδης ἠμᾶς. (Δὶς)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου