Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥEOΡΤΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΡΧΙΜ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ                                                                                                                                                                                              «Ἄκουσον Θύγατερ καί ἴδε καί κλῖνον τό οὖς σου καί ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καί τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καί ἐπιθυμήσει ὁΒασιλεύςτοῦ Κάλλουςσου»                                                                                          
Click to view full size image
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Koimisi_Theotokou.jpgἩ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι γιά μᾶς τούς χριστιανούς ἕνα ἀληθινό θεομητορικό πανηγύρι ἀφιερωμένο στή Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί Μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν.Τήν ἡμέρα αὐτή γιορτάζουμε τήν Κοίμησή της καί τήν ἁγία μετάστασή της ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁμολογοῦμε λοιπόν μέ πανηγυρικό τρόπο τήν ἐν σώματι παρουσία τῆς Παναγίας στόν οὐρανό πλησίον του Υἱοῦ της. Γιά τό λόγο αὐτό ἡ γιοτή τῆς Κοιμήσεως εἶναι τό ἐπιστέγασμα ὅλων τῶν θεομητορικῶν γιορτῶν, γιατί ἀποτελεῖ τήν ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ μεσιτευτικοῦ ἔργου τῆς Παναγίας ὑπέρ τοῦ κόσμου. Τήν Ὑπερένδοξη Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τήν Πάναγνο Θεοτόκο, τήν γυναίκα πού ἔγινε τό μέσο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, τήν Μητέρα τῆς Ζωῆς τιμᾶ σήμερα καί ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία καί ὁ πιστός λαός μας, Σεβασμιώτατε Πατέρα καί Δεσπότα καί  ἀγαπητοί μου Συνεορταστές. Καί γίνεται ἡ ἡμέρα τῆς ἐκδημίας της ἡμέρα χαρᾶς καί πανηγύρεως, γιατί ἡ Παναγία δέν πέθανε, ἀλλά μετέστη, μαζί μέ τό σῶμα της, καί μετέβη πρός τόν Υἱό της, πρός τήν ὄντως Ζωή! Ὁ ψαλμωδός ἀναφέρεται στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο μέ πολύ κολακευτικά λόγια, διότι αὐτή εἶναι ἡ θυγάτηρ τοῦ Θεοῦ καί αὐτή τῆς ὁποίας τό κάλλος ἐπιθυμεῖ ὁ ΒασιλεύςἩ Παναγία εἶναι ἡ ὑπέρτατη ἀνθρώπινη ὀμορφιά. Ὄχι αὐτή πού ὁ κόσμος  ταυτίζει μέ τήν σωματική ἐμφάνιση, τήν ὑγεία, τήν εὐρωστία. Τό κάλλος τῆς Παναγίας εἶναι ἐσωτερικό καί πνευματικό καί γι' αὐτό γίνεται ἐπιθυμητό ἀπό ὅλο τόν κόσμο, ὑλικό καί πνευματικό. Ἡ Παναγία μᾶς δίδει ἕνα ἄλλο πρότυπο ὀμορφιᾶς καί μᾶς διδάσκει μέ τόν βίο της .  (Ἄκουσον θύγατερ): ἀκούει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί παραμένει πιστή σ' αὐτόν. ἀλλά καί κάθ ΄  ὅλη τήν ἐπίγεια πορεία τοῦ Ἰησοῦ βρίσκεται πάντα διακριτικά κοντά Του, ἀκούει τόν Λόγο Του καί τά βάζει ὅλα μέσα στήν καρδία της, ἀκόμα καί μέχρι τό φρικτό Σταυρό, πού ὁ Υἱός της τῆς ἀπευθύνει τίς τελευταῖες λέξεις "γύναι, ἰδού ὁ υἱός σου". Μᾶς διδάσκει λοιπόν ὅτι ὀμορφιά εἶναι νά ἔχει κανείς τά αὐτιά τῆς ψυχῆς του ἀφιερωμένα στό Θεό, μακριά ἀπό τίς Σειρῆνες τοῦ κόσμου καί κάθε τί πού προκαλεῖ σύγχυση. Βλέπει τόν ἐσωτερικό κόσμο τῆς ἀρετῆς, ἔχει τούς ὀφθαλμούς της νά ἀτενίζουν καί νά φροντίζουν τό ἐσωτερικό κάλλος πού προέρχεται ἀπό τήν ἄσκηση, τήν παρθενία, τήν ἐγκράτεια, ἀρετές πού ὁδηγοῦν τελικά στήν ὅραση τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παναγία ὁρᾶ τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὄχι μόνο ὅταν ἦταν αἰσθητῶς ἐν τῷ κόσμω, ἀλλά καί κατόπιν, διά τῆς καρδιακῆς προσευχῆς, καθώς ὁ πνευματικός ὀφθαλμός της ἦταν κεκαθαρμένος καί ὁ λογισμός της παραδομένος ἀγαπητικῶς στόν Ἰησοῦ Χριστό.Γι' αὐτό καί ἡ Κοίμησή της εἶναι γι' αὐτήν ἡ στιγμή τῆς ἐπιστροφῆς στόν ἠγαπημένο της Υἱό, πού τήν ἐμπειρία Του διαρκῶς εἶχε μέσα στήν καρδία της. Ὑπακούει (καί κλῖνον τό οὖς σου): Ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τό πρότυπό της ὑπακοῆς στό Θεό. Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι ὅποιος μέ ἀγαπᾶ, ὑπακούει καί τηρεῖ τίς ἐντολές μου καί ἡ Παναγία ἐτήρησε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, πράγματι παρθένος,  χαριτωμένη,  ἡ γυναίκα πού στό πρόσωπό της καταργείται ἡ ἀνυπακοή τῆς πρώτης Εὕας. Ἡ πρώτη Εὕα διά τῆς ἀνυπακοῆς ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στό θάνατο, ἡ Παναγία διά τῆς ὑπακοῆς μᾶς ἐπανασυνδέει μέ τή Ζωή. Μᾶς διδάσκει μέ τό παράδειγμά της ὅτι «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις», καί ὅτι ὁ πιστός δέν μπορεῖ νά ὑπακούει σέ τίποτε ἄλλο ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι καταγεγραμμένες στό Εὐαγγέλιο καί ἐκφράζονται διά τῶν ποιμένων του καί διά τῆς Ἐκκλησίας.Ἀποτάσσεται τήν ματαιότητα καί ζεῖ ἀσκητικά (καί ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καί τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου): Ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τό ὑπόδειγμα τοῦ μονήρους βίου, τό καύχημα τῶν μοναχῶν καί τῶν ἀσκητῶν, διότι αρνηθηκε τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου, ζῶσα ἐν τῷ κόσμω. καί ταυτόχρονα προσεύχεται καί δέεται γιά ὅλον τόν κόσμο..Μέ ἁπλά λόγια, ἡ Παναγία βίωσε τό ἐσωτερικό κάλλος, παραδομένη στήν χάρη τοῦ Θεοῦ .Μέ τόν ἴδιο τρόπο καί οἱ μοναχοί, ἀποτελοῦν πνευματική οἰκογένεια ζώντας ἀσκητικά, εἶναι ξένοι τῷ κόσμω, ἀλλά ταυτόχρονα ἀγαποῦν καί δέονται ὑπέρ τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, ἀγωνίζονται νά διέλθουν ἐκ τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου, δαμάζοντας χάριτι Θεοῦ τούς λογισμούς καί τίς ἐπιθυμίες τῆς δόξας, τῆς ἡδονῆς, τῆς φιλαυτίας. Τό κάλλος τῆς Παναγίας γίνεται ἐπιθυμητό ὑπό τοῦ Βασιλέως (καί ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεύς τοῦ κάλλους σου). Ἔχει ἀνάγκη ὁ Θεός ἀπό τό ἀνθρώπινο κάλλος; Ὄχι, ἀλλά τό κάλλος τῆς Παναγίας εἶναι καρπός τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐνεργείας Του.Ἡ Παναγία μέ τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν πού περιγράψαμε ἀποκτᾶ τό πνευματικό κάλλος, γίνεται τό πρότυπό της πνευματικῆς ὀμορφιᾶς καί ἑλκύει τό Θεό, κατοικεῖ μέσα της τό Ἅγιον Πνεῦμα, γίνεται ἡ εὐλογημένη, ἡ κεχαριτωμένη, καί καθίσταται ἡ Ὑψηλοτέρα τῶν Οὐρανῶν, ἡ καθαρωτέρα τῶν ἡλιακῶν λαμπηδόνων πού φωτίζεται ἀπό τόν κυοφορηθέντα Υἱό Της, ὥστε νά μᾶς λυτρώνει ἐκ τῆς κατάρας καί νά καθίσταται μεσίτρια γιά ὅλο τόν κόσμο. Αὐτό τό μεγάλο μήνυμα τῆς πνευματικῆς ὀμορφιᾶς κρύβει μέσα της ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Αὐτό τό πνευματικό περιεχόμενο εἶναι πού καθιστά τήν ἐκδημία τῆς Θεοτόκου γεγονός ἄκρως χαρμόσυνο καί αἴτιο πανηγυρισμοῦ.Αὐτό τό κάλλος καλούμαστε σήμερα Σεβασμιωτατε Πατέρα και Δεσπότα  νά προσεγγίσουμε, νά ψηλαφίσουμε, νά γευτοῦμε, νά ἐνστερνιστοῦμε. Εἶναι καιρός νά προσανατολίσουμε τή ζωή μας στήν ἀναζήτηση τῆς πνευματικῆς ὀμορφιᾶς. Μέσα σ' ἕναν κόσμο πού θορυβεῖ, πού δέν βλέπει ἤ βλέπει ὅτι θέλει καί ὅτι τόν συμφέρει, πού δέν κλίνει τήν κεφαλή γιά νά ἀκούσει τόν ἄλλο καί νά κάμει τήν ὑπακοή, οἱ χριστιανοί καλούμαστε νά ζήσουμε διαφορετικά. Νά σιωπήσουμε, νά ἀπομονώσουμε τούς θορύβους τοῦ κόσμου καί νά ἀκούσουμε τόν ἔσω ἄνθρωπο. Νά ἀκούσουμε πάνω ἀπ' ὅλα τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά τόν βάλουμε καλά μέσα στήν καρδιά μας καί νά τόν κάνουμε πράξη. Νά δοῦμε καθαρά μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας καί νά κάνουμε πρῶτο μέλημά μας τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν.Νά ὑπακούσουμε στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, στό Εὐαγγέλιο, στήν Ἐκκλησία, στούς πνευματικούς μας πατέρες, γιατί τελικά μόνο ἡ ὑπακοή θά μᾶς ὁδηγήσει πίσω στόν Παράδεισο. Σ' αὐτή τήν  δύσκολη πορεία μας ἄς ἀντλήσουμε δύναμη καί κουράγιο ἀπό τό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, ὥστε μιμούμενοι τόν τρόπο τοῦ βίου, τῆς ἀγάπης γιά τόν Θεό, τῆς ὑπέρβασης της ἁμαρτίας, τῆς ἀσκητικῆς παρθενίας, νά γίνουμε κάλλει ὡραῖοι ἑλκύοντας ἐπάνω μας τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ καί τήν σωτήριο χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πουθενά ἀλλου ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν θά βροῦμε αὐτή τήν ὑπέρτατη πνευματική ὀμορφιά, γιατί ἀκριβῶς ἐδῶ βρίσκεται ἡ Παναγία, ἡ Μήτηρ τῆς Ζωῆς, ἡ Μεσίτρια, τό ἀκατανόητον θαῦμα, τό κεκρυμμένον Μυστήριον, ἡ Μήτηρ ὅλων μας, ἡ ἠγαπημένη. Τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καί προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γάρ ζωῆς Μητέρα, πρός τήν ζωήν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενονΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ.
ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου