Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

OI AΓΙΟΙ ΤΗC ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕΣΤΙΣ 30 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα.Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας καταγόταν ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδὰ καὶ προτοῦ γίνει μαθητὴς τοῦ Κυρίου ἦταν μαθητὴς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.Ὀνομάστηκε πρωτόκλητος, διότι αὐτὸν κάλεσε πρῶτον ὁ Κύριος, γιὰ νὰ τὸν ἀκολουθήση.
Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου κληρώθηκε γιὰ νὰ κηρύξη τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Βιθυνία, στὴ
Μαύρη θάλασσα, στὸ Πόντο, στὰ μέρη τῆς Προποντίδας, στὴ Χαλκηδόνα, στὸ Βυζάντιο, στὴ
Θράκη, στὴΜακεδονία, στὰ μέρη ποὺ ἐκτείνονται μέχρι τὸν Δούναβη ποταμό, στὴΘεσσαλία
καὶ στὴν Ἑλλάδα μέχρι τὴν Ἀχαΐα.Ὅλες τὶς ἐπαρχίες διῆλθε ὁ Ἀπόστολος κηρύσσοντας τὸ Εὐαγγέλιο μὲ πολλὲς δυσκολίες, ἀλλὰ μὲ τὴν βοήθεια καὶ τὴν δύναμη τοῦΘεοῦ κατάφερνε νὰ σπέρνη τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγέλιου.Εὑρισκόμενος στὸ Βυζάντιο, ἀφοῦ ἐχειροτόνησε τὸν Στάχυ Ἐπίσκοπο κατευθύνθηκε πρὸς τὴν νότια Ἑλλάδα, ὅπου κατέληξε στὴν Πάτρα. Ἐκεῖ φιλοξενήθη-
κε σὲ κάποιον Σώσιο, τὸν ὁποῖο ἐθεράπευσε ἀπὸ βαριὰ ἀσθένεια, ποὺ ἔπασχε. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐπίστευσαν στὸΧριστὸ αὐτὸς καὶ ὅλη ἡ πόλη τῶνΠατρῶν.Ἐπίσης μετὰ τὴν θεραπεία, ποὺ
ἔκανε ἀπὸ βαριὰ ἀσθένεια, ποὺ ἔπασχε ἡ γυναίκα τοῦ ἀνθύπατου τῆς πόλεως ἐπίστευσε αὐ-
τή, ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνθύπατου καὶ κάποιος σοφὸς Στρατοκλῆς.Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ πάσχοντες ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες ἔγιναν ὑγιεῖς μὲ τὴν ἐπίθεση τοῦ χεριοῦ τοῦ Ἀποστόλου στὴ κεφαλή τους.Ὅταν ἔμαθε ὁ εἰδωλολάτρης ἀνθύπατος τὴν ἐπιτυχία τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἀποστόλου τὸν καταδίκασε σὲ σταυρικὸ θάνατο καὶ μάλιστα καρφώνοντάς τον ἀνάποδα στὸ σταυρό. Τὸ ἱερὸΛείψανο τοῦἈπ.Ἀνδρέα κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ υἱοῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου μετατέθηκε

στὴνΚωνσταντινούπολη, ὅπου ἐναποτέθηκε στὸν
περίφημο Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Ταῖς  αὐτοῦ ἁγίαις Πρεσβεῖες Γλυκύτατε Ίησου Ἐλέησόν με __

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου