Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
                        ΕΟΡΤΙΟΝ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                               ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Ποίημα Παύλου Ἱερομόναχου
Κήρυξ δέδοσαι, τῇ οἰκουμένῃ, σὺ γλυκύτατος, ἐν θεολόγοις, τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης τρισόλβιε· τὸν Ταπεινὸν γὰρ καὶ Πρᾷον ἑώρακας, καὶ τὴν Ἐκείνου καρδίαν κατέμαθες. Ὅθεν ἅπαντες, Σιλουανὲ ἐλλαμπόμενοι, τοῖς θεογλώσσοις ῥήμασι, δοξάζομεν τὸ Πνεῦμα τὸ δοξάσαν σε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α'. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Κατηγλάϊσας Πάτερ Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, ὑπὲρ φύσιν βιώσας καὶ τὴν τοῦ Πνεύματος, ἐπίδειξάμενος ἡμῖν θείαν ἐνέργειαν, ὅθεν τιμῶντές σου σεπτῶς, τὴν μνήμην ὦ Σιλουανέ, δοξάζομεν ἐκ καρδίας, τὸν παρασχόντα σε μέγαν, τῇ Ἐκκλησίᾳ χριστοκήρυκα.Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τῶν Ὁσίων σύσκηνος τῶν πάλαι ὤφθης, ἐναρέτοις πράξεσι, Χριστὸν δοξάσας ἐπὶ γῆς, Σιλουανὲ παναοίδιμε, καὶ ἐκομίσω τὸν ἄφθαρτον στέφανον.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις θεοφόρε Σιλουανέ, ὁ ἐσχάτοις χρόνοις, διαλάμψας ἀσκητικῶς· χαίροις τῶν ἐν Ἄθῳ, ὑπόδειγμα Πατέρων, καὶ πρὸς Χριστὸν μεσίτης, ἡμῶν θερμότατος.Η ΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΙΣ 24/9/2015 ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑ ΝΗΓΥΡΙΖΕΙ   ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ.                                 ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ  ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ                                                                               ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ  ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23/9/2015  ΣΤΙΣ 6,30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ Ο ΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΑ ΔΟΘΗ ΤΟ ΕΟΡΤΙΟΝ ΚΕΡΑΣΜΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9/2015 ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ  Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

                                   ΜΕ ΕΟΡΤΙΕΣ   ΕΥΧΕΣ
                          Ο ΠΑΤΕΡΑΣ   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
  ΣΥΝΤΟΜΟ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                      ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

   Τί εἶναι ἁμαρτία;

  •  
Ἡ ἁμαρτία διαπράττεται προπαντός στό μυστικό βάθος τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ἀλλά τό ἀντίτιμο αὐτῆς πλήττει τόν ὅλον ἄνθρωπον.
Ὅταν αὐτή συντελεσθῆ, ἀντανακλᾶται στή ψυχική καί την φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, στήν ἐξωτερική του ἐμφάνιση, στά πεπρωμένα τοῦ ἁμαρτήσαντος, ἐξέρχεται ἀναπόφευκτα πέραν τῶν ὁρίων τῆς ἀτομικῆς του ζωῆς καί βαρύνει διά τοῦ κακοῦ, τήν ζωή ὁλοκλήρου της ἀνθρωπότητος, καί συνεπῶς ἀντανακλᾶται καί στά πεπρωμένα τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Συνεπῶς, κοσμικῆς σημασίας δέν εἶχε μόνον τό ἁμάρτημα τοῦ Προπάτορος Ἀδάμ.
Κάθε ἁμάρτημα, φανερό ἤ ἀφανές, ἑκάστου ἑνός ἀπό ἐμᾶς, ἐπηρεάζει τά πεπρωμένα ὅλου του κόσμου.
Ὁ σαρκικός, μήν ἔχοντας ἀκόμη πείρα τῆς αἰωνίου ζωῆς τοῦ Πνεύματος, δέν ἀντιλαμβάνεται τήν ἀλλαγή τῆς καταστάσεως τοῦ μετά τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, διότι παραμένει πάντοτε σέ πνευματικό θάνατο.
Ἀντίθετα ὁ πνευματικός ἄνθρωπος, σέ κάθε κλίση τοῦ θελήματός του πρός τήν ἁμαρτία, βλέπει μέσα τοῦ τήν ἀλλαγή τῆς καταστάσεώς του, λόγω τῆς ὑποστολῆς τῆς χάριτος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Ποίημα Παύλου Ἱερομόναχου
Κήρυξ δέδοσαι, τῇ οἰκουμένῃ, σὺ γλυκύτατος, ἐν θεολόγοις, τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης τρισόλβιε· τὸν Ταπεινὸν γὰρ καὶ Πρᾷον ἑώρακας, καὶ τὴν Ἐκείνου καρδίαν κατέμαθες. Ὅθεν ἅπαντες, Σιλουανὲ ἐλλαμπόμενοι, τοῖς θεογλώσσοις ῥήμασι, δοξάζομεν τὸ Πνεῦμα τὸ δοξάσαν σε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α'. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Κατηγλάϊσας Πάτερ Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, ὑπὲρ φύσιν βιώσας καὶ τὴν τοῦ Πνεύματος, ἐπίδειξάμενος ἡμῖν θείαν ἐνέργειαν, ὅθεν τιμῶντές σου σεπτῶς, τὴν μνήμην ὦ Σιλουανέ, δοξάζομεν ἐκ καρδίας, τὸν παρασχόντα σε μέγαν, τῇ Ἐκκλησίᾳ χριστοκήρυκα.Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τῶν Ὁσίων σύσκηνος τῶν πάλαι ὤφθης, ἐναρέτοις πράξεσι, Χριστὸν δοξάσας ἐπὶ γῆς, Σιλουανὲ παναοίδιμε, καὶ ἐκομίσω τὸν ἄφθαρτον στέφανον.
 Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μεγαλυνάριον
Χαίροις θεοφόρε Σιλουανέ, ὁ ἐσχάτοις χρόνοις, διαλάμψας ἀσκητικῶς· χαίροις τῶν ἐν Ἄθῳ, ὑπόδειγμα Πατέρων, καὶ πρὸς Χριστὸν μεσίτης, ἡμῶν θερμότατος.Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Ποίημα Παύλου Ἱερομόναχου
Κήρυξ δέδοσαι, τῇ οἰκουμένῃ, σὺ γλυκύτατος, ἐν θεολόγοις, τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης τρισόλβιε· τὸν Ταπεινὸν γὰρ καὶ Πρᾷον ἑώρακας, καὶ τὴν Ἐκείνου καρδίαν κατέμαθες. Ὅθεν ἅπαντες, Σιλουανὲ ἐλλαμπόμενοι, τοῖς θεογλώσσοις ῥήμασι, δοξάζομεν τὸ Πνεῦμα τὸ δοξάσαν σε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α'. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Κατηγλάϊσας Πάτερ Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, ὑπὲρ φύσιν βιώσας καὶ τὴν τοῦ Πνεύματος, ἐπίδειξάμενος ἡμῖν θείαν ἐνέργειαν, ὅθεν τιμῶντές σου σεπτῶς, τὴν μνήμην ὦ Σιλουανέ, δοξάζομεν ἐκ καρδίας, τὸν παρασχόντα σε μέγαν, τῇ Ἐκκλησίᾳ χριστοκήρυκα.Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τῶν Ὁσίων σύσκηνος τῶν πάλαι ὤφθης, ἐναρέτοις πράξεσι, Χριστὸν δοξάσας ἐπὶ γῆς, Σιλουανὲ παναοίδιμε, καὶ ἐκομίσω τὸν ἄφθαρτον στέφανον.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις θεοφόρε Σιλουανέ, ὁ ἐσχάτοις χρόνοις, διαλάμψας ἀσκητικῶς· χαίροις τῶν ἐν Ἄθῳ, ὑπόδειγμα Πατέρων, καὶ πρὸς Χριστὸν μεσίτης, ἡμῶν θερμότατος
.
                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου