Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΤON ΜΕΓΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Στύλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τήν Ἐκκλησίαν, Ιεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γάρ Πατρί τόν Υἱῶν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον.
                              ΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄
Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο περιέχει τήν διδασκαλία τῆς θείας Ἀποκαλύψεως. Ἀποτελεῖ τήν προφορική Διδασκαλία τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,ποῦ καταγράφτηκε, λόγω διαφόρων περιστάσεων, ἀπό τούς
αὐτόπτες μάρτυρες καί Μαθητές τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ.Ἡ γνησιότητα τῶν ἱερῶν βιβλίων διαπιστώθηκε ἀπό τήν ἀψευδῆ μαρτυρία της Ἱεράς Ἀποστολικής Παράδοσης, ποῦ διαφυλάσσεται διά μέσου τῶν αἰώνων ἀνώθευτη καί ἀπαραχάρακτη ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.Ἡ πράξη καί ἡ ἐφαρμογή τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Δἰδασκαλίας βρίσκεται μέσα στή ζωή τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας. Οἱ Ἅγιοι ὑπῆρξαν οἱ ἐνσαρκωτές τῆς θείας Διδασκαλίας. Ἀποτελοῦν τήν χειροπιαστή ἀπόδειξη, ὅτι τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ἡ Διδασκαλία τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ ἀπό τόν κάθε πιστό. Ἡ ὕπαρξη τῶν ἁγίων ἕνα πράγμα ἀποδεικνύει, ὅτι μέσα στούς κόλπους της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ ἄνθρωπος ἁγιάζεται καί σώζεται. Ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Εκκλησία, ούτε αγιασμός υπάρχει, ούτε και σωτηρία. Γι’ αυτό στις
πολύμορφες αιρέσεις δεν υπάρχουν άγιοι, διότι εκεί ο άνθρωπος δεν βρίσκει την σωτηρία του.                                                                  ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ἔζησε κατά τόν 3ο αἰώνα καί ἀντιμετώπισε τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐσφαλμένη διδασκαλία του στράφηκε ἐναντίον τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου μας Χριστοῦ καί δίδαξε ὅτι «ὑπῆρχε χρόνος ὅπου ὁ Υἱός δέν ὑπῆρχε» καί ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι «ὁμοούσιος», δηλαδή ὅμοιος στήν οὐσία μέ τόν Θεό Πατέρα, ἀλλά «ὁμοιούσιος», δηλαδή κάτι πού μοιάζει πρός τήν οὐσία τοῦ Πατέρα. Ἡ αἱρετική αὐτή διδασκαλία προκάλεσε μεγάλη ταραχή στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καί δημιούργησε τήν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀντιμετώπισε τό σοβαρό καί
οὐσιαστικό αὐτό πρόβλημα.                                                                                 Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας τῆς ἐποχῆς ἦταν ὁ Ἅγιος Πέτρος πού εἴδε τό ἑξῆς ὅραμα: Ἐνῶ στεκόταν μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ ἐμφανίσθηκε ὁ Χριστός μέ ξεσχισμένα ροῦχα.
Ἀπορώντας γιά τό ἀπρεπές της ἐνδυμασίας ρώτησε: «Κύριε, ποιός σού ἔσχισε τά ροῦχα;» Ὁ Κύριος του ἀπήντησε: «Ὁ Ἄρειος»! Ὁ Ἅγιος Πέτρος συγκάλεσε Σύνοδο στήν Ἀλεξάνδρεια καί καταδίκασε τόν Ἄρειο καί τήν διδασκαλία του ὡς ξένη πρός τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ Ἄρειος ὅμως συνέχισε νά διδάσκει τήν πλάνη του καί
προκάλεσε μεγάλη ἀναστάτωση. Αὐτοκράτορας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν τότε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος πού ἐπιθυμοῦσε εἰρήνη σ’ ὅλη τήν Αὐτοκρατορία. Βλέποντας τήν μεγάλη ταραχή καί ἀναστάτωση πού προκάλεσε τό Τριαδολογικό αὐτό ζήτημα, συγκάλεσε τήν 1ηΟικουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 325. Στή Σύνοδο αὐτή ἔλαβαν μέρος 318 Θεοφόροι Πατέρες, ἀλλά ἀπ’ὅλους διακρίθηκε ὁ σημερινός ἑορταζόμενος Μέγας Ἀθανάσιος.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ὑπεραμύνθηκε τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ καί κήρυξε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι «ὁμοούσιος»
στήν οὐσία της θεότητας μέ τόν Θεό Πατέρα. Διακήρυξε τόν Χριστό τέλειο Θεό, ἴσο πρός τόν Πατέρα, ὅπως εἶναι τό Φῶς ἀπό τό Φῶς, ἔτσι καί ὁ Υἱός εἶναι Θεός Ἀληθινός ἀπό Θεό Ἀληθινό, γεννηθέντα ἀπό τόν Πατέρα πρίν ἀπό τόν ὑλικό χρόνο. Τόνισε δέ ὅτι ἡ γέννηση τοῦ Υἱοῦ ἀπό τόν Πατέρα δέν εἶναι δημιουργία, ὅπως στήν περίπτωση τῆς δημιουργίας τῶν ἀγγέλων, ἤ γέννηση ὅπως στήν περίπτωση τῶν γεννήσεων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἡ ἐκ τοῦ Πατέρα γέννηση τοῦ Υἱοῦ εἶναι ἀποκλειστικά τρόπος ὕπαρξής Του μέσα στή Μία Θεότητα, ἡ Οὐσία τῆς ὁποίας εἶναι μία καί ἡ αὐτή καί στά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Οἱ ἀγῶνες τοῦ ἁγίουἈθανασίου δέν ἔπαψαν μέ τή λήξη
τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἅ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλά τότε ἀκριβῶς ἄρχισαν περισσότερο οἱ δοκιμασίες τοῦ ὑπερασπιστῆ τῆς ἀλήθειας καί ὁμολογητή τῆς ὀρθῆς
Πίστεωςστό Χριστό. Οἱ ἐχθροί του Ἀθανασίοὐ καί ὁμόγνωμοί του Ἀρείου κατόρθὡσάν μέ διαβολές
καί συκοφαντίες νά ἐξορίσουν τόν ἅγιο. Ὑπέστη πολλές ταλαιπωρίες, συκοφαντήθηκε με πολλούς τρόπους και παρά τους ψευδομάρτυρες ποῦ παρουσίαζαν οἱ ἐχθροί της ἀλήθειας ὁ Θεός φανέρωνε μέ τό δικό του τρόπο τήν ἀθωότητα καί ἁγιότητα τοῦ δούλου Του. Μέ τή Χάρη
τοῦ Κυρίου ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ξέφυγε ἀπό πολλές παγίδες πού ἔστηναν τόσο οἱ ἐχθροί του, ὅσο καί ὁ
μισόκαλος Διάβολος. Καί στήν ἡλικία τῶν 70 ἐτῶν παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή στά χέρια τοῦ Κυρίου του.Η κάθε μορφή αἵρεση καί ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ πιστοῦ ἀπό
τό κανονικό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τή
σωτηρία του. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ αὐστηρότητα τονίζει, ὅτι ὁ αἱρετικός ἄνθρωπος μετά ἀπό τήν πρώτη καί
τή δεύτερη νουθεσία εἶναι «αὐτοκατάκριτος», γιατί ὑπερεκτιμᾶ τή δική του γνώμη, τήν ὁποία καί τοποθετεῖ πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία, τίς Γραφές καί τόν ἴδιο τόν Κύριο.
Σήμερα,Σεβασμιωτατε ἡ ζωή καί ἀγῶνες τοῦ Εορταζομένου ἁγίου Ἀθανἀσίου, γιά τήν Ὀρθόδοξο Πίστη ἔχουν νά προσφέρουν στην Προσωπική  και Πνευματικη ζωή μας τό λαμπρό παράδειγμα πού πολλοί ἀναζητοῦν. Ζοῦμε σέ μία ἐποχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι καί ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀρχίζουμε νά κάνουμε συγκαταβάσεις σέ θέματα Πίστεως. Πόλλοί ἐξισώνουν τήν Ὀρθοδοξία μέ αἱρετικές ὁμάδες καί ἰσχυρίζονταί, ὅτι σ’ ἕνα Θεό πιστεύουν ὅλοι.
Ἐμεῖς, ἐάν θέλουμε νά εἴμαστε θεοφοβούμενοι, πρέπει νά
κρατᾶμε τήν πίστη μας ἀνόθευτη καί κάθαρή. Δέν μπορεῖ κανείς νά λατρεύει δύο Κυρίους. Δέν μπορεῖ κανείς νά ἀγαπᾶ τήν κοσμική ζώη καί ταυτόχρονα νά πιστεύει, ὅτι εἶναι εὐάρεστος στό Θεό.                                                                                                  Μέ τήν σημερινή πανήγυρη Σεβασμιώτατε Πατέρα  και Δ’εσποτα και Ἀγαπητοί μου,  ἄς ἐξετάσουμε
τόν ἑαυτό μας συγκρίνοντας τον μέ τή ζωή τοῦ ἁγίου Ἄθανασίου. Καί ἐάν ἔχουμε παράστρατήσει ἄς ἐπανέλθουμε. Ὁ δρόμος της μετανοίας εἶναι ὁ δρόμος τῆς Ὀρθοδοξίας, γιά τήν ὁποία ὅλοι ὀφείλουμε νά θυσιάζουμε τά πάντα, διότι εἶναι ἡ ἐκδήλωσή της ὀρθῆς ἀφοσίωσής μας στό Σωτήρα Χριστό. ν.Χριστός Ανέστη.Ετη πολλά  Ευλογημενα και αγιασμένα. ἈμήνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου