Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου 2017. (Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)


Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως


Αρχαίο κείμενο

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Α´ 1 - 25
1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ, 4 Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, 5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί, 6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσά, 8 Ἀσὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν, 9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχαζ, Ἀχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν, 10 Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν, 11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ, 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ, 15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, 16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου. 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου· 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. 24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

Απόδοση στη Νεοελληνική (Ι. Θ. Κολιτσάρα)ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Α´ 1 - 25
1 Βιβλίον της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου κατά το ανθρώπινον του βασιλέως Δαυΐδ, ο οποίος πάλιν υπήρξεν απόγονος του πατριάρχου Αβραάμ. 2 Διότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. 3 Ο Ιούδας δε εγέννησε από την νύμφην αυτού Θάμαρ τους διδύμους Φαρές και Ζαρά, ο Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ. 4 Ο Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών, ο Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών. 5 Ο Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ από την τέως αμαρτωλήν Ραχάβ, ο Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ από την Μωαβίτιδα Ρούθ, ο Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί. 6 Ο Ιεσσαί δε εγέννησε τον βασιλέα Δαυΐδ, ο δε βασιλεύς Δαυίδ εγέννησε τον Σολομώντα από την γυναίκα του Ουρίου. 7 Ο Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δε εγέννησε τον Ασά. 8 Ο Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν. 9 Ο Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Αχαζ, ο Αχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν. 10 Ο Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, ο Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, ο Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν. 11 Ο Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού κατά την εποχήν, που απήχθησαν αιχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα οι Ιουδαίοι. 12 Επειτα δε από την βιαίαν αυτήν μετανάστευσιν των Ιουδαίων εις Βαβυλώνα και την ζωήν των εκεί ως αιχμαλώτων, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, ο δε Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ. 13 Ο Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ. 14 Ο Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, ο Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ. 15 Ο Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ. 16 Ο Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον μνηστήρα της Μαρίας, από την οποίαν εγεννήθη ο Ιησούς ο ονομαζόμενος Χριστός. 17 Ολαι λοιπόν αι γενεαί από τον Αβραάμ μέχρι του Δαυίδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες και από Δαυίδ μέχρι της μετοικεσίας των Ιουδαίων ως αιχμαλώτων εις την Βαβυλώνα είναι γενεαί δεκατέσσαρες και από της μετοικεσίας εις την Βαβυλώνα μέχρι των ημερών του Χριστού γενεαί πάλιν δεκατέσσαρες. 18 Η δε γέννησις του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον ακόλουθον υπερφυσικόν τρόπον. Οταν δηλαδή εμνηστεύθη η μήτηρ αυτού Μαρία με τον Ιωσήφ, χωρίς να συνοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθη έγκυος από την δημιουργικήν ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος. 19 Ο δε Ιωσήφ, ο μνηστήρ αυτής, όταν αντελήφθη την εγκυμοσύνην αυτής, επήρε την απόφασιν να διαλύση την μνηστείαν. Επειδή όμως ήτο ενάρετος και εύσπλαγχνος δεν ηθέλησε να την διαπομπεύση δημοσία, αλλ'εσκέφθη να την διώξη μυστικά χωρίς να ανακοινώση εις κανένα τας υποψίας του. 20 Ενώ δε αυτά είχε στον νουν, ιδού ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάσθη στο όνειρόν του και του είπεν· Ιωσήφ, απόγονε του Δαυΐδ, μη διστάσης, να παραλάβης στον οίκον σου την Μαριάμ, την αγνήν και πιστήν μνηστή σου, διότι το παιδίον που κυοφορείται έντος αυτής έχει συλληφθή από την δημιουργικήν ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος. 21 Θα γεννήση δε υιόν, και συ (ο οποίος σύμφωνα με τον νόμον θεωρείσαι προστάτης και πατέρας του) θα το ονομάσης Ιησούν (δηλαδή Θεόν-Σωτήρα) διότι αυτός θα σώση πράγματι τον λαόν του από τας αμαρτίας αυτών. 22 Και όλον αυτό το θαυμαστόν και μοναδικόν γεγονός έγινε, δια να πραγματοποιηθή και επαληθεύση αυτό, που είχε λεχθή από τον Κυριον δια του προφήτου Ησαΐου· 23 “Ιδού η αγνή και άμωμος παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν, χωρίς να γνωρίση άνδρα, και θα ονομάσουν αυτόν Εμμανουήλ, όνομα που σημαίνει· Ο Θεός είναι μαζή μας”. 24 Αμέσως λοιπόν μόλις εσηκώθη από τον ύπνον ο Ιωσήφ, έκαμε όπως τον είχε διατάξει ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε στον οίκον του με εμπιστοσύνην και σεβασμόν την μνηστήν του. 25 Και ποτέ δεν εγνώρισεν αυτήν ως σύζυγον ούτε και όταν εγέννησεν αυτή τον πρώτον και μοναδικόν υιόν της ούτε και μετά ταύτα. Και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το όνομα του παιδίου Ιησούν.


Το Ιερό ΚήρυγμαΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(23-12-2007)

Ἡ ση­με­ρι­νή Κυ­ρι­α­κή εἶ­ναι ἡ τε­λευ­ταί­α Κυ­ρι­α­κή πρίν τήν με­γά­λη καί Δε­σπο­τι­κή Ἑ­ορ­τή τῆς Γεν­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ. Καί ὅ­πως ἀ­κού­σα­με στό Συ­να­ξά­ρι, σή­με­ρα «μνή­μην ἐ­πι­τε­λοῦ­μεν πά­ντων τῶν ἀπ᾿ αἰ­ῶ­νος εὐ­α­ρε­στη­σά­ντων ἀ­πὸ Ἀ­δὰμ ἕ­ως Ἰ­ω­σὴφ τοῦ Μνή­στο­ρος τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου.­.­.­..ὁ­μοί­ως τῶν Προ­φη­τῶν καὶ Προ­φη­τί­δων».

Ἡ εὐ­αγ­γε­λι­κή πε­ρι­κο­πή πού ἀ­κού­σα­με σή­με­ρα εἶ­ναι τό πρῶ­το κε­φά­λαι­ο τοῦ κα­τά Ματ­θαῖ­ον Εὐ­αγ­γε­λί­ου καί μπο­ρεῖ νά χω­ρι­σθῆ σέ δύ­ο μέ­ρη. Στό πρῶ­το μέ­ρος ἔ­χου­με τό γε­νε­α­λο­γι­κό δέν­δρο τοῦ Ἰ­η­σοῦ, δη­λα­δή τήν ἀ­ρί­θμη­ση τῶν κα­τά σάρ­κα προ­γό­νων τοῦ Κυ­ρί­ου καί στό δεύ­τε­ρο ἔ­χου­με τήν Θεί­α Του Γέν­νη­ση, τόν τρό­πο, δη­λα­δή, μέ τόν ὁ­ποῖ­ο γεν­νή­θη­κε ὁ Θε­άν­θρω­πος Κύ­ρι­ος ἀ­πό τήν Παρ­θέ­νο Μα­ρί­α.

Ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Ματ­θαῖ­ος ξε­κι­νᾶ τήν γε­νε­α­λο­γί­α ἀ­πό τόν Πα­τρι­άρ­χη Ἀ­βρα­άμ. Με­τα­ξύ τῶν ἀν­δρι­κῶν ὀ­νο­μά­των πα­ρεμ­βάλ­λο­νται καί τά ὀ­νό­μα­τα τεσ­σά­ρων γυ­ναι­κῶν, πού προ­έρ­χο­νται ἀ­πό τόν εἰ­δω­λο­λα­τρι­κό κό­σμο. Αὐ­τό ση­μαί­νει ὅ­τι ὁ Ματ­θαῖ­ος ἀ­νοί­γει κά­ποι­α πα­ρά­θυ­ρα, γι­ά νά το­νί­ση τήν οἰ­κου­με­νι­κό­τη­τα τῆς ἀ­πο­στο­λῆς καί τοῦ ἔρ­γου τοῦ Κυ­ρί­ου. Ὁ Κύ­ρι­ος Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, σύμ­φω­να μέ τό ση­με­ρι­νό Εὐ­αγ­γέ­λι­ο, εἶ­ναι ὑ­παρ­κτό ἱ­στο­ρι­κό Πρό­σω­πο καί ἀ­νή­κει σέ κά­ποι­α συ­γκε­κρι­μέ­νη οἰ­κο­γέ­νει­α καί σ᾿ ἕ­να συ­γκε­κρι­μέ­νο γέ­νος ἀν­θρώ­πων, παίρ­νο­ντας ὅ­μως, πά­νω Του ὁ­λό­κλη­ρη τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα. Καί φα­νε­ρώ­νε­ται μέ­σα ἀ­πό τήν συ­γκε­κρι­μέ­νη γε­νε­α­λο­γί­α τό Πρό­σω­πο τῆς Πα­να­γί­ας, πού θά δα­νεί­ση μέ ἀ­γά­πη καί ἐ­λευ­θε­ρί­α τήν ἀν­θρώ­πι­νη φύ­ση στόν Χρι­στό. Ἔ­τσι, ὁ Προ­αι­ώ­νι­ος Θε­ός θά ἔλ­θη μέ­σα στήν Ἱ­στο­ρί­α, γι­ά νά τήν ἁ­γι­ά­ση.

Ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Λου­κᾶς ἀρ­χί­ζει ἀ­ντί­στρο­φα τήν γε­νε­α­λο­γί­α τοῦ Κυ­ρί­ου. Ξε­κι­νᾶ ἀ­πό τόν Χρι­στό, πού Τόν ἐ­νό­μι­ζαν ὡς υἱ­ό τοῦ Ἰ­ω­σήφ καί πη­γαί­νει πρός τά πί­σω, στόν Δαυ­ΐδ, στόν Ἀ­βρα­άμ, στόν Ἀ­δάμ. Καί κα­τα­λή­γει «τοῦ Ἀ­δάμ, τοῦ Θε­οῦ», θέ­λο­ντας νά το­νί­ση τήν θε­ϊ­κή μας κα­τα­γω­γή. Εἴ­μα­στε γέ­νος τοῦ Θε­οῦ, «τοῦ γὰρ καὶ γέ­νους ἐ­σμέν». Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ φυ­σι­κή μας κα­τά­στα­ση. Ἀλ­λά καί ὁ προ­ο­ρι­σμός μας, ὅ­πως καί ἡ προ­έ­λευ­σή μας, εἶ­ναι θε­ϊ­κός. Εἶ­ναι ἡ σω­τη­ρί­α, ὁ Χρι­στός, «ἡ ζω­ὴ ἡ­μῶν».

Στό δεύ­τε­ρο μέ­ρος τῆς πε­ρι­κο­πῆς ἔ­χου­με τήν δι­ή­γη­ση καί τήν πε­ρι­γρα­φή τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς Γεν­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου μας. Κατ᾿ ἀρ­χήν, προ­η­γεῖ­ται ἡ μνη­στεί­α τῆς Παρ­θέ­νου μέ τόν δί­και­ο Ἰ­ω­σήφ. Ἐ­νῶ, ὅ­μως, συ­νε­χί­ζε­ται ἡ μνη­στεί­α κά­τω ἀ­πό αὐ­στη­ρούς ἠ­θι­κούς κα­νό­νες, δι­α­πι­στώ­νε­ται μι­ά ἀ­νερ­μή­νευ­τη ἐ­γκυ­μο­σύ­νη. Καί ἐ­πει­δή δέν ἔ­χει ἀ­πο­κα­λυ­φθῆ στόν Ἰ­ω­σήφ τό μυ­στή­ρι­ο καί ἐ­πει­δή πα­ράλ­λη­λα εἶ­ναι ἔ­ντι­μος καί δί­και­ος καί δέν ἐ­πι­θυ­μεῖ νά ὑ­πάρ­ξουν τρα­γι­κές συ­νέ­πει­ες γι­ά τήν Μα­ρί­α, σκέ­φθη­κε νά τήν δι­ώ­ξη κρυ­φά. Γι­ά τό μυ­στή­ρι­ο τῆς ἱ­ε­ρῆς συλ­λή­ψε­ως εἶ­χε ἤ­δη μι­λή­σει στήν Παρ­θέ­νο ὁ Ἄγ­γε­λος. «Γέ­νοι­τό μοι κα­τὰ τὸ ρῆ­μα σου» ἦ­ταν ἡ ἀ­πά­ντη­σή της. Καί τώ­ρα γί­νε­ται ἡ ἀ­πο­κά­λυ­ψη στόν Ἰ­ω­σήφ πά­λι δι­ά τοῦ Ἀγ­γέ­λου: «τὸ γὰρ ἐν αὐ­τῇ γεν­νη­θὲν ἐκ Πνεύ­μα­τός ἐ­στιν Ἁ­γί­ου». Ἄν καί τό γε­γο­νός τῆς ἐκ Πνεύ­μα­τος Ἁ­γί­ου κυ­ή­σε­ως τοῦ Ἰ­η­σοῦ πα­ρα­μέ­νει ἀ­νερ­μή­νευ­το, ἡ Παρ­θέ­νος καί ὁ Ἰ­ω­σήφ εἰ­σέρ­χο­νται στό μυ­στή­ρι­ο καί πα­ρα­δί­δο­νται στήν θεί­α βου­λή, ἀ­πο­δε­χό­με­νοι ἁ­πλά τό θεῖ­ο μή­νυ­μα. Ἡ στά­ση τους αὐ­τή μπρο­στά στό μυ­στή­ρι­ο ἀ­νοί­γει τόν δρό­μο καί γι­ά τήν δι­κή μας στά­ση. Μι­ά στά­ση ὑ­πέρ­βα­σης τῆς ἀ­παί­τη­σης τῆς λο­γι­κῆς ἑρ­μη­νεί­ας ἑ­νός μυ­στη­ρί­ου.

Στό πρῶ­το μέ­ρος τῆς πε­ρι­κο­πῆς εἴ­δα­με τήν ἱ­στο­ρι­κή ἀν­θρώ­πι­νη δι­ά­στα­ση τοῦ Προ­σώ­που τοῦ Χρι­στοῦ. Στό δεύ­τε­ρο προ­σεγ­γί­ζου­με τό μυ­στή­ρι­ο τῆς Γεν­νή­σε­ως καί τήν θεί­α Του φύ­ση. Καί ἐ­δῶ χω­ρά­ει μό­νο ἡ λο­γι­κή τοῦ θαύ­μα­τος καί τῆς σι­ω­πη­λῆς μυ­στι­κῆς ἀ­πο­δο­χῆς. Ἡ ἐ­πι­στή­μη τῆς βι­ο­λο­γί­ας καί τῆς γε­νε­τι­κῆς, τῆς ἀ­νά­λυ­σης καί τῆς ἀ­πό­δει­ξης δέν ἔ­χει θέ­ση ἐ­δῶ. Γι᾿ αὐ­τό θά ψά­λου­με «ὁ ἀ­χώ­ρη­τος πα­ντὶ πῶς ἐ­χω­ρή­θη ἐν γα­στρί».

Ὅ­λοι μας αὐ­τές τίς ἡ­μέ­ρες εὐ­χό­μα­στε κα­λά Χρι­στού­γεν­να. Μέ ποι­ά, ὅ­μως, ἔν­νοι­α ἀ­να­φέ­ρου­με τή λέ­ξη «Χρι­στού­γεν­να»; Συ­νή­θως συν­δυ­ά­ζε­ται μέ ἀ­φθο­νί­α ἀ­γα­θῶν, πλού­σι­ο τρα­πέ­ζι, ἀ­νταλ­λα­γή δώ­ρων, στο­λι­σμούς, μα­κρι­νά τα­ξί­δι­α. Ὅ­μως, ὅ­λα αὐ­τά ὑ­πο­γραμ­μί­ζουν τό ψέμ­μα καί δέν ἔ­χουν καμ­μι­ά σχέ­ση μέ τό μυ­στή­ρι­ο τῶν Χρι­στου­γέν­νων.

Ἀ­δελ­φοί μου, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μᾶς δί­νει τήν δυ­να­τό­τη­τα ν᾿ ἀλ­λά­ξου­με. Ἀ­ντί γι­ά ἀ­φθο­νί­α, ἄς δο­κι­μά­σου­με φέ­τος τήν λι­τό­τη­τα. Ἀ­ντί γι­ά ἀ­νταλ­λα­γή δώ­ρων, τήν ἐ­λε­η­μο­σύ­νη. Ἀ­ντί γι­ά στο­λι­σμούς, τόν στο­λι­σμό καί τό κα­θά­ρι­σμα τῆς ψυ­χῆς. Ἀ­ντί γι­ά τα­ξί­δι­α μα­κρι­νά, ἄς δο­κι­μά­σου­με τό μο­να­δι­κό τα­ξί­δι τῶν ποι­μέ­νων τῆς Βη­θλε­έμ: «Δι­έλ­θω­μεν ἕ­ως Βη­θλε­ὲμ καὶ ἴ­δω­μεν τὸ ση­μεῖ­ον». Ἄς προ­χω­ρή­σου­με πρός τήν με­γά­λη ἑ­ορ­τή μέ λι­τό­τη­τα, μέ κα­θα­ρό­τη­τα, μέ ἀ­γά­πη, γι­α­τί ὁ κα­θέ­νας μας κα­λεῖ­ται ν᾿ ἀ­πο­τε­λέ­ση μι­ά πνευ­μα­τι­κή μή­τρα, ἀ­πό τήν ὁ­ποί­α θά βγῆ ὁ Χρι­στός καί θά μαρ­τυ­ρη­θῆ στόν κό­σμο, ἀ­φοῦ πρῶ­τα θά ἔ­χη σφρα­γί­σει μέ τήν Χά­ρη Του καί τήν δι­κή μας ζω­ή. ΑΜΗΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου