Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Ὁ ἅγιος Ἰουστίνος


                                              
Άγιος Αντίπατρος επίσκοπος Βόστρων
   
OI AΓΙΟΙ ΤΗC    ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Μέ τόν `Ἀρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τῆς ‘Ἱεράς  Μονῆς τοῦἉγίου Νικολάου ‘ἈναπαυσᾶἉγίων Μετεώρων
ἅγιος Ἰουστίνος (2ος αἵ.)
Καταγόταν ἀπό τή Φλαβία Νεάπολη τῆς Παλαιστίνης  Ὁ ζωηρός του πόθος πρός εὕρεση τῆς ἀλήθειας τόν ἔφερε στόν χριστιανισμό , ὅπου βρῆκε «τήν μόνην ἀσφαλῆ καί χρήσιμον  φιλοσοφίαν». Βλέποντας τούς χριστιανούς νά ὑπομένουν τούς διωγμούς μέ ἀξιοθαύμαστη καρτερία , προσῆλθε στή χριστιανική πίστη σέ ὥριμη ἡλικία καί ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πρώτους Ἀπολογητές τοῦ χριστιανισμοῦ.  Ἦλθε στή Ρώμη , ὅπου ἵδρυσε σχολή καί παρέδωσε στόν αὐτοκράτορα ἔγγραφη ἀπολογία γιά τήν ἀθωότητα τῶν χριστιανῶν καί τήν ἁγιότητα τῆς χριστιανικῆς πίστεως . Διατύπωσε τήν περίφημη θεωρία τοῦ «περί σπερματικοῦ λόγου», ὁ ὁποῖος ἔκαμε ἱκανούς τους ἐθνικούς φιλοσόφους νά διδάξουν « σπέρματα ἀληθείας». Κατά τόν Ἰουστίνο , ὁ Σωκράτης καί ὁ Ἠράκλειτος  μποροῦν νά θεωροῦνται χριστιανοί , διότι « οἱ μετά λόγου βιώσαντες χριστιανοί εἰσί , καν ἄθεοι ἐνομίσθησαν». Στή Ρώμη εἶχε μαρτυρικό θάνατο ἄθεοι  τό 167 καί μαζί του μαρτύρησαν ὁ συνώνυμός του Ἰουστίνος , Ὁ Χαρίτωνας , ἡ Χαριτῶ , ὁ Εὐέλπιστος , ὁ Ἱέρακας , ὁ Παίωνας , ὁ Λιβεριανός  καί ὁ Ἰοῦστος.
     Ταῖς αὔτων ΄Ἁγίαις πρεσβεῖες Γλυκύτατε ΄Ἰησοῦ Χριστέ  ‘Ἐλέησον καί σῶσον ἤμας `Ἀμήν. 
                     ΤΟ CΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗC ΔΕΥΤΕΡΑC
          OI AΓΙΟΙ ΤΗC ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Μέ τόν `Ἀρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τῆς ‘Ἱεράς  Μονῆς τοῦἉγίου Νικολάου ‘ἈναπαυσᾶἉγίων Μετεώρων
                 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τό Ἅγιο Πνεῦμα , τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος , τό ζωοποιόν καί ὁμοούσιον τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῶ.
ἅγιος Μητροφάνης καταγόταν ἀπό ἐπίσημη οἰκογένεια . Ὁ πατέρας τοῦ Δομέτιος διετέλεσε Ἐπίσκοπος Βυζαντίου καί ἦταν συγγενής του Ρωμαίου αὐτοκράτορα Πρόβου. Ὁ Μητροφάνης χειροτονήθηκε κι αὐτός Ἐπίσκοπος Βυζαντίου περί τό 320 .Τό ὄνομά του συνδέεται μέ τή μεταφορά τῆς ἕδρας τοῦ ρωμαϊκοῦ  κράτους ἀπό τή Ρώμη στό Βυζάντιο ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν τελική ἀπόφαση τοῦ χριστιανοῦ αὐτοκράτορα γιά τή μεταφορά τῆς ἔδρας  στό Βυζάντιο καί τήν ἵδρυση τῆς βασιλίδας τῶν πόλεων.Ὅταν τό 325 συγκροτήθηκε στή Νίκαια τῆς Μ.Ἀσίας ἡ Ἅ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος , ὁ μακάριος Μητροφάνης «διαγῆρας καί νόσον» δέν ἔλαβε αὐτοπροσώπως μέρος  στίς ἐργασίες τῆς ἀλλά ἔστειλε ἀντιπρόσωπό του τόν πρωτοπρεσβύτερο Ἀλέξανδρο . Ἡ ἴδια Σύνοδος ἀνακήρυξε πρῶτο πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τόν ἅγιο Μητροφάνη. Ὁ ἅγιος Μητροφάνης ἀπεβίωσε εἰρηνικά τό 326.
Ταῖς αὔτων ΄Ἁγίαις πρεσβεῖες Γλυκύτατε ΄Ἰησοῦ Χριστέ  ‘Ἐλέησον καί σῶσον ἤμας `Ἀμήν.


    


OMIΛIA ΠΟΥ ΕΞΕΦΩΝΗΘΗ ΣΤΙΣ 6-12-2010 ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ AΡXIM. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥhttps://63b58bf6-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/thirraios/home/engraphe/agiografies%20ka%20274.jpg?attachauth=ANoY7crIY3wDRDcfxXTijh3bCnk7y8fUc45mUu3x8wBFnQHLnoA2KGrpdFvGAXSnlCN6WONB-wYZazlrliHShRYFVAMzCgVG1xtkaZfKeUZzQ_GNZ-UOsR2HzQQGOnl71Jh3GyfiYnop_pfeyrXzUOu2TEEA1DFBkvi96Kry7u0p1RHrSHT5xgrTA05SgM_taBCoqvbzG6c3deaz-HLeSOS3FvXTIxtwls4WIwyX-PDXHgTuTluBpz7L2upPf3E9Vachz4qMAwm3&attredirects=0

Ἴδιον οὐκ ἔκτησω ἐπί γής Θεοφόρε, Ἴησουν δέ μόνον ἀεί ἀναπνέων, Ἴησουν καί ζῶν καί πρός αὖτον ἄφορων ἄκλινως, τοῦτον ἔκεκτησω φῶς  καί ἔρωτα ἄνθ΄ ὧν προσφθεγγόμεθα σοί.Χαῖρε σφραγίς νοερᾶς ἐργασίαςΧαῖρε θεῖον οἴκητηριον καρδιακῆς προσευχῆς.
;H χριστιανική ζωή ποτέλει πορεία ἁγιότητος. Αύτήν τήν πορεία ἀκολούθησαν πιστά  ή περαγία Θεοτόκος καί ο ἅγιοί της Ἐκκλησίας μας.Οί ἐξαίσιες αὖτες μορφές ἄφησαν ἀνάμεσά μας ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τῆς διαβάσεώς τους. Ο ἅγιοι ὅμιλουν ὡς στόματα Ἴησου Χριστο καί φανερώνουν τήν ἀλήθεια.Ἔκφραζουν καί ἐνεργοποιοῦν μέσα στήν Ἱστορία τήν θέληση το Χριστο «Μέ τήν ζωή τούς συνεχίζουν τήν ἅγια θεανθρώπινη ζωή το Σωτῆρος Ἴησου Χριστο πό γενιά σέ γενιά μέχρι τή συντέλεια το κόσμου>>.
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα τήν Εὐλογία Σας
Σεβαστοί  Πατέρες  καί ἀγαπητοί ἕν Χριστ Ἴησου ἄδελφοι,
Χαίρετε πάντοτε τήν χαράν το γλυκυτάτου Ἴησου.
Τόν Ἅγιον καί θεοφόρον πατέρα Νικόλαον, τόν πίσκοπον Μύρων τῆς Λυκίας καί Θαυματουργόν ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερα Ἁγία μας Ἐκκλησία, καί τό μετεωρίτικο αὐτό μοναστήρι πού φέρει τό Ὄνομα το Ἅγιου Νικόλαου.
Ὅλοι μας Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα ἔχουμε ἄκουσει καί διαβάσει τήν θαυμασtε ζωή το Ἅγιου Νικολάου.
Θά ἤθελα παρακαλ νά σταθοῦμε μέ συντομία σέ τρεῖς πτυχές πό τήν ζωή το ἁγίου μας Νικολάου.
Ἅγιος Νικόλαος ἀγωνίζονταν νά διατηρήσει καθαρή καί ἀμόλυντη τήν ἱερωσύνη καί κοπίαζε νά μιμηθε μέ τούς ἄγωνές του, τούς ἀσώματους Ἀγγέλους, μολονότι ἔφερε τό θνητό σῶμα του, καί ἔδινε ἐγγυήσεις μ΄ ὅλα αὖτα στούς περισσοτέρους νά πιστεύουν ὅτι θά κατόρθωνε μεγάλα καί θαυμαστά πράγματα. θεῖος του, Ἀρχιερέας τῶν Μυρέων Νικόλαος πειδή ἔβλεπε τό νέο νά ἔχει φθάσει σέ μέτρα ἄρετης, το ἐμπιστεύθηκε τήν φροντίδα το ἱεροῦ Ναο πού εἶχε κτίσει καί εἶχε ἀφιερώσει στήν Ἁγία Σιῶν, καί ἀργότερα οἰκοδόμησε μοναστήριήμερα ὀνομάζεται «βασιλική του Ἁγίου Νικολάου» ἐκεῖ εὑρίσκεται καί τάφος το ἅγιου. Ἐδῶ κείρεται μοναχός αὖτος πού ἦταν μοναχός, κάτ΄ οὔσιαν ἀναδεικνύεται επρεπεστατο ἐργαστήρι κάθε ἄρετης.Μέ τήν πολύχρονη πίσης παραμονή του στό Μοναστήρι ἔγινε κύριος τῶν παθῶν, ὥστε νά χαρακτηρίζετε εἰκόνα τῆς πραότητος καί διδάσκαλος τῆς ἐγκράτειας, ἀρίστευσε δέ καί ὡς Ποιμένας τῶν λογικῶν προβάτων, ἀφοῦ μιμήθηκε τόν Ποιμένα τόν καλόν στήν ἄγαπη πρός τόν ἄνθρωπο. Πολλές φορές ἔμεις τῆς Ἐκκλησίας πνευματικοί ἄνθρωποι πισκεπτόμαστε τά Μοναστήρια, ζητοῦμε τήν πνευματική Βοήθεια καί προσευχή τῶν Μοναχῶν, δέν ἔχουμε ὅμως καλή γνώμη διά τούς μοναχούς καί νομίζουμε ὅτι τά Μοναστήρια εἶναι κλειστές φυλακές, κοσμικά σωματεῖα ὀργανώσεις.
Νά πώς Ἅγιος Ἰωάννης Σιναιτης συγγραφέας το περιφήμου Βιβλίου Κλίμακα, μᾶς λέγει.
Μοναχός εἶναι τάξις καί κατάστασις τῶν ἀσώματων ἄγγελων, πού κατορθώνεται μέσα σέ ὕλικο καί ρυπαρό σῶμα.Μοναχός εἶναι ἔκεινος πο εἶναι ἄφωσιωμενος μόνο στίς ἔντολες καί στούς λόγους το θεο καί τίς ἐφαρμόζει σέ κάθε χρόνο καί τόπο καί πράγμα.Μοναχός εἶναι μία συνεχής βία τῆς ἀνθρώπινης φύσεως καί μία ἀδιάκοπη φυλακή τῶν αἰσθήσεων.Μοναχός εἶναι ἐξαγνισμένο σῶμα καί καθαρό στόμα καί φωτισμένος νοῦς.Μοναχός εἶναι καταλυπημένη ψυχή, πού εἶναι πησχολημένη μέ τήν συνεχ μνήμη το θανάτου, καί ὅταν εἶναι ξύπνια καί ὅταν κοιμᾶται. μοναχός εἶναι ἵκετης ὅλου του κόσμου.Τά μοναστήρια Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητοί μου ἄδελφοι εἶναι τά ἐργαστήρια κάθε ἄρετης, τόπος μετανοίας καί προσευχῆς. Τά μοναστήρια εἶναι   διαμονή κατοικία τῶν ἀφιερωμένων ψυχῶν, εἶναι τά πνευματικά λειμάνια τῶν θελόντων σωθηναι, δέν εἶναι σωματεῖο καί θρησκευτική ὀργάνωση ἄλλα εἶναι   Ἔκλησιά μας μέ κέτρο  καί ἀναφορά τόν πίσκοπο πού εἶναι εἰς Τύπον καί Τόπον Ἰησοῦ Χριστο. Οί  Μοναχοί πού ζοῦνε στά Μοναστήρια δέν ἔχουν κάτι δικό τους, ἄλλα εἶναι τά πάντα κοινά, πως μᾶς λέγει ὕμνογρα φός το Ἅγιου ΝικολάουἼδιον οὐκ ἔκτησω πί γής θεοφόρε».
Ὅταν ο γονεῖς το Ἅγιου Νικολάου ἔφυγαν νωρίς πό τόν παρόντα κόσμο, τόν ἄφησαν μοναδικό κληρονόμο τῆς περιουσίας τους. Ἅγιος Νικόλαος πηρξε γιά ὅλους πλούσια τράπεζα, ποταμός πού κυλοῦσε μέ ἥσυχο ρεῦμα γιά τό κρυφό της ἐλεημοσύνης, και τῆς ἄγαπής του γιά τόν ἄνθρωπο.Ὅταν Κύριος ὅμιλει γιά τήν ἄγαπη πρός τόν θεόν «ἕξ΄ ὅλης της καρδίας καί ἕξ΄ ὅλης της ἴσχυος, καί ἕξ΄ ὅλης της διανοίας, καί τόν πλησίον σου νά ἀγαπήσης πως τόν ἑαυτόν σου ἔνοει, νά ἀγαπήσουμε τόν κάθε ἄνθρωπο, ποιασδήποτε ἔθνικης φυλετικῆς, θρησκευτικῆς, κοινωνικῆς παγγελματικῆς ἰδιαιτερότητος. ἄγαπη καί τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά μας, γιά τόν πλησίον δέν πρέπει νά περιορίζονται μόνο σέ λόγια.πως πίστη ἔτσι καί ἄγαπη, ἄν δέν συνοδεύεται πό τά ἀνάλογα ἔργα, εἶναι νεκρά καί ἀνωφελῆ.Αὔτη τήν ἔμπρακτη ἄγαπη ποζήτα πλησίον μας. πεινασμένος θέλει ψωμί. γυμνός  ἔνδυμα. φυλακισμένος τήν πισκεψη. ἄρωστος νά σταθοῦμε κοντά του.Δέν παρχει φυσικότερο πράγμα Σεβασμιώτατε, γιά ἕναν ἀληθινά πιστό ἄνθρωπο πό τό νά ἀκολούθει τόν δρόμο τῆς ἄγαπης. ἄλλος καί διπλανός μας εἶναι τό ἀντικείμενο τῆς ἄγαπής μας. πλησίον εἶναι πύλη το Παραδείσου μας. Ἅγιος Νικόλαος ἦτο σφραγίς νοερᾶς ἐργασίας καί θεῖον οἰκητήριον καρδιακῆς προσευχῆς, πως μᾶς λέγει ὑμνογράφος του. Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης κατεξοχήν Διδάσκαλος τῆς νοερᾶς καί καρδιακῆς προσευχῆς στό Βιβλίο Συμβουλευτικό Ἐγχειρίδιο μᾶς λέγει.
Σέ παρακαλ θερμά νά καταγίνεσαι καί μέ αὔτη τήν καρδιακή καί νοερά προσευχή καί νά τήν ἔχης ὡς ἔργο ἀδιάλειπτο καί πατοτεινό, λέγοντας στήν καρδιά σου μέσου του ἐνδιάθετου λόγου τό γλυκύ καί κοσμόθητο καί πολυπόθυτο ὄνομα το Ἴησου
τό΄ν  Ἴησου νά νοῆς  μέ τόν νο σου΄ τόν Ἴησου νά ποθῆς καί νά ἄγαπας μέ τήν θελησί σου΄ στόν Ἴησου νά πιστρέφης ὅλες τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς σου καί πό τόν Ἴησου νά ζητᾶς ἔλεος μέ συντριβή καί ταπείνωσι..
καί συνεχίζει νά πιμένει λέγοντας .
Σέ παρακαλ καί γιά Τρίτη φορά Ἴησους ἄς εἶναι τό γλυκύ μελέτημα τῆς καρδιᾶς σου, Ἴησους ἄς εἶναι τό ἐντρύφημα τῆς γλώσσα σου΄ Ἴησους ἄς εἶναι συνέχης ἀσχολία καί ἴδεά του νοός σου΄ καί ἕν συντομία, Ἴησους  ἄς εἶναι ἀναπνοή σου καί ποτέ νά μήν χορταίνης πικαλούμενος τόν Ἴησου΄ γιατί πό αὔτην τήν συνεχ καί γλυκυτάτη μνημόνευση το Ἴησου, θά ἐμφυτευθοῦν καί θά ἀναπτυχθοῦν καί θά γίνουν δένδρα μεγάλα στήν καρδιά σου, ἔκεινες ο τρεῖς μεγάλες θεολογικές ἄρετες, πίστις, ἐλπίδα καί ἄγαπη»
Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα Ἵερα Μονή το σήμερα ἑορταζόμενου Ἅγιου Νικολάου το Ἀνάπαυσα συπληρώνει ἐφέτος 500 χρόνια Ὀρθόδοξου ζωῆς καί Μοναχικῆς Μαρτυρίας 1510-2010
Ο Κτήτορες εἶναι Ἅγιος Διονυσιος πίσκοπος Λαρίσης Ἐλεήμων καί Νικάνωρ Ἵερδιακονος. Δέν γνωρίζομε περισσότερα πό τήν ζωή τους. Ἵερα Μονή το Ἅγιου νικολάου εἶναι μικρότερη ἄλλα καί ὡραιότερη τῶν Μετεώρων. ὡραιότητα τῆς ὀφείλεται κυρίως στήν καλλιτεχνική καί πνευματική ἄξια τῶν τοιχογραφιῶν πο κοσμοῦν τό καθολικό της Μονῆς. Ἵερα Μονή Ἅγιου Νικολάου Ἀνάπαυσα πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στήν μακρόχρονη πορεία της καί ἔφτασε τά τελευταία χρόνια  στό χεῖλος το ὁλοκληρωτικοῦ ἀφανισμοῦ τηςήμερα ὅμως Μονή , χάρη στήν φροντίδα ὅλων μας, εὑρίσκεται σέ μία πολύ εὐχαριστῆ κατάσταση, καί μέ τήν συντήρησή της καί τήν γενική ποκατασταση τῶν ζημιῶν, παροσιάζει μία πολύ εἰκόνα ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά, καί ὡς χῶρος πισκέψεως κυρίως ὡς χῶρος λατρείας, στήν τέλεση τῆς θείας λατρείας, μέ καθημερινές θεῖες λειτουργίες καί ἱερές ἀκολουθίες.
Σεβασμιώτατε πάλιν καί πολάκις Σᾶς Εὐχαριστοῦμε διά τήν ἄγαπή σας πού δείξατε καί συνεχίζετε νά ἔχετε στήν ἵερά μας Μονή, Σᾶς  εὐχόμεθα  Ἅγιος θεός νά σᾶς χαρίσει ἔτη πολλά  Θεοφιλως νά ποιμένετε τήν Ἅγια Ἐκκλήσια του. Χάρις το Κυρίου ἠμῶν  Ἴησου Χριστο καί θερμές πρεσβεῖες το σήμερα Ἔοραζομενου Ἅγιου Νικολάου το ἁγίου πάππου εἰη μέ τά πάντων ἤμων.Γενοιτο