Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Ἃγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀφθόνιος, Πηγάσιος, Ἐλπιδηφόρος καί Ἀνεμπόδιστο                                     Οἱ  Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας τώρα και πάντοτε
            Μέ τόν Ἀρχιμ.Πολύκαρπο, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυςᾶ  Ἁγίων Μετεώρων


 
Βιογραφία
Ἦταν ὃλοι ἀξιωματούχοι τοῦ Πέρση βασιλιά Σαπώρ τοῦ Β'. Τό 330 μ.Χ., ἐπειδή, ὁμολόγησαν ὃτι, εἶναι χριστιανοί, συνελήφθησαν καί μαστιγώθηκαν σκληρά. Ἒπειτα, τούς ἒριξαν στίς φλόγες μιάς μεγάλης φωτιάς. Ἀλλά οἱ θερμές δεήσεις τούς πρός τόν Θεόν προκάλεσαν φοβερή θύελλα μέ βροχή, πού ἒσβησε τήν φωτιά. Αὐτό προκάλεσε φόβο στούς Πέρσες , καί τόν ἲδιο τό Σαπώρ, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναβάλει, τό θάνατο τῶν γενναίων χριστιανῶν. Ἀλλά μετά μερικές μέρες, τούς ἒφερε καί πάλι στό κριτήριο. Ἀφοῦ εἶδε ὃτι δέν μποροῦσε νά ἀλλάξει τό χριστιανικό τους φρόνημα, ἀποκεφάλισε πρῶτο τόν Ἀφθόνιο. Ἒπειτα, ἀπευθυνόμενος στόν Ἐλπιδηφόρο, τοῦ εἶπε νά φανεῖ λογικός, σάν ἐγγράμματος πού ἦταν καί μποροῦσε νά διακρίνει τό ψέμα ἀπό τήν ἀλήθεια. Ὁ Ἐλπιδοφόρος τοῦ ἀποκρίθηκε ὃτι γι' αὐτό ἀκριβῶς πιστεύει στό Χριστό, διότι Αὐτός εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Εὐαγγέλιο Ἰωάννου, ιδ' 6). Δηλαδή ὁ σωστός δρόμος, πού ὁδηγεῖ στήν ἀπόλυτη ἀλήθεια καί στήν πραγματική καί πηγαία ζωή, πού ἀξίζει κανείς νά πεθάνει γι' αὐτή. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἐξαγρίωσε τόν Σαπώρ καί ἀμέσως τόν ἀποκεφάλισε. Οἱ θυσίες αὐτές ἐνθάρρυναν ἀκόμα περισσότερο τούς ὑπόλοιπους, καί ἒμειναν ἀκλόνητοι στήν πίστη τους. Τότε ο Σαπώρ διέταξε νά τούς ρίξουν μέσα σε αναμμένο καμίνι. Έτσι, μαρτυρικά και ἒνδοξα, παρέδωσαν ὃλοι τήν μακάρια ψυχή τους στό ζωοδότη Χριστό.
Ταῖς ὐτῶν Ἁγίαις Πρεσβεῖες Γλυκύτατε Ἰησοῦ Χριστέ Ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἀκίνδυνον μέλψωμεν, σύν Ἀφθονίω ὁμοῦ, κλεινόν Ἀνεμπόδιστον, Ἐλπιδοφόρον στερρόν, Πηγάσιον ἒνδοξον οὗτοι γάρ ἀκινδύνως, ἐξαφθόνου κρατήρας, πηγάζουσι τοῖς ἐλπίδι, ἀρραγεῖ προσιούσι, χαρίτων ἀνεμποδίστων, κρήνην θεόβρυτον.

Κοντάκιον
Ήχος δ’. Ὁ ὑψωθείς.
Τῆ τῆς Τριάδος καλλονή λαμπρυνθεῖσα, ἡ πενταυγῆς τῶν Ἀθλητῶν θεία φάλαγξ, τάς τῶν τυράννων ἦμβλυνε δεινάς προσβολάς, ἂφθονον ἀκίνδυνον, ἀνεμπόδιστον χάριν, ἃπασι πηγάζουσα, τοῖς ἐλπίδι καί πόθω, ἐνθέως προσιούσι δι' αὐτῶν, τῶ πάντων Κτίστη, Χριστῶ τῶ Θεῶ ἡμῶν.
Ἃγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀφθόνιος, Πηγάσιος, Ἐλπιδηφόρος καί Ἀνεμπόδιστος 


  ι
2Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου