Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ Ἀνάγκη ψυχικῆς ἠρεμίας Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, ΘεολόγοὉσύγχρονοςἄνθρωποςεἶναικουρασμένος καί πολυβασανισμένος, κι ἄς μή καταπονεῖ τίς σωματικές ἤ τίςπνευματικέςτουδυνάμεις.Ἡκούρα-ση τούτη δέν ὀφείλεται σ᾽ ἐξωγενεῖς παράγοντες τόσο, ὅσο σέ κάποιεςἐσωτερικές ψυχοπαθολογικές καταστάσειςτοῦ συνειδητοῦἤκαίὑποσυνειδήτου. «Βάθος καρδίας ἀνθρώπουοὐχ εὑρήσετε» (Ἰουδείθ Η´ 14). Ἡκαρδιάτοῦἀνθρώπουεἶναιἀβυθομέτρητος ὠκεανός. Εἶναι τό μεγαλύτε-ρο μυστήριο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ἀναζητεῖ, ὡστόσο, μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, λίγη ψυχική ἀνάπαυση καί ἠρεμία.Πόσο τή νοσταλγεῖ!Πόσο τήνἐπιθυμεῖκαίτήγλυκοποθεῖ!Πόσοτήν ἔχει ἀνάγκη! Εἶναι θησαυρός τῆς ψυχῆς ἀνεκτίμητος. "Πρό πάντωνσπουδάζωμεν, ἀτάραχον ἔχειν την ψυχήν", λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
Γιά τήν ἀπόκτησή της, χρειάζεται σπουδή καίἐπιμέλεια.Οὔτε μεμψιμοιρίες ὠφελοῦν, πολύ δέ περισσότερο,οὔτεἀπόγνωσηκαίἀπελπισία.
Οἱ ἀδυσώπητοιἐχθροίτῆςψυχικῆς ἠρεμίας, εἶναι ἡ ἁμαρτία, ὁ διάβολος καί ἡ ἀπόγνωση (ἀπελπισία). "Πάντωντῶνκακῶναἴτια,τάἁμαρτήματα",λέγει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Καί προσθέτει
λακωνικά: "Ἁμαρτία τραῦμα, μετάνοια φάρμακον". Καί ἐπειδή ὁ διάβολος ἄριστα χειρίζεται τό ὅπλο τῆς ἀπόγνωσης, αὐτό καί χρησιμοποιεῖ γιά τήν ὁλοκληρωτική ἀπώλεια τοῦἀνθρώπου. Ξέρει πολύ καλά ὅτι,"οὐδέν γάρ οὕτως ἰσχυρόν ὅπλον τῷ διαβόλῳ, ὡς ἀπόγνωσις". (Δυστυχῶς ἡ χώρα μας, καθώς μεταδίδουν τάΜΜΕ, κατέχει τά "πρωτεῖα" στις αὐτοκτονίες ἀνθρώπων τῆς ἀπόγνωσης, ἀλλ' ὄχι τῆςΜετάνοιας).Ἀνάμε-
σα στά θύματα πού ἀναζητᾶ ὁ διάβολος, δέν εἶναι μόνο οἱ φονιάδες,οἱπόρνοι,οἱἀρσενοκοῖτεςκαίοἱἀκόλα-στοι... εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι τῆς ταραχῆς, τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς ἀπελ-πισίας.ΣτήΘείαΛειτουργίασυχνάμεταδίδεται ἀπ᾽ τόν τελετουργό στούς πιστούς, ὁ τόσο γαλήνιος, εἰρηνικός χαιρετισμός ἤ χαιρετισμός τῆς εἰρήνης-Ἑἰρήνη πᾶσι"! Γι᾽ αὐτό καί οἱ χριστιανοί πού ἐκκλησιάζονται καί προσεύχονται καί ζοῦν ἐνΧριστῷκαί κατά ΧριστόνκαίδιάΧριστόν,παραμένουν
στή ζωή τους τόσο ἤρεμοι καί εἰρηνικοί μέ τόν ἑαυτό τους καί μέ τους ἄλλους. Πολύ ἐκφραστικός εἶναι ὁ λόγοςτοῦἁγίουΓρηγορίουτοῦΘεολόγου: "Ἐν σοί μέν ἠρεμοῦμεν, ὦ ΘεοῦΛόγε"!"Μακαρία ἡ ψυχή ἡ λέγουσα το ὄνομα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σταυρω θέντος",λέγειὁἱερόςΧρυσόστομος.Μακάριος ὅποιος στό στόμα του"ἀδιαλείπτως" ἔχει τό πανάγιο καίγλυκύτατοὄνοματοῦἸησοῦ: "Κύριε,ἸησοῦΧριστέ,ἐλέησόν με".
Στό 19ο κεφ. τῆς Γ´ Βασιλειῶν, ὁ προφήτης Ἠλίας,μ᾽ἐντολήτοῦΘεοῦμπῆκεσέμιάσπηλιά.Καίτότεφύσηξεσφοδρότατοςἄνεμος,ἀλλάδένἦταν ἐκεῖ ὁ Θεός.Μετά ἄναψε φωτιά, μά δέν ἦταν πάλι ὁΘεός στήφωτιά. Την τρίτη φορά ἔγινε "συσσεισμός", ἀλλ᾽ οὔτε ἐμφανίστηκε ὁ Θεός. Τήν τέ-ταρτη φορά, ἀκούστηκε ""φωνή αὔρας λεπτῆς".Ἐκεῖ ἦταν ὁ Θε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου