Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣΑύτό τό συμπέρασμα βγαίνει άπό τήν συνάντησιν τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Σεραφείμ πού είχεν εκτάκτως μέ τόν Θεοφιλέστατον Ποντόλσκ κ. Τύχωνα, ό όποιος έπεσκέφθη στό Γραφείον τόν Σεβασμιώτατον. Ή συνάντησις ήτο 20λεπτος, έγινε μέ έγκαρδιότητα σέ πνεύμα άγάπης καί ειλικρίνειας καί ή συζήτησις περιεστράφη σέ θέματα έκκλησιαστικά, σέ θέματα συνεργασίας τών δύο Εκκλησιών ( καί έξ άφορμής τής έδώ Ειρηνικής Επισκέψεως τού Πατριάρχου Ρωσίας κ,κ. Κυρίλλου, όπως καί στό θέμα πού μάς απασχολεί έντονα, τού θρησκευτικού Τουρισμού.
Ό Σεβασμιώτατος άνεφέρθη στήν έδώ διήμερον έπίσκεψιν τού Πατριάρχου, ώς Μητροπολίτου τής 1. Μητροπόλεως Σμολένσκ τό 2005 φιλοξενηθείς καί ξεναγηθείς είς τάς Ιεράς Μονάς καί έπομένως γνωρίζει τήν άξίαν καί σημασίαν τών Μετεώρων.
Ό Θεοφιλέστατος κ. Τύχων είναι στενός συνεργάτης τού Αγίου Μόσχας, υπεύθυνος είς τά οικονομικά τοϋ Πατριαρχείου καί ύπεύθυνος είς τόν Θρησκευτικόν καί Προσκυνηματικόν Τουρισμόν τής Ρωσικής Εκκλησίας. Είναι πολύ καλός γνώστης τού θέματος αύτού, καί έδώ ήλθε συνοδευόμενος άπό συνεργάτας του κληρικούς καί λαϊκούς.
Ό Σεβασμιώτατος ανέπτυξε μέ σαφήνεια τήν άξίαν τής γνωριμίας τών Ρώσων μέ τά Μετέωρα καί τόν πλούτον τών κειμηλίων τών Μονών καί ότι θά πρέπει νά παραμείνουν τουλάχιστον δύο ήμέρες είς Καλαμπάκαν γιά νά έπισκευθούν μέ άνεσιν τις Ιερές Μονές καί τόν Ιερόν Ναόν τής Παναγίας μέ τά ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Επιθυμία είναι νά άναπτυχθή αύτή ή γνωριμία μέ τά Μετέωρα καί έδήλωσε ότι θά προωθήση αύτό τό θέμα. Συνοδεύονταν άπό τόν Άρχιμ. π. Αντώνιο τής Ούκρανικής Εκκλησίας, όστις καί συμφώνησε γιά τήν άναγκαιότητα τού Θρησκευτικού Τουρισμού. Ό Θεοφιλέστατος όμιλεί άνετα τήν Ελληνικήν γλώσσαν ( δημοτικήν, καθαρεύουσαν ) καί είναι γνώστης καί τών Αρχαίων Ελληνικών. Άπό τήν έπικοινωνίαν αύτήν έμεινεν απόλυτα ικανοποιημένος καί ύπεσχέθη ότι σύντομα θά έλθη μέ Ρώσους Προσκυνητάς.
Στόν Πατριάρχην κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΝ ό Σεβασμιώτατος προσέφερε δώρον μέ σύντομον επιστολήν του.
Ήτο μία καλή έπικοινωνία καί πιστεύομεν ότι θά άποφέρει καρπούς.


ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου